Kraftig økning i norske klimagassutslipp

Etter to år med finanskrise og nedgang, økte klimagassutslippene kraftig i fjor.

Gasskraftverket på Mongstad sørger for ett av landets største enkeltutslipp av klimagasser. Rensing kommer tidligst på plass i 2016.

Norske klimagassutslipp steg med nesten fem prosent i fjor, etter å ha falt til sitt laveste nivå på 14 år i 2009. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.

Nedgangen i 2008 og 2009 skyltes først og fremst lavere aktivitet i industrien som følge av finanskrisen.I fjor sørget økt transport og metallproduksjon for at utslippene økte til 53,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Økningen skyldes også blant annet økte utslipp fra energiproduksjon på grunn av økt aktivitet på Kårstø og Mongstad i 2009 og 2010.

I tillegg førte en kald vinter med høye strømpriser til større utslipp fra fyring enn året før.

Økte transportutslipp

Også utslippene fra tranport har økt, etter en nedgang på grunn av redusert godstransport i 2008 og 2009. Det er stort sett varetransport som står for økningen.

Tilsammen har klimagassutslippene fra tranport økt med 30 prosent siden 1990. Men utslippene fra personbiler har økt veldig lite de siste 20 årene, selv om vi kjører stadig større biler.

Utslippene fra ole— og gassnæringen økte lite fra 2009.

- Mangler effektiv klimapolitikk

— Den kraftige økningen viser at vi mangler en effektiv politikk for å kutte klimagassutslippene, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Han sier økningen særlig i utslipp fra godstrafikken krever en offensiv utbygging av jernbanen om man skal få ned klimagassutslippene fra transport.

— Nå er det viktig at vi får en klimamelding til høsten som gjør at vi ikke bare får tilfeldige reduksjoner i klimagassutslippene, sier han.

— Dette er en rød-grønn utslippsøkning. Med Arbeiderpartiet i spissen har regjeringen systematisk arbeidet lagt til rette for utslippsøkninger gjennom gasskraftverk uten rensing, og transportplaner som legger til rette for mer bruk av bil og fly, sier Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom.

Nå krever Natur og Ungdom en rød-grønn snuoperasjon i klimapolitikken, som tar tak i dem som forurenser aller mest, blant annet Mongstad og Kårstø.

Bekymret for klimamål

Nyheten kommer bare en uke etter at flere aktører- deriblant OECD - har uttrykt bekymring for at Norge vil slite med å nå målene for utslippskutt frem mot 2020.

Aftenposten skrev sist uke at flere partier i opposisjonen og miljøorganisasjoner frykter at Regjeringen er i ferd med å løpe fra løftene i klimaforliket som ble inngått mellom samtlige partier på Stortinget med unntak av Frp.

OECD skrev også i sin evaluering av norsk miljøpolitikk at det vil bli vanskelig å kutte innenlands utslipp av klimagasser.

Anbefalte dyrere bensin

Organisasjonen anbefalte Regjeringen å opprette flere bomringer, samt

Les også

OECD: For billig å bruke bil i Norge

på bensin og diesel, for å nå utslippsmålene. Ifølge Transportøkonomisk institutt må det imidlertid kraftig lut til — etter deres beregninger vil en dobling av bensinprisene føre til en nedgang på 14 prosent i utslippene fra persontransport.