Datatrøbbel skaper problemer før stor NATO-øvelse. Skip og spesialavdelinger meldes på vei til Norge, men dukker ikke opp.

Skip og spesialavdelinger meldes på vei til Norge, men dukker ikke opp. Norges hovedkvarter og NATO har logistikktrøbbel før militærøvelsen Trident Juncture.

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen, og direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Cecilie Daae på pressemøte om NATO-øvelsen Trident Juncture i juni i år. Akkurat nå har Jakobsens hovedkvarter problemer med logistikken.

I august har man vært fortvilet i NATO over opplysninger om skip og avdelinger som er meldt på vei til Norge, men som enten ikke har dukket opp på aktuelle datoer eller har uteblitt helt.

Det går frem av intern kommunikasjon mellom Forsvaret og NATO, som Aftenposten har fått tilgang til.

Problemene rammer midt under oppkjøringen til kjempeøvelsen Trident Juncture, som skal foregå i Norge i høst. Trident Juncture er NATOs største prestisjeøvelse siden 2015.

Problemene har vakt betydelig bekymring ved NATOs hovedkvarter i Napoli og ved marinehovedkvarteret i Norfolk, England. Også NATOs kommandoledelse i Brussel, SHAPE, er informert.

Nettopp evnen til å flytte på store mengder materiell og soldater, og å ha kontroll på transport og forflytninger, er et hovedpoeng ved Trident Juncture. I alt skal 40.000 soldater, 10.000 kjøretøyer, 130 fly og 70 fartøyer operere i syv norske fylker.

– Jobber hardt med å løse problemene

Det går frem av kommunikasjonen at feilmeldingene har et betydelig omfang.

– Vi er kjent med problemet og det jobbes hardt for å utbedre det, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, til Aftenposten.

Ved hovedkvarteret blir det opplyst at man på grunn av situasjonen har måttet dobbeltsjekke hver melding om militær bevegelse manuelt.

– Dersom vi ikke lykkes med å løse problemet må vi fortsette å gjøre arbeidet manuelt. Vi vil ha kontroll, men prosessen blir da mer arbeidskrevende. At slike problemstillinger oppstår, viser hvor viktig det er å ha slike øvelser med NATO, sier Jakobsen.

Her øver amerikanske styrker på landgang i Trøndelag under øvelsen Cold Response i 2016. Også under Trident Juncture blir mottak av allierte styrker til Norge et sentralt øvingsformål.

Første reelle mottak skal finne sted lørdag

Det første reelle mottak av materiell og soldater under oppkjøringen til øvelsen skal skje på havnen i Åndalsnes lørdag 18. august.

Det dreier seg om en italiensk avdeling fra NATOs hurtige utrykningsstyrke. Lørdag er det også varslet en amerikansk avdeling til Borg havn utenfor Fredrikstad, som skal videre til Sessvollmoen.

Frykter manglende mottaksapparat

Det digitale logistikkverktøyet som brukes, skal automatisk gi FOH og NATO oversikt over transport og forflytninger. Men fordi systemene i Napoli og i Norge ikke fungerer godt nok sammen, produseres feilaktige meldinger om militære bevegelser.

Ikke bare har systemet varslet om flere feilaktige skipsanløp i juli og august. Det har feilaktig meldt at spesialavdelinger skulle ankomme. Systemet varslet for eksempel at Naval Criminal Investigative Service skulle ankomme Oslo tidlig i august, noe som slett ikke var tilfelle. Også ankomst av britiske styrker ble feilaktig varslet.

Det man frykter ved NATOs kommando i Sør-Europa, i Napoli, er at det ikke skal stå mottaksapparater klart til å ta imot skip og avdelinger. Derfor har man i Napoli kommet med klare oppfordringer om å få løst problemene, og med anmodninger om at logistikkekspertisen ved sjøkommandoen i Northwood og i NATO sentralt må trå til.

Offiserer fra Norge, Danmark, Tyskland, Belgia og USA på befaring ved Borg kaiområde utenfor Fredrikstad tidligere i år. Hit og til Åndalsnes kommer store deler av materiell og personell som skal delta på øvelsen Trident Juncture.

NATO-systemene har ikke snakket sammen

Ifølge major og presseoffiser Brynjar Stordal ved FOH handler problemene om at datasystemet som skal sørge for automatisk flyt av informasjon om blant annet transport og forflytning mellom FOH og NATO, ikke har fungert.

– Forsvaret i Norge har en annen versjon av dette dataverktøyet enn hovedkvarteret i Napoli. Disse versjonene har ikke snakket sammen. Dermed har man måttet sjekke manuelt og manuelt flytte data fra ett system til et annet, noe som er tungvint, forklarer Stordal.

– Hvordan vil du beskrive alvoret i dette?

– På et tidlig tidspunkt, som nå, er det få militære bevegelser. Verre blir det når det blir veldig mange bevegelser, sier Stordal.

Les også

NATO satser på en stor militærøvelse i Norge. Det er ikke tilfeldig. | Frank Rossavik

Britiske og portugisiske soldater under forrige Trident Juncture-øvelse i regi av NATO, i 2015.

Insisterer på at de har kontroll

– Det høres nesten absurd ut at man ikke har oversikt over skip og materiell som skal sendes til Norge i forbindelse med en prestisjeøvelse som dette?

– Ja, sånn kan det oppfattes. Det positive i dette er at problemene er avdekket, og at de kan løses. Det går bedre nå, og vi føler oss sikre på at dette skal komme i orden før selve øvelsen, sier Brynjar Stordal.

– Dette er nettopp poenget med en øvelse som dette, å avdekke feil når systemene settes under stress. Datasystemene vil nå bli oppdatert, sier han.

Stordal insisterer på at FOHs folk på logistikksiden til tross for problemene med feilmeldinger har hatt kontroll på de militære bevegelsene.

Ingen skip eller avdelinger har ankommet uten at et mottaksapparat har stått klart.

– Kan systemene ha blitt manipulert utenfra?

– Vi har ikke kjennskap til at det skal ha skjedd, sier Stordal.

Må dele på ansvaret

– Hvem sitter med ansvaret for situasjonen som har oppstått?

– Det er vi som vertsnasjon som sammen med NATO skal sørge for informasjonsflyt og at mottak av avdelinger og materiell faktisk fungerer. Derfor har vi hatt folk fra Napoli her, og vi har hatt folk i Napoli.

– Dere må dele på ansvaret her?

– Det ligger i skjæringspunktet mellom Norge og NATO som arrangør, og håndteres av logistikkpersonell her.

– Er det som skjer pinlig?

– Det må andre svare på, sier Stordal.