Norge

Barnløse med høy lønn må betale for KrFs forslag om 8000 kroner mer i året i barnetrygd

KrF øke barnetrygden fra rundt 12.000 til 20.000 kroner i året. Det vil koste 10 milliarder kroner og skal finansieres av økt skatt på middels og høye inntekter.

KrF-leder Knut Arild Hareide i midten og nestledene Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad står steilt mot hverandre i spørsmålet om KrFs retningsvalg. Men de er enige om at barnetrygden må opp.
 • Olav Olsen
  Fotograf
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • og NTB

I en turbulent KrF-tid med full splittelse i partiet, la en samlet partiledelse torsdag frem et forslag om en kraftig økning av barnetrygden.

For å finansiere en økning i barnetrygden, som totalt vil komme på 10 milliarder kroner, vil KrF øke skatten på inntekt, nærmere bestemt trinnskatten. Den øker med økende inntekt. Det fører blant annet til at:

 • Barnefamilier med lavest lønn får størst gevinst. De får økt barnetrygd og blir ikke eller i liten grad rammet av økt trinnskatt.
 • Barnløse med høy inntekt får økt skatt uten å få noen gevinst av forslaget.

Skal motvirke barnefattigdom

– Barnetrygden har stått stille siden 1996. Prisveksten har vært på 55 prosent siden den gang. Det betyr at barnetrygdens verdi har tapt seg. Samtidig har barnefattigdommen økt fra 4 prosent på 1990-tallet til 10 prosent i dag, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

KrFs hovedbegrunnelse for forslaget er å bekjempe barnefattigdom. Partiet håper forslaget også kan bidra til å få opp fødselstallet i Norge.

– De fødselstallene vi har nå, er ikke bærekraftige for vårt velferdssamfunn, sier Hareide som imidlertid påpeker at fødselstall ikke bare har med økonomi å gjøre, men også familienes tid.

Gir til barnefamilier, tar fra andre

KrF gikk på sitt siste landsmøte inn for å skattlegge en kraftig økt barnetrygd.

Partiet begrunner det nye forslaget med at det da vil bli et spleiselag som finansierer kostnadene. Hadde partiet gjort som det i utgangspunktet foreslo, å skattlegge barnetrygden, ville det bare blitt en omfordeling mellom familier med barn.

Nå blir det en omfordeling fra det KrF kaller fellesskapet som finansierer reformen. Omfordelingen illustreres ved disse konsekvensene:

 • En person uten barn med inntekt på en million kroner vil få økt skatten med rundt 9.000 kroner i året.
 • En familie med to barn og 940.000 kroner i inntekt, får 13.000 kroner mer å rutte med etter skatt.

Foreslår opptrappingsplan

KrF vil ta forslaget opp allerede i høstens budsjettforhandlinger og med de partiene KrF vil gå i regjeringsforhandlinger med.

Partiets forslag innebærer en gradvis økning over tre år der barnetrygden økes fra dagens 11.640 kroner i året til 20.000.

Samtidig vil KrF da øke trinnskattens trinn 2–4.

Får økt barnetrygd i Øst-Europa, men ikke økt skatt

Barnetrygden er en av de stønadene som kan eksporteres til EØS-land, også til land der den norske stønaden allerede i dag utgjør en langt større del av en gjennomsnittslønn enn i Norge.

Med den modellen KrF legger opp til, vil barnefamilier i andre land få oppleve et stort hopp i utbetalt barnetrygd.

– Er det et problem?

– Det er klart at alle kontantytelser har en utfordring knyttet til seg, men en vet at dette er faglig anbefalt gang på gang som det viktigste tiltaket for å gjøre noe med barnefattigdom, sier Ropstad.

Høyre: – Villige til å diskutere barnefamiliene

Høyre vil ikke gi noen løfter til KrF om å øke barnetrygden, men er villig å diskutere barnefamilienes økonomiske situasjon med KrF.

– I likhet med KrF er Høyre opptatt av barnefamiliers økonomiske situasjon. Derfor har vi doblet engangsstønaden, styrket kontantstøtten vesentlig og gitt 48 000 barn rimeligere barnehageplass – i samarbeid med KrF, Venstre og Frp, sier Høyres familiepolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen til NTB.

Hun understreker at økonomien ikke skal bli en vesentlig barriere for at folk skal få barn. Høyre-nestor Kåre Willoch har gjentatte ganger pekt på at nettopp barnefamiliene har sakket akterut økonomisk de siste par tiårene.

– Dette forslaget fra KrF har vi ennå ikke fått studert i detalj, men det jeg kan si, er at vi er enig i intensjonen om å styrke barnefamiliers økonomiske situasjon – men ikke nødvendigvis enig i innretningen, sier Ørmen Johnsen.

– Vi er imidlertid villig til å diskutere barnefamiliers økonomiske situasjon med KrF, understreker hun.

Les mer om

 1. Kristelig Folkeparti (KrF)
 2. Barnetrygd
 3. KrFs skjebnevalg