Ekspertgruppe vil ha strengere retningslinjer: Mors bruk av metadon kan skade barnet

Det kan ikke utelukkes at spedbarn blir født med skader etter at moren har fått metadon eller buprenorfin i svangerskapet.

Et enstemmig utvalg mener at kvinner som får metadon eller subutex av det offentlige innstendig bør oppfordres til å bruke prevensjon.

I 2015 ble det født i underkant av 30 barn av kvinner som fikk legemiddelassistert rehabilitering (LAR) mens de var gravide.

Et konsensuspanel legger nå samstemt frem en uttalelse med konkrete forslag til endring i behandlingen:

  • Styrkning av prevensjonsaspektet.
  • Kvinnene må få mulighet for å velge mellom forskjellige modeller for behandling av sin avhengighet når de er gravide.
  • Den gravide i LAR må inngå en kontraktmessig forpliktelse til å avstå fra andre rusmidler enn det hun er avhengig av.
  • Barn født av mødre med opioidavhengighet bør kunne få spesiell oppfølging lenger enn til skolealder.

– Det er enighet om at mors bruk av rusmidler er skadelig for barnet. Legemidlene som brukes i LAR, metadon og buprenorfin, kan ikke frikjennes for å kunne gi skader hos fosteret/barnet. Bruken av disse legemidlene bør derfor i størst mulig grad reduseres hos den gravide. Dette må imidlertid ikke skje på en måte som fører til at mor gjenopptar bruken av illegale rusmidler, sier leder av konsensuspanelet, Jørg Mørland. Han er rettstoksikolog og professor.

Utvalget konkluderer med at kvinner som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR), bør oppfordres sterkt til å bruke langtidsvirkende prevensjon under behandling, ikke som i dag hvor de tilbys prevensjon.

– Legen bør sikre at kvinnen bruker sikker prevensjon før oppstart av forskrivning av opioder i LAR, står det i rapporten.

Ekspertgruppens råd til Helsedirektoratet at man skal ta hensyn til at det foreligger en risiko for skade hos barnet, og at denne må vektes sterkere enn morens behov for å opprettholde behovet for medikamenter.

– Reservasjonsløs anbefaling

Konsensuspanelet presiserer at det er usikkerhet knyttet til bivirking av LAR-behandling under en graviditet.

– Det noe vanskelig å forstå at den nåværende retningslinjen er så vidt reservasjonsløs i sin anbefaling av metadon og buprenorfin til den gravide mor fremfor en legemiddelfri behandling, skriver panelet i rapporten.

LAR-behandling til gravide har vært debattert i Norge i mange år. Allerede i 2003 skrev Aftenposten en artikkel der jordmødrene var bekymret over nyfødte med abstinens.

Både helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen og Bent Høie har måttet forsvare praksisen og retningslinjene på Stortinget.

– Helsedirektøren må legge om praksis

Barneombud Anne Lindboe har vært synlig i debatten. Nå mener hun at Helsedirektoratet ikke annet valg enn å legge om dagens praksis.

– Fostre blir utsatt for skadelige medikamenter i svangerskapet. Helsedirektør Bjørn Guldvog har fått tydelige signaler fra Stortinget, forskning, barnefaglige miljøer og nå også fra konsensuspanelet. Han kan ikke lenger la være å lytte til disse signalene, men må legge om praksis umiddelbart, sier Lindboe.

Barneombudet mener konsensuspanelet setter hensynet til barnet først.

– Det er jeg veldig glad for. Jeg er også glad at de støtter seg på solid forskning som viser risiko for nevrologiske senskader i form av synsskader, ADHD og konsentrasjon, i tillegg til abstinenser for den nyfødte, sier Lindboe.

– Dagens praksis må endres umiddelbart, sier barneombud Anne Lindboe,

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at retningslinjene for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blir endret.

– Vi vil vektlegge rapporten i revisjonen. Vi må jobbe tett sammen med aktørene og internasjonale eksperter når vi ser på hvordan retningslinjen skal utformes fremover, sier han.

– Retningslinjene blir endret, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

– Betyr det at dere ikke har tillit til konklusjonen?

– Panelet har min fulle tillit, men rapporten er ikke skrevet inn i retningslinjenes form. Vi trenger derfor råd både fra internasjonale og nasjonale eksperter. Men det ligger ingen overprøving av konklusjonene, sier helsediektøren.