Undersøkelse: Bare ti prosent av helsepersonell er sikre på at Akson er rett for deres kommune

Målet er at norske kommuner skal få en felles journalløsning. Men en stor andel helsepersonell er skeptiske til statens milliardprosjekt.

Tanken er at Akson vil gi bedre pasientsikkerhet og mer tid til pasientene, fordi helsepersonell slipper dobbeltarbeid og tidkrevende jakt på pasientopplysninger. Illustrasjonsfoto.

Akson er navnet på prosjektet som skal gi en ny, felles journalløsning for de fleste norske kommuner. En rekke aktører og fagfolk er skeptiske til planene, mens andre er positive og mener det er viktig å få på plass.

Nå viser en ny undersøkelse at bare ti prosent av helsepersonell er sikre på at Akson er riktig valg for sin kommune.

De fleste er midt i mellom

Hele 60 prosent svarer «hverken eller» på samme spørsmål. Totalt har 331 fastleger og annet helsepersonell svart på undersøkelsen, som er utført av Norstat. Alle er i kontakt med pasienter og vil derfor måtte bruke Akson hvis det kommer på plass.

– Stor usikkerhet

Det var CompuGroup Medical (CGM) som tok bestilte undersøkelsen. De leverer journalsystemer til mange norske kommuner.

– Det har vært en stor debatt om Akson, men vi synes ikke brukernes synspunkt har kommet godt nok frem. Undersøkelsen viser at det er en stor usikkerhet der ute. Brukerne er rett og slett ikke sikre på hva Akson er eller om det er rett for deres kommune, sier Henrik Aase.

Han er administrerende direktør i CGM.

Aase mener funnene bør tas med i den videre vurderingen av Akson.

– Når det er så stor usikkerhet, tyder det på at brukerne ikke er blitt lyttet godt nok til. De har en viktig stemme som må tas med når myndighetene skal bestemme hva som skal skje videre.

Vil vente på Midt-Norge

185 norske kommuner har sagt at de vil støtte opp under det videre arbeidet med Akson. Samtidig holder 84 kommuner i Midt-Norge på med sitt eget prosjekt: Helseplattformen.

Undersøkelsen viser at et flertall mener man bør vente med Akson til man ser hvordan prosjektet i Midt-Norge blir. Dette er nå under innføring, men i august ble det klart at Helseplattformen er rammet av problemer og vil bli forsinket.

Under halvparten har tillit til at staten har utredet alternativer til Akson i tilstrekkelig grad.

En stor andel svarer også at de synes Akson er et utydelig prosjekt.

Mange forstår ikke hva det innebærer, hvordan prosjektet vil forløpe eller hvilke løsninger de vil få. Funnene ligner på en annen undersøkelse fra i høst. Der svarte halvparten av helsepersonell at de vet lite eller ingenting om Akson.

Det er Direktoratet for e-helse som har hatt ansvaret for Akson så langt.

Det videre arbeidet med journalløsningen vil være et felles prosjekt mellom stat, kommune og KS. Kommunesiden har nå overtatt ledelsen av styringsgruppen. Direktoratet henviser derfor til KS for kommentar til undersøkelsen.

– Akson har siden mars blitt heftig diskutert i media. Så det er ikke overraskende at de som selv ikke er tungt inne i arbeidet, svarer som de gjør, sier Kristin Weidermann Wieland.

Hun er direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. Hun sier Akson vil kunne lære mye fra arbeidet med Helseplattformen, men avviser at Midt-Norges løsning kan være et alternativ for hele landet.

Kristin Weidermann Wieland er direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Støtte til Akson

Wieland sier behovene til helsepersonell og pasienter står i sentrum for arbeidet med Akson. Behovet er kartlagt over flere år sammen med 44 kommuner, over 300 helsepersonell, og pasient-, bruker-, fag- og profesjonsforeninger.

– Diskusjonene det siste halvåret har imidlertid i liten grad dreid seg om behov, men hvordan arbeidet skal innrettes for å løse behovene, sier hun.

Hun viser til at et flertall av kommunene støtter Akson. Senest i forrige uke gikk syv ordførere i landets største byer sammen og ba Stortinget bidra slik at arbeidet med Akson videreføres.

– Storbyene sier de ønsker å samarbeide med andre kommuner, med KS og med nasjonale myndigheter og næringslivet for å lykkes med et felles digitalt løft. Alt er ikke klart. KS og storbyene er enige om at vi trenger flere svar og at viktige spørsmål gjenstår. Dette er et prioritert arbeid som det nå jobbes videre med.

Oslo er ikke blant storbyene som støtter prosjektet. De vil i stedet lage et alternativ til Akson.

– Akson dreier seg om å få en bedre journalløsning i kommunal helse- og omsorgstjeneste, og gjennom det bedre samhandling både internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Det er det et stort behov for, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

Sykepleierforbundet: – Ikke vent

Så langt har Legeforeningen vært kritiske til Akson mens Sykepleierforbundet har uttrykt støtte til prosjektet.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet synes ikke det er rart at Akson fremstår utydelig for mange. Hun minner om at prosjektet fremdeles er under utredning og planlegging.

– Det gjenstår en del før dette arbeidet er ferdig. Det er nok årsaken til at mange ikke forstår hvilke løsninger de får, sier hun.

Kjartan Olaffson leder IT-utvalget i Legeforeningen.

Larsen er ikke enig i at man burde ventet på resultatene fra Midt-Norge. Hun viser til undersøkelser om at helsepersonell er misfornøyd med dagens løsninger.

– Vi mener det vil ta for lang tid å vente på erfaringene fra Helseplattformen, og at man må komme videre med Akson.

Kjartan Olafsson leder Legeforeningens IT-utvalg. Han synes undersøkelsen har interessante funn som er helt i tråd med Legeforeningens erfaringer. Olafsson er enig i at det haster å få på plass bedre e-helseløsninger i kommunene, men legger til:

– Slik gjennomføringsstrategien for Akson nå er beskrevet, må vi vente minst 10 år på endring.

– Kan vi fylle Akson med et bedre innhold og en fremdrift som gir raske gevinster, kan prosjektet bli en suksess.