Høyesterett avviser anken til Behring Breivik

Høyesterett avviste torsdag anken til terroristen Anders Behring Breivik i søksmålet han har anlagt mot staten.

– Å kalle behandlingen Kriminalomsorgen har gitt ham for brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i ankesaken i januar. Her hilser han på terroristen Anders Behring Breivik før anken startet 10. januar i år. Onsdag kom dommen som gir staten medhold i at menneskerettighetene ikke er brutt.

Det kommer frem i en pressemelding fra Høyesterett. Dermed blir Lagmannsrettens dom, som konkluderer med at Breiviks soningsforhold ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon, stående som rettskraftig.

De tre dommerne Hilde Indreberg, Magnus Matningsdal og Arnfinn Bårdsen i ankeutvalget mener ingen deler av massedrapsmannens anke har utsikter til å vinne frem i Høyesterett.

De mener samtidig at saken heller ikke reiser spørsmål om tolkingen av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) som ikke allerede er tilstrekkelig avklart gjennom praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

Bakgrunn: Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier

Kaller soningsforholdene potensielt skadelige

Ankeutvalget i Høyesterett sier det samlet sett ikke er tvil om at «Breiviks soningsforhold er meget tyngende, og potensielt sett også skadelige for ham».

De mener samtidig at det i det store og hele ikke er mer tyngende enn det som følger av at Behring Breivik soner en lang forvaringsdom, «og at han på flere plan har representert, og fortsatt representerer, en uvanlig høy risiko for meget alvorlige hendelser».

Lagmannsretten konkluderte med at sikkerheten så langt ikke har kunnet ivaretas tilfredsstillende ved bruk av alternative, mindre belastende virkemidler.

Ankeutvalget i Høyesterett mener denne konklusjonen «vil måtte dominere vurderingen under EMK artikkel 3». Dommerne som har avvist anken, kaller de fysiske soningsforholdene til Behring Breivik «etter forholdene meget gode» og påpeker at isolasjonen av Behring Breivik har pågått «ekstraordinært lenge».

Sejersted fornøyd med avgjørelsen

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, som førte ankesaken på vegne av staten, sier han er meget godt fornøyd med beslutningen om å avvise anken fra Behring Breivik.

– Det er i tråd med det vi hadde anført. I vårt tilsvar argumenterte vi med at det ikke var nødvendig og vi konstaterer at ankeutvalget er enig i den vurderingen, sier Sejersted.

– Vi må ikke være dumsnille. Den liberale rettsstat har lov til å forsvare seg og det er det denne saken handler om, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i lagmannsretten i januar.

Snudde nederlag til seier

20. april i fjor ga Oslo tingrett terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik medhold i at soningsforholdene hans representerer et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3.

Den slår fast at «ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

Onsdag 1. mars i år kom dommen i ankesaken fra Borgarting, som aldri var i tvil i sin dom: Soningsforholdene til Behring Breivik bryter ikke med menneskerettighetene. Dommen slår fast at Behring Breivik har tapt saken fullstendig.

Breivik anker videre

– Bekymringene om hans psykiske helse og at han sitter alene, er vedvarende i maktstrukturene som bestemmer hans hverdag, sa prosessfullmektig Øystein Storrvik, som førte saken på vegne av Anders Behring Breivik.

Anders Behring Breiviks forsvarer var forberedt på Høyesteretts avslag og vil fremme klage til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Vi er innstilt på å klage kjennelsen i Høyesterett så raskt som mulig inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Dette har vi hele tiden vært forberedt på, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til NTB.

Han konstaterer at Høyesterett ikke ønsker å ta Breiviks klage på soningsforholdene opp til behandling, men viser til at landets høyeste domstol også slår fast hvor alvorlig det er å sitte i isolasjon i seks år.

Regjeringsadvokat Sejersted sier det ikke er overraskende at motparten har bestemt seg for å fremme en klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Det har de sagt helt fra starten. Det er som forventet og vi tar det til etterretning. Det er grunn til å minne om at det å ta en sak til EMD er en lang prosess med et trangt nåløye for å få saken behandlet, sier Sejersted.