Slik kan Jensen bli kvitt SSB-sjefen hvis hun ikke går frivillig

Oppsigelse kan være vanskelig å gjennomføre. Omplassering kan være Siv Jensens beste sjanse. Men selv det er krevende.

Siv Jensen (Frp) svarte fredag på kritikken fra Christine Meyer. Finansministeren gjorde det klart at hun ikke lenger har tillit til SSB-sjefen.

Finansminister Siv Jensen har uttrykt mistillit til SSB-direktør Christine Meyer, men Meyer nekter å gå.

Konflikten rundt omorganiseringen i SSB nådde fredag nye høyder etter at det torsdag ble meldt at Meyer kom til å gå av. Det gjorde hun ikke.

Meyer peker på følgende grunner for nekten:

  • Omstillingen i SSB har vært ønsket fra Finansdepartementet.
  • Prosessen har vært godt forankret i styret og departementet.
  • Hun mener det ikke er grunnlag for oppsigelse.
  • Meyer legger skylden for kaoset på finansministeren og hennes departement.

Finansminister Siv Jensen peker på dette:

  • Hun har bedt om at det tas hensyn til statistikklovutvalgets arbeid og «advart mot å foreta større endringer på de områdene som omfattes av utvalgets arbeid og tilrådinger».
  • Meyer har ikke tatt hensyn til styringssignaler underveis.
  • Hun sier også at Meyer gjennom prosessen for omorganiseringen, og i møte med statsråden selv, ikke har klart å bevare nødvendig tillit, uten at hun går i detaljer om hva som er grunnlaget for denne mistilliten.

Hvis hun ikke trekker seg i løpet av helgen, kan jusen bli den fremtidige slagmarken mellom henne og finansministeren.

Her er en veiviser inn i jusen som styrer kampen:

1. Hva er forholdet mellom Finansdepartementet og SSB?

Statistisk sentralbyrå er faglig uavhengig, men er administrativt og økonomisk underordnet Finansdepartementet.

Det betyr at Finansdepartementet for eksempel ikke kan gi detaljerte instrukser om hvilke statistikker som skal lages eller hvordan disse skal utformes. Politisk påvirkning er utelukket.

Men departementet styrer SSB gjennom de årlige tildelingsbrevene og gjennom «styringsdialogen» med departementet.

Fredag morgen: SSB-sjef Christine Meyer ankommer Finansdepartementet for å møte finansminister Siv Jensen.

2. Hva er det juridiske forholdet mellom finansministeren og SSB-sjefen?

Meyer er ansatt av Finansdepartementet under statsansatteloven (tidligere tjenestemannsloven). Hun har dermed sterkere juridisk vern enn etter arbeidsmiljøloven. Men hun er ikke embetskvinne, og har ikke et juridisk vern på linje med for eksempel dommere.

Styret i SSB har lite eller ingenting de skulle sagt om ansettelsesforholdet. I lederlønnskontrakten, som Aftenposten har fått innsyn i, er styret i SSB ikke nevnt i det hele tatt.

Meyer er ansatt i et seks års åremål som går ut i 2021.

3. Hvilke muligheter har Siv Jensen ved uttrykt mistillit?

Statsråden har tre muligheter hvis Meyer ikke trekker seg frivillig.

I stigende alvorlighetsgrad er det dette: Omplassering, oppsigelse eller avskjedigelse.

Avskjedigelse skjer med øyeblikkelig virkning, og krever i praksis svært grove, dokumenterte forsømmelser fra Meyer.

– Det er spesielt at man ikke har satt i gang en oppsigelsessak, men bare har fått diverse utsagn i mediene. Det må ha vært litt som en Kafka-prosess for Meyer. Så lenge hun ikke har fått et skriftlig dokument med en rimelig presis angivelse av statsrådens kritikk, så er det vanskelig å svare, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til NTB.

Det enkleste, rent juridisk, er at hun blir omplassert til en annen jobb i en etat underlagt Finansdepartementet.

Christine Meyer sier at hun ikke har levert noen oppsigelse - og at hun heller ikke har fått varsel om oppsigelse.

4. Hvor sannsynlig er det at Jensen gir Meyer sparken?

Flere juseksperter Aftenposten har vært i kontakt med vil ikke uttale seg om spesifikke problemstillinger rundt konflikten, ettersom de ikke kjenner til de faktiske forhold.

Hovedregelen er: SSB-sjefen blir ansatt av Kongen i statsråd og kan dermed formelt sett bare avsettes av Kongen i statsråd, altså i praksis av Regjeringen.

– Jeg tror at Finansdepartementet vil gå videre i å forberede en innstilling om oppsigelse til Kongen i statsråd, samtidig som det forsøkes å oppnås en avtale om at Meyer går av, sier arbeidsrettsjurist og partner i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Henning M. Heitmann.

Finansministeren må formulere et notat som legges frem for hele regjeringskollegiet, altså de øvrige statsrådene. Når klarsignal blir gitt i Regjeringen, så gjenstår bare formaliteter på Slottet.

Advokat og partner Marco Lilli i Kluge Advokatfirma AS har lang erfaring med tvister i arbeidslivet. Ofte blir jusen lagt til side.

– I praksis løses slike saker på bakrommet gjennom en avtale med etatslederen, uavhengig av det rettslige grunnlaget, sier han.

Les også

LES OGSÅ: SSB-ansatte i brev til Arbeidstilsynet: – Arbeidsmiljøet er nå på et kritisk dårlig nivå

5. Dette er grunnlaget for omplassering

Den relevante paragrafen om omplassering lyder slik i Loven om statens ansatte:

«Statsansatte og embetsmenn (...) som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i særskilt kontrakt, har plikt til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver i virksomheten eller pålegg om å stå til rådighet for spesielle oppdrag, dersom avtalefestede krav til resultater ikke innfris.» (Aftenpostens utheving).

– Forutsetningen for en omplassering er at «avtalefestede krav til resultater» ikke er innfridd. Arbeidsgiveren må dokumentere dette, sier advokat Lilli.

Christine Meyer nekter gå av som direktør for ssb. Hun har engasjert advokat Dag Steinfeld.

6. Kravene som kan felle Meyer

Aftenposten har tilgang til Meyers lederlønnskontrakt. Der er Meyers hovedoppgaver ramset opp i fem svært korte kulepunkter som er svært generelle.

Men så følger det i neste punkt i avtalen: «Nærmere resultatkrav (kvantitative og kvalitative resultatmål) fastsettes i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå og fremgår av de årlige tildelingsbrev fra Finansdepartementet»

Aftenposten har lest opp disse punktene for advokat Lilli.

– Jeg tolker avtalen slik at kravene i styringsdialogen og i tildelingsbrevet også er en del av de avtalefestede kravene Finansdepartementet stiller til Meyer, sier Lilli.

7. Manglende tillit er ikke nok

Jensen sa fredag at hun ikke har tillit til Meyer. Det betyr ikke all verden, juridisk sett.

Dersom en arbeidsgiver ikke er fornøyd med jobben man gjør, betyr det ikke automatisk at man har grunnlag for oppsigelse.

– Det faktum at en statsråd ikke har tillit til en etatsleder, er juridisk sett i seg selv ikke nok til oppsigelse eller omplassering. Den manglende tilliten må uansett ha saklige grunner, sier Lilli.

8. Har styret i SSB tillit til Meyer?

SSB styreleder vil ikke svare på om styret har tillit til Meyer etter det ekstraordinære styremøtet fredag ettermiddag.

– Styret tar ikke stilling til - og har ikke oppfatninger om - hvem som er administrerende direktør, sier SSBs styreleder Morten Reymert til NTB.

Han sier at styret heller ikke tar stilling til hvorvidt Meyer har tillit hos finansministeren eller ikke.

– Administrerende direktør i SSB er ansatt av Finansdepartementet, og styret forholder seg til den som er administrerende direktør, sier styrelederen.

I tillegg til de kildene som er sitert i artikkelen, har Aftenposten snakket med syv andre jurister for å avklare de juridiske forholdene i SSB-saken.