Riksrevisjonen: Behovet for vedlikehold av Forsvarets bygninger er kritisk

Norske forsvarseiendommer trenger vedlikehold for 4,5 milliarder kroner. På to år har behovet for strakstiltak økt med 38 prosent. Situasjonen er kritisk, ifølge Riksrevisjonen.

Forsvarets bygninger i Myntgata 2 i Oslo sentrum er blant mange som er preget av manglende vedlikehold. Nå skal disse selges.

Saken oppdateres.

Over hele landet eier staten hangarer, flyplasser, boliger, kontorbygninger, fjellanlegg og andre typer bygninger og anlegg som brukes av Forsvaret. Totalt er det snakk om 12 407 bygg til en anslått verdi av 39 milliarder kroner.

Det manglende vedlikeholdet av disse har vært en utfordring i mange år, og Forsvarsbygg, som forvalter bygningene på vegne av Forsvarsdepartementet, har solgt unna et stort antall eiendommer for å få kostnadene ned. Men likevel slår Riksrevisjonen alarm: Situasjonen har gått fra vondt til verre.

– Vår undersøkelse viser at tilstanden er forverret fra 2009 til 2015. Vedlikeholdsetterslepet øker og behovet for vedlikehold er kritisk, sier riksrevisor Per Kristian Foss i en pressemelding.

Riksrevisor Per Kristian Foss.

Etterslepet økte mens millionene rant ut til fester og PR-rådgivere

Ifølge Riksrevisjonen har etterslepet på vedlikehold av eiendomsmasse med behov for strakstiltak økt med 38 prosent på to år - fra 1,4 milliarder kroner i 2013 til 1,9 milliarder i 2015. Totalt anslås det at det er nødvendig med vedlikehold for 4,5 milliarder kroner.

Ifølge Riksrevisjonen har vedlikeholdsetterslepet økt i perioden Aftenposten avdekket at Forsvarsbygg har brukt millioner av kroner på interne fester og PR-rådgivere. Riksrevisjonen mener også Forsvarsbygg har «svak styring og kontroll» på gjennomføring av vedlikehold.

Les mer om dette:

Kritiserer intern leiemodell

Forvaltningen av forsvarseiendommene er i dag ivaretatt gjennom en New Public Management-modell der staten leier ut eiendommene til seg selv. Dette skjer ved at de ulike våpengrenene i Forsvaret må betale husleie til Forsvarsbygg. Hensikten er å synliggjøre hva som faktisk blir brukt, slik at man kan kvitte seg overskuddseiendommer.

Modellen er kontroversiell og har fått kritikk for å være unødvendig kostbar. Riksrevisjonen mener at denne ordningen ikke har fungert slik Stortinget har forutsatt, fordi den ikke har klart å dekke kostnadene for vedlikehold, heller ikke når det også har blitt gitt ekstrabevilgninger.

– Departementet har opplyst at husleieordningen skal evalueres innen utgangen av 2019. Vi mener at det bør skje tidligere, siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning, sier Foss.

Forsvarsministeren ikke helt enig

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) er ikke helt enig i Riksrevisjonens konklusjon om tilstanden på forsvarseiendommene.

Hun påpeker at vedlikeholdsbehovet per kvadratmeter har økt med fire prosent siden 2009, men at det faktisk har gått noe ned om man tar utgangspunkt i 2010, 2011 eller 2012, og mener feilmarginene gjør at det ikke kan konkluderes med at vedlikeholdsbehovet har økt.

Hun peker også på at vedlikeholdsbehovet for forsvarets boliger har gått ned.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener situasjonen er mer nyansert enn det Riksrevisjonen gir inntrykk av.

«Mitt syn er at foreliggende registreringer indikerer at det beregnede vedlikeholdsbehovet har vært relativt stabilt over tid», skriver Søreide i et svarbrev til Riksrevisjonen.

Søreide skriver videre at hun vil vurdere å fremskynde en evaluering av den forsvarsinterne leiemodellen.

Hun skriver også at departementet og Forsvarsbygg vil følge opp funnene av manglende styring og kontroll av vedlikehold, og Forsvarsbygg skriver i en pressemelding at de allerede er i gang med dette.

Forsvarsbygg: Vi iverksetter tiltak

– Flere tiltak er også allerede iverksatt eller under implementering. Vi strømlinjeformer nå vedlikeholdsarbeidet og prosjektstyringen vår, gjennom standardisering av driftsprosessene våre. I tillegg kraftsamler vi kompetansen vår i en felles avdeling for eiendomsforvaltning. Det samme med prosjektmiljøet, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg.

Han skriver videre at de snart er i gang med å ta i bruk et nytt verktøy for prosjektstyring.

– Målet er at like ting skal gjøres likt i hele landet, og at vi skal få mer vedlikehold ut av hver krone. Vi forventer å se positive effekter av dette arbeidet frem mot 2020.