Norge

Høyesterett kan gi Keshvari flere måneder kortere straff

Bedrageridømte Mazyar Keshvari ber Høyesterett om å bli straffet som privatperson og ikke som stortingsrepresentant. Det kan bety mange færre måneder i fengsel.

Tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari ber om mildere straff når Høyesterett skal behandle straffeutmålingen i bedrageridommen mot ham.
  • NTB
  • Magnus Kallelid
    Journalist

Torsdag denne uken kommer dommen mot Mazyar Keshvari opp for Høyesterett.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren er fra før dømt til sju måneders fengsel. Han har levert fiktive reiseregninger for til sammen 450.000 kroner til Stortinget. Høyesterett skal avgjøre hvor strengt man skal straffe grove bedragerier mot landets fremste tillitsinstitusjon.

Har beklaget offentlig

Keshvari fikk utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke hadde funnet sted. Det avslørte Aftenposten i oktober 2018. Pengene er tilbakebetalt. Keshvari har offentlig beklaget overfor både Stortinget og det norske folk.

Han har også trukket seg fra alle politiske verv og meldt seg ut av Frp.

Han har uforbeholdent erkjent samtlige forhold i siktelsen mot seg. Saken gikk som tilståelsessak. Både Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett ga ham tre måneders strafferabatt.

Domstolene fastslo samtidig at det var sterkt skjerpende at bedrageriet ble begått av en folkevalgt mot Stortinget. Dette momentet kommer trolig til å stå sentralt hos Høyesterett.

Aktor: Ekstra streng straff

Det er påtalemyndigheten som har anket straffeutmålingen. Det til tross for at aktor vant frem med sitt syn. Aktor mente folkevalgte skal straffes ekstra strengt. Det er tidligere lagt ned påstander om henholdsvis to år og halvannet års fengsel.

Keshvaris forsvarer har tidligere karakterisert nivået aktor har lagt seg på, som «hinsides» og grunnlovsstridig. John Christian Elden fremholder at Keshvari ikke har misbrukt sin makt og myndighet som stortingsrepresentant. Forsvareren mener stortingsvervet ikke kan tillegges vekt. Det begrunner han i hensynet til likebehandling.

– Vi ønsker straffen satt ned til det Ola Nordmann ville fått for et tilsvarende bedrageri, sier han til NTB.

Har ennå ikke fått sone

Advokat Elden påpeker dessuten at Keshvari ennå ikke har fått sone. Det er gått ett år siden Nedre Romerike tingrett avsa dom. Forsvareren kommer til å spørre om ikke straffen skal reduseres ytterligere av den grunn.

Det er et straffskjerpende moment at et bedrageri er begått av en folkevalgt i forbindelse med vervet. Det gir tidligere avsagte dommer klart uttrykk for.

Lagmannsretten poengterte i sin dom at Keshvaris bedrageri er nært knyttet til tillitsvervet. Det kan derfor ikke anses som et privat anliggende, ifølge dommen.

Les mer om

  1. Bedrageri
  2. Stortinget