Ny studie: Omfanget av alvorlig vold og voldtekt har økt siste tiår

Fire av ti voksne i Norge har vært utsatt for alvorlig vold, viser ny studie. Omfanget av vold og voldtekt i befolkningen har økt det siste tiåret.

Svært mange nordmenn opplever alvorlig vold i løpet av livet, ifølge en ny rapport. Kvinner er spesielt utsatt, og risikoen for psykiske helseproblemer er stor. Illustrasjonsbilde.

En ny rapport kartlegger omfanget av vold og overgrep blant voksne i Norge. Den legges frem på en pressekonferanse tirsdag.

Det er nesten ti år siden forrige undersøkelse i 2014.

Utviklingen går feil vei:

Det siste tiåret ser det ut til å ha vært en økning i omfang av fysisk vold, partnervold og voldtekt i Norge.

Denne økningen har i størst grad rammet kvinner og de yngste aldersgruppene.

Over 50 prosent flere kvinner rapporterte at de hadde opplevd voldtekt siden forrige rapport. I den yngste aldersgruppen (18–29 år) var omfanget over det dobbelte sammenlignet med i 2014.

I undersøkelsen svarer i alt 23 prosent av kvinnene at de i løpet av livet har vært utsatt for voldtekt ved makt eller tvang, for sovevoldtekt, eller om de ble utsatt for overgrep før de fylte 13 år.

– Det er oppsiktsvekkende høyt, og høyere enn vi regnet med å finne. Vi ser at den rapporterte økningen i alvorlig vold gjelder spesielt for voldtekt ved makt og tvang, sier forsker Maria Teresa Grønning Dale ved NKVTS til NTB.

Forsker Maria Teresa Grønning Dale ved NKVTS har vært prosjektleder for arbeidet med rapporten.

– Er vold blitt normalt?

Forskerne ved Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) fastslår at omfanget av den alvorlige volden er bekymringsfullt.

40 prosent av de som har svart, oppgir at de er blitt utsatt for alvorlig fysisk vold. Dette gjelder for nesten halvparten av alle mennene i undersøkelsen, som er mer utsatt for denne typen vold enn det kvinner er.

Flere kvinner enn menn ble imidlertid utsatt for gjentatte tilfeller av alvorlig fysisk vold.

«En nokså stor andel av den norske befolkningen har opplevd vold og overgrep i løpet av livet. Da er det nærliggende å spørre om dette nærmest er å betrakte som et normalfenomen», skriver forskerne.

Verst for kvinnene

For både kvinner og menn rammer volden hardt.

Men kvinner er oftere enn menn utsatt for vold i nære relasjoner. Det innebærer gjerne at volden er skjult og gjentagende. I tillegg utsettes kvinner oftere for den seksuelle volden. Den regnes som særlig alvorlig, blant annet fordi stigmatisering og skam ofte er knyttet til overgrepene. Og risikoen for psykiske helseproblemer er stor.

«Kjønnsforskjellene som avdekkes i denne studien, understøtter at vold mot kvinner fortsatt utgjør et likestillingsproblem», konkluderer forskerne.

Det ble rapportert høyere forekomst av flere av de mest alvorlige voldstypene hos kvinner enn det ble i den forrige studien. Det er bekymringsfullt og støtter opp om at det er et behov for ytterligere tiltak, mener forskerne.

Digitale seksuelle krenkelser kartlagt

Studien kartlegger også digitale seksuelle krenkelser. Det var ikke med i forrige undersøkelse, men er blitt mer aktuelt siden da, ifølge forskerne.

Én av 20 oppgir at de har vært utsatt for digitale seksuelle krenkelser. Begge kjønn er omtrent like mye utsatt.

Menn utsettes i likt omfang som kvinner for trusler om deling av seksuelt bildemateriale av dem.

Mens kvinner i noe større grad har opplevd at bilder faktisk er blitt delt av dem, eller at de er blitt filmet eller tatt bilde av under en seksuell handling mot sin vilje.

Politiet: Lite kjennskap til vold og voldtekt

Få av dem som ble utsatt for alvorlig fysisk vold eller seksuelle overgrep opplevde at utøveren ble dømt, selv i tilfeller der volden var kjent for politiet.

Politiet hadde kjennskap til volden hos kun én av fem av de utsatte for voldtekt, sovevoldtekt og/eller digitale seksuelle krenkelser.

Det samme gjaldt én av tre av dem som var utsatt for alvorlig fysisk vold. De hyppigst rapporterte årsakene til å ikke anmelde, var at volden ikke oppleves som alvorlig nok, at man ikke ønsker å involvere politiet og mulige negative psykososiale konsekvensene av å anmelde.

Kun et mindretall var til medisinsk undersøkelse eller behandling de første dagene eller ukene etter å ha vært utsatt for alvorlig vold. Under halvparten av de utsatte hadde noen gang snakket med helsepersonell om volden.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mottar ny rapport om vold og voldtekter i Norge. Her sammen med Psykolog og seniorforsker ved NKVTS, Maria Teresa Grønning Dale, som er prosjektleder for undersøkelsen.

Mehl: - Bekymringsfull utvikling

Økningen fra forrige undersøkelse i 2014 er bekymringsfull og vond å høre om, mener justisministeren.

– NKVTS konkluderer med at vold og overgrep er nokså vanlig i Norge. Det er trist, sier Mehl.

– Nå skal vi se på den forebyggende siden, men også hvordan man blir ivaretatt av helsevesenet, og gjennom en eventuell straffesak. Hver eneste voldtekt, hvert eneste slag er et offer for mye. Her må vi trappe opp innsatsen, sier hun.

Åtte departementer samarbeider om denne innsatsen, ifølge Mehl.