Slår alarm om norsk villaks

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) slår alarm for den norske villaksen som rådet mener er i ferd med å bli utryddet på grunn av konkurransen fra oppdrettslaks.

Villaksen, her i Drammenselva, er på vikende front.

For å unngå utrydding av den norske villaksen, anbefaler rådet blant annet at man avler fram oppdrettslaks som ikke kan forplante seg.

Dessuten bør ikke oppdrettsanlegg lokaliseres nærmere enn 30 kilometer unna nærmeste lakseelv.

Anbefalingene er en følge av 20 års forskning på hvordan rømt oppdrettslaks kryssforplanter seg med og fortrenger villaksstammene.

I Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener man at det haster med å utvikle steril oppdrettslaks for å hindre at villaksen desimeres.

— ICES slår fast det vi har sagt i lang tid, nemlig at rømt oppdrettslaks er en stor fare for villaksen, sier rådgiver Raoul Bierach i direktoratet til NTB.

— Dette er en sak som haster. Vi har ikke tid til å vente og må gjøre noe nå. Det vil ta noen år å utvikle en steril oppdrettslaks som kan gi like stor produktivitet som dagens oppdrettslaks. Derfor må vi straks sette i gang et avlsprogram for å utvikle en steril laksestamme, sier Bierach.

Vokser og dør fortere

— Dette vil koste penger, men hva er alternativet? I en del norske elver er opptil 90 prosent av gytebestanden rømt oppdrettslaks. Vi kan ikke vente enda 20 år til med å sette i verk nødvendige tiltak. Rømt oppdrettslaks er en trussel mot villaksen på linje med gyrodactylus salaris, sier Bierach.

Internasjonale forskning, der det norske forskningsinstituttet NINA har vært med, viser at lakseyngel fra rømt oppdrettslaks, vokser raskere enn villaksyngel, som dermed blir trengt bort fra og utradert i elvene.

Yngel fra oppdrettslaks vokser fortere, men den er tilpasset et liv i fangenskap. Den har ikke samme motstandskraft som villaks og dør derfor raskere. Forskningen viser at overlevelsesevnen til avkom fra oppdrettslaks kan være bare på noen prosent av overlevelsesevnen til villaks, forklarer Bierach.

Plan mot rømming

Fiskeridirektoratet har satt i verk en tiltaksplan for å hindre rømming av oppdrettslaks.

Til tross for at man sikkert kan gjøre mer for å begrense rømming av oppdrettslaks, vil tiltakene i planen ikke være noen 100 prosent sikker metode for å hindre at villaksen blir utryddet, mener Bierach.

— Det er viktig å få mer fart på dette arbeidet, for mye av det er overlatt til oppdrettsnæringen selv. Fiskerimyndighetene må komme sterkere på banen og følge opp sin egen handlingsplan, det haster, sier Bierach som viser til at fjoråret var preget av omfattende rømninger av oppdrettslaks.

Avdelingsdirektør Jens Christian Holm i Fiskeridirektoratet sier at fiskerimyndighetene er i ferd med å utrede en steril oppdrettslaksestamme.

— Men vi lurer på hvordan vi skal gjøre det. Tiltaksplanen mot rømming skal gå både i år og til neste år, og vi satser på en statusrapport for planen i høst, sier Holm til NTB.