Hvem betaler for Behring Breiviks rettssak? Når kommer anken opp?

Her er svarene på noen av spørsmålene rundt Anders Behring Breiviks søksmål mot staten.

Fredag 18. mars ble retten hevet etter den sivile saken som massedrapsdømte Anders Behring Breivik har anlagt mot staten for det han mener er nedverdigende behandling i fengsel.

Forrige onsdag

Les også

falt dommen i saken

: Staten har utsatt terroristen for umenneskelig behandling.

Les også

Staten anker dom om Behring Breiviks soningsforhold

I dag er det blitt klart at

Les også

staten anker dommen

.

Her kommenterer Inge D. Hanssen siste dag i retten:

Les også

Noe overraskende ble Anders Behring Breiviks tilregnelighet tema nok en gang

Hva skjer om Anders Behring Breivik taper anken?

En dom i lagmannsretten kan ankes til Høyesterett.

Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik har sagt at han vil ta saken helt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om nødvendig.

Hva koster det?

Ekstrautgiftene ved å ha rettssaken i Skien fengsel er alene beregnet til drøyt 873.000 kroner. Men dette dekker det offentlige. Det som koster, er advokatsalærer på begge sider.

I omkostningsoppgaven til advokat Øystein Storrvik, som er prosessfullmektig for Behring Breivik, kommer det frem at de totale kostnadene fra deres side er på 330 937,50 kroner.

Han opplyser at han og rettslig medhjelper Mona Danielsen har jobbet 50 timer med saken før stevning og 200 timer etter stevning. I tillegg kommer utgifter for reise og opphold.

Regjeringsadvokaten opplyser at kostnadene fra deres side til saksforbredelser og hovedforhandling er 243 600 kroner.

Den som taper en sak blir ofte dømt til å betale motpartens kostnader. I tingretten ble Behring Breivik tilkjent 330 000 kroner i saksomkostninger.

Saksomkostningene vil naturlig nok bli større jo flere rettsinstanser saken skal gjennom.

Har Behring Breivik isolasjonsskader? Dette sier psykiaterne:

Les også

Psykiater om Behring Breivik: «Det blir «meg, meg, meg»»

Hvor lang tid kan det ta før en eventuell ankesak kommer opp?

Ifølge Borgarting lagmannsrett tar det ca ett år fra en anke kommer inn til det blir berammet i lagmannsretten. Dette gjelder uprioriterte sivile saker.

Når sakene kommer inn, vurderer en dommer sakene, og avgjør om de skal prioriteres.

De som blir prioritert, kommer opp raskere enn ett år, ifølge lagmann Cecilie Østensen Berglund.

Kan lagmannsretten nekte å ta en sak?

Ja, dersom lagmannsretten mener det er klart at anken ikke vil føre frem, kan de nekte å fremme den.

Men det er en bestemmelse som praktiseres strengt. Mindre enn ti prosent av de sivile sakene som lagmannsretten anker, blir nektet ført.

I tillegg: en sak av «prinsipiell karakter» kan ikke nektes i lagmannsretten selv om man tror den ikke fører frem. Årsaken er at sakene må innom lagmannsretten før de kan gå til Høyesterett, som fatter prinsippavgjørelser, opplyser Borgarting lagmannsrett.

Koster selve anken noe?

Ja, det heter rettsgebyr og utgjør 36 500 kroner for en rettssak som varer fem dager.

Den dersom man har advokat, blir ikke det innkrevd før etterpå. Bare de som ikke har advokat må betale idet de anker.

Hør Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen:

Men kan Breivik betale?

Han har allerede et stort regresskrav og ingen betalingsevne.

Men et krav om å betale saksomkostninger blir utsatt dersom han anker til lagmannsretten innen to uker.

Det er altså ingen betingelse for å kunne anke til lagmannsretten at idømte saksomkostninger fra tingretten er betalt, opplyser lagdommer Mette Jenssen i Borgarting lagmannsrett på generelt grunnlag.

Hvem betaler Breiviks utgifter?

Advokat Øystein Storrvik har på vegne av Anders Behring Breivik søkt Fylkesmannen i Oslo om å få støtte til fri rettsførsel.

Søknaden er avslått, men Storrvik har klaget på avslaget. Foreløpet er altså staten blitt idømt Behring Breiviks saksomkostninger, men dommen vil altså ikke bli rettskraftig.

Dersom lagmannsretten skulle komme til at søksmålet ikke når frem, vil Behring Breiviks advokatutgifter igjen måtte dekkes av noen andre.

Er Storrvik villig til å ta regningen selv om de ikke får fri saksførsel?

— Denne saken er siktet inn mot prøving i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og det er påstanden utformet som. Jeg kjører denne saken uansett, sier Storrvik til Aftenposten.

— Vi håper å nå frem. Jeg har tidligere nådd frem i Strasbourg i en sak. Da fikk vi dekket alt i ettertid. Jeg har søkt fri sakførsel og har ikke fått svar, men jeg stopper jo ikke opp, sier Storrvik.

Øystein Storrvik overtok som advokat for Anders Behring Breivik etter Geir Lippestad og er villig til å føre sak om soning i alle rettsinstanser om det blir nødvendig.

Hva om de heller ikke når frem i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?

— Det blir et langt svar. Vi driver et stort forsvarerfirma med 15 ansatte og det er ganske ofte at vi fører saker om soningsforhold. Jeg har kjørt en sak om EMK-brudd (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) tidligere hele veien til Strasbourg uten en eneste krone. Det er en del av vår hverdag når vi jobber med fanger, sier Storrvik.

Mediedekningen av Behring Breiviks søksmål har fått kritikk:

Les også

Hvis ikke pressen skal dekke Behring Breivik-rettssaken, hva skal pressen dekke da? | Anki Gerhardsen

Kan en anke bli nektet selv om saksøkeren ikke har penger til å betale for den?

Så lenge han har advokat vil ikke saken bli avvist av lagmannsretten.

Advokaten garanterer for rettsgebyret. Om advokaten får betalt eller ikke, er jo opp til advokaten. Hvis hans advokat fratrer, og han ikke får ny advokat, kan han bli selvprosederende.

Da må han betale rettsgebyret. Klarer han ikke det, blir saken avvist, opplyser Domstolsadministasjonen.

Anders Behring Breivik mener soningsforholdene er nedverdigende.

Kan han få innvilget støtte fra Fri Rettshjelp-ordningen?

Saker om soningsforhold er ikke prioritert av Fri Rettshjelp-ordningen.

— Å prøve en sak om isolasjon er ikke prioritert innenfor loven om fri rettshjelp, sier Bente Oftedal Roli, som er leder for Fri rettshjelp i Oslo.

– Derfor er det antagelig et unntak i lovgivningen som Behring Breiviks advokat må håpe på.

I loven står det blant annet at det unntaksvis kan innvilges fri sakførsel dersom «saken berører søker i særlig sterk grad». Men slike unntak gis nesten aldri, ifølge Oftedal Roli.

— Det er mange som sitter fengslet på verre forhold enn Behring Breivik, men som aldri får prøvd sakene sine fordi de ikke får fri rettshjelp, sier Oftedal Roli.

— Advokater jobber jo vanligvis ikke gratis.

Behring Breivik ble ikke idømt saksomkostninger for straffesaken etter terrorangrepet 22.juli 2011. Årsaken var at han aldri vil være i stand til å betale. Voldsoffererstatning må derfor Staten utbetale, og de vil kreve de pengene tilbake hvis Behring Breivik mot formodning skulle få penger.

Les også hvordan støtteforeningen etter terrorangrepet ser på Breiviks søksmål:

Les også

- Trist at Breivik får tilbake arenaen