Innsats teller ikke for karakteren

Elevene kan velge Facebook fremfor å følge med i timen. Lektor Anne Lene Andersen har ikke lov til å sette ned karakteren på grunn dårlig innsats.

Anne Lene Andersen mener det er underlig at innsatsen ikke skal telle når fagkarakteren settes.

– Når det veldig klart uttrykkes at innsatsen ikke skal telle når fagkarakteren skal settes, sender man ut feil signaler til elevene, mener Anne Lene Andersen, som underviser på Skedsmo videregående skole.

– Man bygger opp under et inntrykk av at det ikke har noe å si hva man gjør og ikke gjør i timene. Det eneste som betyr noe, er formaliserte tester og prøver. Hvis elevene får oppgaver i en time og ikke gidder å gjøre dem, bidrar det bare til at de trekkes i ordenskarakter, men den betyr ikke noe for videre opptak til høyere studier, poengterer hun.

Rundskriv

Andersen er en av flere lærere og lektorer som stiller seg kritiske til en forskriftsendring om individuell vurdering i skolen. I forskriften, som kom i fjor høst, understrekes det at grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene gjengitt i læreplanene. Samtidig er det nå presisert at elevenes forutsetninger, fravær, eller forhold knyttet til orden og adferd, ikke skal kunne trekkes inn i vurderingen i fag.

I et utdypende rundskriv som Utdanningsdirektoratet sendte ut i august i år, står det svart på hvitt at hverken elevenes innsats i timen eller holdninger skal telle når karakterene settes.

Teoretisk sett kan altså en elev tilbringe det meste av timen på Facebook uten at det isolert sett kan påvirke en fagkarakter i negativ retning. Og det skal heller ikke honoreres om man deltar aktivt i timen. Stortinget har ikke gitt klarsignal til slike endringer, bare bedt om et klarere regelverk.

Uenige

De fleste av elevene Andersen har i italiensk i første klasse på Skedsmo videregående, er enig med henne at innsatsen i timene burde telle med.

– Hvis vi vet at innsatsen teller, er det lettere å bli motivert, sier Julie (16).

– Da vil flere delta i timene, tror Martin (16).

Anne Lene Andersen underviser også i norsk. Hun påpeker at det er vanskelig å sette karakter i norsk muntlig når hun ikke kan la de kontinuerlig muntlige bidragene underveis i timene telle.

– Jeg må i stedet legge opp til muntlige tester på ti minutter pr. elev, sier hun og bemerker at dette ikke er særlig effektivt. Det tar tid når det er 30 elever i klassen.

– Dessuten er det mange som underpresterer i en pressituasjon, påpeker hun og legger til at hun tror de vil gjøre det bedre om all aktivitet telte med.

Byråkratisk

Både Andersen og andre lærere og lektorer Aftenposten har vært i kontakt med, beskriver det nye systemet som enormt byråkratisk og tungrodd. Lærerne må hele tiden dokumentere hva elevene kan i ulike deler av pensum, og det skjer stort sett skje via tester.

Samtidig skal elevene hele tiden gjøres oppmerksomme på når de blir vurdert og etter hvilke kriterier – og at de har rett til å klage på karakterene. Når elever som føler at de ikke er godt nok forberedt til en test eller en prøve, lar være å møte opp, er det lærerens jobb å få hanket dem inn til en ny – slik at han eller hun får bredt nok grunnlag til å sette en karakter.

– Det hele er snudd på hodet. Elevene er fratatt ansvar, sier hun og påpeker at dette går mest ut over elever som trenger stramme rammer.

Hun tror ikke alle er modne nok til selv å forstå at jevn innsats i alle timene er det smarteste for å få gode arbeidsvaner. Selv innrømmer hun at hun tøyer regelverket når hun har gjort elevene oppmerksomme på at hun tar hensyn til «faglige bidrag» i timen og setter et pluss i boken for aktiv innsats.

– Men skal jeg ta forskriften helt bokstavelig, kan det oppstå problemer med å forsvare dette, sier hun.

— En radikal omlegging

– En ekstrem tolkning av hva Stortinget har ment, sier Venstre.

– En radikal omlegging, sier Høyre.

– Utdanningsdirektoratet har trukket det Stortinget har ment ut i det ekstreme, sier Trine Skei Grande, lærer og parlamentarisk leder i Venstre. Hun sier rett ut at mye av innholdet i rundskrivet «bryter mot det folk oppfatter som riktig, og det arbeidsgiverne er opptatt av».

– Jeg vil oppfordre Kristin Halvorsen til å samkjøre rundskrivene med virkeligheten og ikke la byråkratene ture frem med sine tolkninger, sier hun.

– Jeg fatter ikke at direktoratet kan utforme dette. Det er en radikal omlegging av vurderingspraksis, og pålegger lærerne et uakseptabelt ansvar, sier Høyres skolepolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker.

Også i regjeringspartiene setter man spørsmålstegn ved at innsats ikke skal telle.

– Hva det betyr at innsats ikke skal telle når fagkarakterene skal settes, må drøftes, mener Marianne Aasen (Ap), lederen av Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité.

Hun sier at temaet skal opp på et møte i storfraksjonen – altså med skolepolitikerne i de tre regjeringspartiene Ap, SV og Sp.

Elevorganisasjonen mener det er riktig at innsats ikke skal telle og at det er en forbedring.

– Regelverket er blitt mye mer tydelig. Men det legger mer ansvar på læreren, sier Andreas Borud, politisk nestleder i organisasjonen.