Norge

De er rykende uenige om hvor klimavennlig Nord-Norgebanen er

Er Nord-Norgebanen et godt miljøprosjekt? Vi spurte en politiker, en jernbaneentusiast og en ekspert på prosjekter som nettopp dette.

– Våre isfrie havner kan bli transitthavner for handel til Asia. Jernbane i Nord kan få sin mulighet for gods og folk, og åpne for et finsk initiativ fra Rovaniemi til Kirkenes. Sitat Ap-leder Jonas Gahr Støre.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Det kom overraskende på mange at Stortinget tirsdag 20. april gikk inn for å realisere Nord-Norgebanen. Nå skal først en utredning om banen som er i gang avsluttes. Så blir det trolig gjennomført en såkalt konseptvalgutredning. Denne skal fortelle:

 • Hva det er mulig å få til
 • Hva det vil koste
 • Hvor banen bør gå
 • Hvorvidt bane faktisk er det beste for transport av personer og gods mellom Bodø og Tromsø

Et viktig argument for tilhengerne er miljø og klima.

Men hvor bra er egentlig Nord-Norgebanen som miljøprosjekt? Og står pris i forhold til en mulig klimagevinst?

Prosjekteksperten

– Personbiltransport vil i fremtiden gå med elbil. Da vil bil og tog gi samme klimautslipp. Veien er der, mens utslippene ved å bygge Nord-Norgebanen blir enorme. Det samme blir energiforbruket, sier Paul Torgersen, partner i rådgivningsselskapet Marstrand.

Ifølge Paul Torgersen er ikke Nord-Norgebanen et godt miljøprosjekt i det hele tatt.

Han var i vinter ansvarlig for en ny rapport om Ringeriksbanen og ny E16 til Hønefoss. Oppdraget fra regjeringen var å avklare om dette var et prosjekt å satse på.

Svaret var nei. Møreforsking og Torgersens rådgivningsselskap Marstrand anbefalte å begynne planleggingen av banen helt på nytt. Noe regjeringen for øvrig avviste.

Ifølge Torgersen er Ringeriksbanen et godt utgangspunkt for å beregne pris og CO²-utslipp også for Nord-Norgebanen.

Ringeriksbanen er 40 km lang. Foreløpig pris er ifølge Bane Nor 40 mrd. kroner. Det gir en pris på 1 mrd. pr. km.

Her skal Nord-Norgebanen gå om den blir realisert. Den skal ha 11 stasjoner mellom Fauske øst for Bodø og Tromsø.

Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø er 375 km lang. Bygges også et spor på tvers mellom Narvik, Evenes og Harstad kommer 85 km i tillegg. Pris blir da enten 375 mrd. eller 460 mrd., med samme standard som Ringeriksbanen.

I dag går det en god del gods mellom Oslo og Bergen på Bergensbanen, som Ringeriksbanen skal bli en del av. Gods på bane regnes som et viktig miljøtiltak.

Jo mer varetransport Nord-Norgebanen kan overta fra veitransporten, dess sterkere står den som miljøprosjekt.

For at godstransport skal kunne konkurrere med lastebilene må imidlertid togene holde god fart på Nord-Norgebanen, sier Paul Torgersen.

– Det krever mange rette strekninger. Tog vil gå inn i én tunnel, ut på en gigantisk fylling, inn i en ny tunnel og så videre, sier han.

Bygges Nord-Norgebanen, blir den trolig enkeltsporet. Det vil gjøre den billigere å bygge enn Ringeriksbanen. Men ifølge Torgersen blir den uansett dyr, minst dobbelt så dyr som dagens anslag på 130 mrd.

Han påpeker at fyllinger og tunneler vil gi enorme barrierer i landskapet. Noe som også hører med i miljøregnskapet.

Les også

På sporet av den nye tid

Hva så med klimautslipp?

I februar 2018 leverte Norconsult, Aas-Jakobsen og Asplan Viak et klimaregnskap for Ringeriksbanen og E16 på oppdrag fra Bane Nor.

Rapporten så på klimagassutslipp i et 60-års perspektiv. Utslipp fra bygging, drift og vedlikehold ble sammenlignet med gevinsten ved å flytte reisende over fra buss og bil til tog. Konklusjonen var at utslippene ville bli 12–13 ganger så høye som gevinsten.

Om man klarte å kutte byggeutslippene med 40 prosent, noe rapporten sa var mulig, ville utslippene fortsatt være syv-åtte ganger høyere enn gevinsten.

Dette gjaldt vel å merke jernbane- og veibygging totalt. Bane Nor sier de ikke har tall på utslipp kun for Ringeriksbanen.

– Jernbanebygging, som Nord-Norgebanen, er ikke alltid ensbetydende med en miljøvennlig løsning, sier Paul Torgersen.

– Det moder jord trenger nå er ikke et enormt, kortsiktig utslipp av klimagasser, som skal gi en langsiktig gevinst. Det vi trenger er kortsiktige gevinster, og at teknologien jobber for oss, sier han.

Politikeren

Torgeir Knag Fylkesnes (45) fra SV mener at traseen som er planlagt for Nord-Norgebanen gjør den unødvendig dyr. Bedre løsninger og et kutt på 30–40 mrd. på pris hjelper ifølge ham på miljøregnskapet.

Torgeir Knag Fylkesnes er Troms-representant for SV på Stortinget. Han var en av dem som jublet høyest over støtten fra et flertall på Stortinget.

Flere forhold gjør ifølge Fylkesnes Nord-Norgebanen til et bedre miljøprosjekt enn det Paul Torgersen skisserer.

Fylkesnes mener blant annet at anslaget over passasjerer på banen, 1200 om dagen ifølge Jernbanedirektoratets rapport fra 2019, er ekstraordinært lavt.

Få passasjerer gir minus i miljøregnskapet.

Å kapre flypassasjerer gir på sin side pluss. Ifølge Fylkesnes vil mange nok hoppe over fra fly mellom Bodø og Tromsø til tog, til at det får en betydning i dette regnskapet. Han har tro på at mange vil bytte selv om reisetiden for fly er rundt halvannen time, mot 3–4 timer med tog med en gjennomsnittshastighet på 120 km/t.

Den viktigste begrunnelsen for banen er likevel transport av gods, ifølge Fylkenes. Ikke minst med tanke på klima.

– Med tanke på nødvendige klimatiltak vil det i fremtiden bli dyrt å kjøre fersk fisk på trailere til kontinentet, sier Fylkesnes.

Jernbanedirektoratet understreker overfor Aftenposten at rapporten fra 2019 var en faglig, men forenklet rapport. Den var i praksis en oppdatering av tidligere beregninger, og så ikke på hvor banen burde gå.

Jernbaneentusiasten

– Bør vi begynne med å spørre om Nord-Norgebanen skal bygges for 160 eller 300 km/t? Nei, vi bør spørre hva slags samfunnsendringer og hva slags transporttilbud vi ønsker, sier Kjell Erik Onsrud.

Foreningen For Jernbane arbeider for jernbaneutbygging i Norge. Klimaregnskapet er ifølge leder Kjell Erik Onsrud ett viktig motargument mot dagens løsning for Ringeriksbanen.

Han hevder at regnskapet for Nord-Norgebanen vil se mye bedre ut.

– En rapport fra Jernbanedirektoratet fra desember 2019 sier at klimaregnskapet vil gå i null etter 31–37 år, sier Onsrud.

Han peker på planene Bane Nor har om å elektrifisere Nordlandsbanen. Her går togene i dag på diesel. Helelektrisk godstransport fra Tromsø til Oslo vil ifølge Onsrud gi Nord-Norgebanen klare klimafordeler.

På bakgrunn av rapporten fra 2019 tror han at gevinstene fra Nord-Norgebanen kan utligne utslippene fra byggingen etter 17–21 år.

I likhet med Fylkesnes er Onsrud spesielt opptatt av gods.

– På lange strekninger til Stavanger, Bergen og Bodø, kan toget ta over for tungbilene. Men da må dagens overbelastede og nedslitte godsterminaler bygges ut og kapasiteten på linjene økes for å bedre godstogenes lønnsomhet, sier Onsrud.

Han medgir at utslipp og energiforbruk fra utbyggingen blir formidabelt.

– Det blir det uansett hva vi bygger, som motorveiene med fire felt som bygges flere steder nå, litt i det stille og uten den prinsipielle politiske debatten, sier Onsrud.

Les også

 1. Aftenposten mener: Verdens dyreste turistattraksjon

Les mer om

 1. Nord-Norgebanen
 2. Ringeriksbanen
 3. Bane NOR