Før siste (?) møte om Oslopakke 3: Det går mot utvidelse av E18

Neste møte om Oslopakke 3 blir søndag. Etter det Aftenposten erfarer går det mot utvidelse av E18.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter møtet med forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 og E18.

Se Aftenpostens oversikt over hva som nå taler for og mot at E18-utbyggingen blir noe av lenger ned i artikkelen.

Det var høy temperatur før onsdagens møte mellom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og forhandlingsutvalget for E18 og resten av Oslopakke 3.
Dette har fått Raymond Johansen til å rase.

Etter møte konstaterte både Oslos byrådsleder og statsråden at det hadde vært et rent informasjonsmøte, uten instruksjoner eller forhandlinger.

Umiddelbart etter møtet fortsatte forhandlingene om E18 og Oslopakke 3. Disse varte til klokken 13, og førte etter det Aftenposten erfarer partene litt nærmere hverandre.

Les her om hvilken politisk respons Raymond Johansen fikk på sitt utfall mot Solvik-Olsen her.

Spørsmålet er hvor mye E18-prosjektet krympes

– Jeg er trygg på at vi kommer ti å bli enige om både E18 og bompenger, sier Solveig Schytz, som forhandler på vegne av Venstre.

– Det gjør vi fordi vi sammen skal få på plass investeringene som skal gi Fornebubane, sentrumstunnel for T-bane, Ahus-bane og storsatsing på sykkel og gange, sier Schytz.

Neste møte, som kan bli det siste, er berammet til søndag 22. mai. Innen den tid skal man igjen se på mulighetene for å endre på E-18 prosjektet, spesielt på den mest omstridte strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta.

Men slik flere parter ordlegger seg overfor Aftenposten etter onsdagens forhandlinger kommer ny E18 også her.

E18 må løse funksjonen den skal ha for å gi effektiv transport. E18 lar seg ikke forhandle bort, sa Ketil Solvik-Olsen etter møtet med forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 onsdag.

For og mot E18 - her er argumentene

Med kort tid igjen før forhandlingene må være i mål har Aftenposten gått gjennom hva som nå taler for og mot at ny E18 blir realisert.

FOR E18:

 • Det foreligger en Oslopakke 3-avtale der utvidelse av E18 inngår som et sentralt og viktig prosjekt. Hvis avtalen brytes kan det få dramatiske konsekvenser for hele avtalen, inkludert nye og viktige T-baneprosjekter.
 • Den første delen av E18-utvidelsen, den som byrådet nå primært ønsker å forhandle bort, er vedtatt av Stortinget.
 • For tre år siden, da Transportkomiteen på Stortinget laget sin innstilling for oppfølging av Nasjonal transportplan for 2014-2013, konfirmerte flertallet, med medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Senterpartiet og KrF, at «Utbygging av (E18-)korridoren inngår som en helt sentral del av Oslopakke 3, og at det ekstra bomsnittet på Lysaker ble satt opp for å bidra til bl.a. utbygging av E18 Vestkorridoren».
 • Til slutt er det Stortinget som avgjør saken, fordi det også er Stortinget som skal godkjenne den delen av finansieringen som handler om bompenger.
 • Vare- og nyttetransporten vil øke uavhengig av om politikerne innfører så høye rushtidsavgifter og så sterke parkeringsbegrensninger at pritvatbilkjøring til Oslo vil gå kraftig ned.
 • Ap sier det er privatbiltrafikken inn i Oslo de vil til livs. Dette kan altså politikerne langt på vei styre selv med avgifter og parkeringsbegrensninger i Oslo.
 • Utvidelsen av E18 stopper uansett ved Lysaker. Videre inn mot Oslo er det ikke planlagt noen utvidelse.
 • Mer miljøvennlig transport, med lavere utslipp fra vanlige drivstoffbiler og et høyere innslag av utslippsfrie biler vil uansett bidra til å redusere utslippene fra trafikken inn mot og inn i Oslo i årene som kommer.
 • Rundt 70 prosent av E-18 prosjektet skal gå i tunnel. Det gir mindre utslipp lags veien, og mye av støyen forsvinner for de tusenvis som bor langs veien.
 • Til prosjektet hører også en ny og viktig adkomstvei til Fornebu, utbygging av Lysaker trafikknutepunkt slik at tusenvis i rushtiden kan bytte til tog inn mot Oslo her.
 • E18 er i utgangspunktet ikke Oslos sak. Det er Asker og Bærum som «eier» prosjektet og som skal vedta reguleringsplan. Oslo er høringsinstans. Ved uenighet går saken til fylkesmannen, og ev. til Kommunaldepartementet for avgjørelse.
 • I Akershus, fylkesordfører Anette M. Solli (H) inkludert, er det massiv støtte for E-18 prosjektet. Også Høyre og Frp i Oslo støtter utvidelse.
 • Dersom det ikke blir noen ny enighet om Oslopakke 3 legges en rekke prosjekter på is, også det som er beskrevet som helt nødvendige T-bane prosjekter. Oslo risikerer også å miste milliardbeløp til drift av dagens kollektivtransport, om statlig støtte forsvinner.
 • Det trues med at penger til ny Fornebubane vil forsvinne, der staten har varslet at den vil ta halve regningen.
 • NHO og Virke sier det blir dramatisk for næringslivet om nytte- og varetransport strupes om ny E18-utbyggingen blir vraket.
 • E18 er en Europavei, en riksvei. Da må det tas flere hensyn enn for trafikk som skal inn i Oslo.

MOT E18:

 • Trafikkforskere konstaterer at en utvidelse av en vei som dette vil gi flere biler på veien. I praksis en betydelig vekst, om ikke svært strenge bomavgifter og parkeringsbegrensninger innføres. I teorien kan trafikken vokse med opp til 30 prosent.
  Uansett går mye trafikk her som ikke skal til Oslo.som mønster gir mange flere biler på veien.
 • Blir det mer trafikk øker også utslippene, om ikke mye større andeler av trafikken blir utslippsfri.
 • Dette vil være stikk i strid med klimamål vedtatt av Stortinget.
 • Økes trafikken inn i Oslo går utviklingen av luftkvaliteten dramatisk i feil retning. Nye undersøkelser viser at grenseverdiene allerede i dag overskrides mer enn det som har vært kjent.
 • Prosjektet er beregnet til å koste hele 40 mrd. kroner, nesten like mye som ett års forsvarsbudsjett.
 • Bomavgiftene inn mot og inn i Oslo kan bli svært høye. Ett forslag det nå forhandles om ligger på 120 kroner.
 • Selv om mye av det planlagte prosjektet handler om egne buss- og sykkelveier, krever det store inngrep langs store deler av strekningen. Mange må flytte fra husene sine.
 • Det skal mye til at prosjektet blir beholdt så stort med tanke på skepsisen som har bygget seg opp det siste året. Det er allerede klart at dagens E18, som var planlagt beholdt som lokalvei med to felt i hver retning, bare får ett felt i hver retning.
 • MDG har gått til valg på at det ikke skal bli noen utvidelse av E18 over hodet. Partiet har sagt at det vil kaste et hvert byråd som aksepterer en utvidelse.
 • Dersom byrådet ikke får stanset E18-prosjektet kan det bli «regjeringskrise» i Oslo.

Dette sa de etter det omstridte møtet hos Solvik-Olsen

Slik oppsummerte statsråden møtet:

– Jeg ba om en kort redegjørelse for status. Det foregikk ingen forhandlinger, slik noen ga inntrykk av på forhånd.

– Hva ble sagt om E18?

– Der føler jeg meg rimelig trygg på at vi vil komme til engihet. Så vil partiene ha ulike syn på hvor en skal ha bomstasjoner, hvor viktig vei er kontra jernbane, buss og lignende. Men det er ingen tvil om at E18 er en del av helheten.

– Alle aktører har sagt at vi skal finne en løsning som er god, og så billig
som mulig. Så lenge E18 utøver den funksjonen som veien må ha, for å få løst opp i køene og få en effektiv transport, så er jeg åpen for at Veivesenet kan finne bedre løsninger enn prosjektet som ligger der i dag. Men det er ikke aktuelt å forhandle E18 ut av Oslopakke 3, gjentok Solvik-Olsen.

Raymond Johansen: - Det sa han ikke under møtet!

Slik oppsummerte byrådslederen møtet:

– Det var et greit møte, et rent informasjonsmøte, der statsråden fikk informasjon om status i forhandlingene. Det var egentlig helt greit.

– Nå gjentar han at E18 ikke kan forhandles ut av Oslopakke 3?

– Det sa han i alle fall ikke oppe i møtet. Så spørs det hva vi snakker om. Er det et prosjekt til 20 milliarder, eller ett til 40? Det er to helt forskjellige ting.

– MDG har varslet at de kaster ethvert byråd som går med på en utvidelse av E18, hva sier du om det i dag?

– Jeg tror ikke at jeg skal kommentere det midt oppe i forhandlingene. Vi skal finne frem til fremtidsrettede løsninger, og en gigantisk motorvei rett utenfor Oslo er ikke det mest fremtidsrettede.

– Hvilke signaler har du til vare- og nyttetransporten, som NHO, Virke og mange andre er opptatt av?

– Det er et paradoks at veien skal finansieres med 120 kroner dagen. Hvis den summen i seg selv kan virke trafikkregulerende, har det betydning for utbyggingsbehovet.

– Var den summen oppe på møtet?

– Nei, men det er summen som har ligget der, sier Raymond Johansen.

Bakgrunn: Dette skjedde med E18 og Oslopakke 3 da Oslo i fjor høst fikk nytt byråd:

Garanterte at hele prosjektet ville bli skrotet.

Aftenposten startet debatten om det gigantiske E18-prosjektet før valget i fjor. Viu ba også leserne stemme over hvilke vei- og baneprosjekter som er de viktigste.

Hele 6000 avga stemme.