Ny rapport: Kollektivutbygging i Oslo er likevel ikke lønnsomt

T-baneutbygging? Nye trikkelinjer langs Ring 2 og Ring 3? Ulønnsomt, sier ny rapport. Punkt for punkt dæljes det løs på planene for Oslos kollektivtrafikk.

Både T-baneutbygging og trikketraseene langs Ring 2, mellom Majorstua og Bryn, og langs Ring 3, mellom Bryn og Sinsen, får juling i en fersk kontrollrapport.

I 2015 kom storplanen for kollektivutbygging i og rundt hovedstaden. Den listet opp en rekke prosjekter som burde gjennomføres.

Nå har Regjeringen fått en ny kontrollrapport. I den står det at storplanen er basert på feil metoder.

Og at løsningen for T-bane og annen utbygging som storplanen sterkest anbefalte, kanskje ikke bør gjennomføres.

Den nye rapporten: Burde nullvekstmålet droppes?

Kontrollrapporten (som du kan lese her) er laget av Transportøkonomisk institutt (TØI) og Dovre Group og er en del av prosessen frem mot bygging.

I rapporten stiller de spørsmål ved nullvekstmålet for biltrafikk, som Regjeringen, Stortinget og myndighetene i Oslo og Akershus har gått inn for. De mener dette målet kanskje ikke lenger er viktig.

Det begrunnes med elektrifisering av bilparken og annen teknologisk utvikling.

Kontrollrapporten går oppsiktsvekkende nok inn for å utsette byggingen av ny jernbanetunnel, som Regjeringen i vår flagget som sin store sak i forslaget til ny Nasjonal transportplan.

Planen som skulle redde Oslo og Akershus - og være en økonomisk gullgruve

Slik ser det anbefalte forslaget ut for ny T-bane fra storplanen Veivesenet, Ruter og det daværende Jernbaneverket la frem i 2015.

«For hver krone som investeres i kollektivtransport i Oslo og Akershus er gevinsten på hele 2,60 kroner.»

Det fastslo Ruter, Jernbaneverket og Veivesenet da de i november 2015 begeistret klasket i bordet storplanen «KVU Oslo-navet».

Aftenposten viet naturlig nok planen stor plass, og fortalte når og hvor utbyggingen skal bli en realitet.

Planen skulle fortelle akkurat hva slags kollektivtilbud som trengs i og rundt Oslo for at all vekst i persontransporten her skal skje med kollektiv, sykkel og gange.

Svaret var, (du kan lese hele rapporten her) kort oppsummert:

Bygg to nye jernbanetunneler, én ny T-banetunnel og to nye trikkelinjer.

Gevinsten: Hyppigere avganger både i Oslo og i forbindelsene til områdene rundt hovedstaden

Dette skulle gi de stor gevinstene

Begeistringen skyldtes ikke minst at investeringer på til sammen 70–80 milliarder kroner skulle gi en samfunnøkonomisk gevinst på nesten 200 milliarder kroner, vel å merke om man la inn en egen personbilavgift pr. kjørte kilometer.

Dette var begrunnet med trafikknytte, helse- og andre nyttegevinster for samfunnet, og det inkluderte en egen «trafikantbetaling» for personbiler, for hver km kjørt.

Og derfor holdt Regjeringen hoff på Oslo S

Statsminister Erna Solberg og Abid Raja (V) tar en selfie på Oslo S før de skal orientere om arbeidet med Nasjonal transportplan.

Storplanen bidro sterkt til at Regjeringen sammen med Venstre og KrF gjorde jernbaneutbygging til sin hjertesak da de 2. mars «lekket» hovedinnholdet i kommende Nasjonal transportplan.

Den største nyheten var å la ny jernbanetunnel under Oslo rykke frem i køen. Derfor ble pressekonferansen holdt på Oslo S.

Kritiserer storplanen - og varsler milliardunderskudd

Men TØI og Dovre Group tror ikke på regnestykkene om samfunnsøkonomisk gevinst for T-bane og jernbaneplanene.

«Alle konseptene har negativ netto nytte,» hevdes det i kontrollrapporten.

Den sterkest anbefalte løsningen fra storplanen vil ifølge rapporten gå i minus med minst seks milliarder kroner.

Ikke minst sier rapporten at planen om en ny togstasjon på Bryn, som skal bedre tilgjengeligheten mellom Romerike og Oslo øst, er problematisk.

Stasjonen vil gi lengre reisetid for tog gjennom Romeriksporten og utbyggingskostnadene vil bli svært høye.

I kontrollrapporten heter det også at ny T-banetunnel bør bygges før ny jernbanetunnel, og at det bør prioriteres å gjøre «mindre investeringstiltak» som kan utsette behovet for jernbanetunnel.

Oslotunnelen, den eneste jernbanetunnelen i dag under Oslo, er et evig smertebarn. Bortimot overbelastet, og med stadige tekniske problmer, tross store millionbeløp til oppgradering.

Hovedårsaken: Kutter levetiden for kollektivprosjektene med 35 år

En helt sentral årsak til at de store T-bane, trikk- og jernbaneplanene kommer så dårlig ut i den nye rapporten er at forskerne mener Veivesenet, Jenbaneverket og Ruter har benyttet feil metode når de har sett på lønnsomheten.

I storplanen er antatt levetid for T-banelinjer og tunneler satt til 75 år.

Kontrollrapporten opererer med 40 år, etter en mal fra Finansdepartementet.

Til dette kan det nevnes at mesteparten av Bergensbanen, som ble åpnet i 1909, fortsatt skal brukes i all overskuelig fremtid.

Kontrollrapporten mener også at prosjektene vil bli vesentlig dyrere enn beregnet.

Vil bygge T-bane tunneler og sykkelveier uansett

Venstres Abid Q. Raja satt sentralt i forhandlingene om ny Nasjonal transportplan for 2018–2029. Den skal behandles i Stortinget før sommeren.

Venstre og partiets nøkkelperson i forhandlingene foran Nasjonal transportplan, Abid Q. Raja, gjør det imidlertid tindrende klart at kollektivprosjektene skal gjennomføres uansett.

– Ja; vi skal og må bygge ut massivt med godt kollektivtilbud Akershus og Oslo. Det gir hyppige avganger, forbedret tilbud, bringer folk lettere og raskere til og fra, sier Raja.

– Dette er nasjonale prosjekter, og noen ulønnsomme må vi uansett prioritere, sier Raja.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde ikke fått lest den splitter nye rapporten da Aftenposten tok kontakt.