Norge

Nye Veier og Statens vegvesen landet på samme beløp da de vurderte E6-strekning om igjen

Nye Veier og Statens vegvesen ble bedt å komme med et nytt og best mulig «tilbud» på bygging av et E6-strekk. Begge anslår at det kan spares 25–30 prosent av opprinnelig kostnadsanslag.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) besøker et Nye Veiers prosjekt, her for E18.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

– Dette viser at det er mulig å gjennomføre veiprosjekter raskere og billigere enn anslagene i Nasjonal transportplan tilsier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

For knappe to uker siden utfordret han Statens vegvesen og Nye Veier AS. De fikk én uke på å legge frem nye, overordnede anslag for E6-strekningen Ringebu-Otta. Hittil har kostnadsanslaget ligget på 4,3 milliarder kroner.

Begge leverte innen fristen, som var mandag denne uken. Torsdag konkluderte Samferdselsdepartementet om tilbudene:

«Forslagene [...] ligger på 2,9-3 milliarder kroner, altså en besparelse på 1,3-1,4 milliarder kroner, eller 30–33 prosent.»

Aftenposten får opplyst at Nye Veiers anslag er på 2,9 mrd. kroner. Veivesenet har presentert tre ulike løsninger, der det laveste også ligger på 2,9 milliarder.

 • Det skapte storm da Aftenposten kunne fortelle at Nye Veier ville spare penger ved å bygge veier med lavere standard. – Det vil gi raskere og billigere, men ikke dårligere veier, svarte Nye Veier-sjefen.

– Veivesenet må få tillatelse til å endre praksis

– Veivesenets løsninger forutsetter at de får lov til å endre sin praksis. Det viser at de ser at løsninger som Nye Veier legger opp til, kan gi fordeler, sier samferdselsministeren.

– Da Nye Veier ble etablert, ble det uttalt at det ikke skulle være noen konkurranser mellom selskapet og Statens vegvesen. Hvorfor snudde du?

– To hoder tenker bedre enn ett. Bakgrunnen var en samtale med prosjektleder Øyvind Moshagen i Nye Veier. Jeg spurte hvor lang tid det tar å gi et overordnet anslag for en veistrekning som dette. Jeg trodde det ville ta lang tid. Én uke, svarte han.

Fotgjengerfelt over E6

Til grunn for kostnadsreduksjonen ligger det en del reduksjoner i tiltak, blant annet på sideveier tilknyttet E6. I innspillene foreslås det også å forenkle traséalternativ og kryssløsning i Ringebu.

Helt fra Lom i nord til Oslo i syd fremstår hovedveien, der E6 utgjør en viktig del, i dag som en mer eller mindre moderne vei. Bortsett fra gjennom Ringebu. Her ligger veien som den har gjort i mange tiår.

E6 anno 2017. Fortsatt går debatten om hvor ny E6 bør legges forbi Ringebu. Erik S. Winter, Mette Jorunn Haverstad og Arne Fossmo fra Ap i Ringebu er blant dem som vil ha traseen langs Gudbrandsdalslågen.

Innbyggerne fortsatt må småspringe over fotgjengerovergangene, som går tvers over E6. Farten er satt ned, men trafikken går tett.

Dette skyldes en langvarig strid mellom Ringebu kommune og Veivesenet om hva som vil være den beste løsningen for ny E6.

– Er det nå avgjort hvor E6 skal legges?

– Nei, dette er fortsatt ikke avgjort, sier ministeren.

Hard diskusjon om tunnel

Det er sterk uenighet mellom Nye Veier og Statens vegvesen om hva som vil være den beste løsningen for veibyggingen.

Nye Veier baserer sin løsning på en lang tunnel, noe som fremgår av deres «tilbudsdokument».

Etter det Aftenposten kjenner til ble nettopp denne tunnelløsningen forkastet av Veivesenet i 2010. De mente at den ble for bratt til å tåle 110 km/t, og at fjellkvaliteten var så dårlig at det ville påløpe store kostnader.

Nye Veier mener at tunnelløsningen vil la seg gjøre.

Her fra byggingen av E6 sør for Hamar, ved Mjøsa. Denne strekningen står for lengst ferdig.

Ap: Useriøst valgkamputspill

– Ethvert tiltak som har til hensikt å få ned kostnader der de er ute av kontroll er bra, sier samferdselspolitisk talsmann Eirik Sivertsen i Arbeiderpartiet.

– Det fremstår likevel mer som et useriøst valgkamputspill enn ekte interesse for å få noe grundig utredet, når Nye Veier og Statens vegvesen får én uke på seg, legger han til.

 • Nyhetsanalyse: Hvem leverer best på samferdsel - rødgrønne eller blå? Vi har svaret.

Han mener det er rart når to statlige aktører settes opp mot hverandre på denne måten.

– Det er noe merkelig med at man skal ha et heleid statlig selskap til å konkurrere med en statlig etat om å bygge en vei som uansett er en myndighetsoppgave, sier han.

Veivesen-gjengen som arbeidet frem det nye anslaget for E6 Ringebu-Otta: Fra v. Rune Smidesang (byggeleder), Per Morten Lund (regionveisjef), Alfred Gullord (seniorrådgiver), Trond Holmestad (konsulent Norconsult), Lars Kristian Dahl (tidl. ass. prosjektleder), Taale Stensbye (prosjektleder).

– Må fire på ønsker og krav

Veivesenet er tydelig på at billigere vei også har konsekvenser.

– Notatet vårt viser at det er fullt mulig å bygge dette prosjektet billigere hvis man er villig til å fire på ønsker og krav, samt å endre på dagens regelverk. Vi synliggjør både potensialet for kostnadskutt og konsekvensene som følger av alternativene man kan velge mellom, sier direktør Bjørne Grimsrud.

Han er leder for Styring- og strategistaben i Veidirektoratet, som ligger innunder Statens vegvesen.

– Skal prosjektet bli billigere, betyr det at hensynet til landbruk, miljø, estetikk og lokale ønsker må vike for kostnads- og veifaglige premisser, legger han til.

Nye Veier ønsker ikke å kommentere saken ut over å poengtere at det er to svært ulike veiprodukter som blir presentert.

Protesterer av miljøhensyn

Naturvernforbundet frykter at færre tunneler kan bli et resultat av innsparing.

– I konkurransen om å asfaltere ned Norge for lavest mulig kostnad er det tydelig at miljøet vil måtte vike. Vi frykter færre miljøtunneler som skal skåne natur- og friluftsområder, mer nedbygging av matjord, dårligere løsninger for syklister og andre myke trafikanter, sier Naturvernforbundets Holger Schlaupitz.

Les mer om

 1. Statens vegvesen
 2. Nye Veier AS
 3. E6
 4. Ketil Solvik-Olsen
 5. Samferdselsdepartementet