Norge

Regjeringsadvokaten: Tingretten har lagt terskelen for lavt for hva som utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling»

Staten anker dommen som ga terroristen og massedrapsmannen Anders Behring Breivik medhold i at soningsregimet brøt terroristens menneskerettigheter.

 • Andreas Slettholm
 • Andreas Bakke Foss
 • Petter Winther

Tingretten mener soningsforholdene til terroristen Anders Behring Breivik (37)bryter med menneskerettighetene.

I en pressemelding tirsdag varslet Justis— og beredskapsdepartementet at staten kommer til å anke dommen fra Oslo tingrett.

Regjeringsadvokaten: For lav terskel

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier følgende til Aftenposten om hvorfor de har anbefalt anke i saken.

— Departementet har i dag etter en bred helhetsvurdering besluttet anke, og gitt oss i oppdrag å utforme ankeerklæring. Vi kommer til å anke både på rettsanvendelsen, altså tolkningen av artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og på bevisvurderingen av de faktiske forhold, sier Sejersted.

- På bevisvurderingen vil vi blant annet gjøre gjeldene at tingretten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn verken til den reelle fare Breivik fortsatt utgjør, de løpende fengselsfaglige vurderinger som er gjort eller hvilke realistiske alternativ som foreligger, sier Fredrik Sejersted til Aftenposten. Foto: Aftenposten

Regjeringsadvokaten sier at det var en overraskelse over resultatet da dommen falt.

— På rettsanvendelsen vil vi anføre at tingretten har lagt terskelen for lavt for hva som utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling» etter EMK, sier Sejersted.

— På bevisvurderingen vil vi blant annet gjøre gjeldende at tingretten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn hverken til den reelle fare Breivik fortsatt utgjør, de løpende fengselsfaglige vurderinger som er gjort, eller hvilke realistiske alternativ som foreligger. Dette og andre forhold vil vi komme tilbake til i ankeerklæringen, sier Sejersted.

Anundsen: – Faglige råd

Departementet beskriver at hovedbegrunnelsen for anken er at de forhold Breivik soner under etter statens oppfatning ikke utgjør «umenneskelig eller nedverdigende behandling».

— Etter Regjeringsadvokatens faglige råd, og i samråd Kriminalomsorgsdirektoratet, har jeg i dag bedt Regjeringsadvokaten om å anke dommen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Det var forrige onsdag ga tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulicmassemorderen medhold i at soningsregimet hans bryter med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 3.

I anken vil staten anføre at den er uenig både i tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering.

Øystein Storvik, prosessfullmektig for Behring Breivik, sier følgende om anken.

— Det er en rett motparten har og en rett motparten har brukt. Nå blir det en full ny behandling i lagmannretten.

Tingettsdommer Helen Andenæs Sekulic ledet den fire dager lange hovedforhandlingen i rettslokalet i fengselet i Skien uken før påske. Foto: Olav Olsen

Professor: – Dette er ikke uventet

Professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over anken.

— Dette er ikke uventet, både på grunn av regjeringsadvokatens tidligere uttalelser, men også på grunn av de rettslige forholdene, sier Larsen.

Larsen er blant dem som tidligere har uttrykt overraskelse over at staten ble dømt i saken. Det står han fremdeles fast ved.

— Jeg mener at tingretten har lagt til grunn for lav terskel. Derfor er det bra at denne saken nå blir prøvd i lagmannsretten.

Heller ikke jurist Thomas Horn er overrasket over avgjørelsen om å anke, og peker også på at spørsmålet om terskelen for hva som innebærer umenneskelig og nedverdigende blir det sentrale, juridiske spørsmålet i neste rettsrunde.

— Det var høyst sannsynlig at staten kom til å anke. Tingrettens dom var god på mange måter, og den peker på flere forhold som var kritikkverdige. Spørsmålet blir om terskelen som tingretten har lagt til grunn er for lav, sier Horn, som er en av Norges fremste eksperter på isolasjon.

 • Les hele saken om bråket etter Regjeringsadvokatens uttalelser: «Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett»

Mener Breivik er umenneskelig behandlet

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekiluc ledet hovedforhandlingen i gymsalen i fengselet i Skien før påske. Onsdag ga hun terroristen medhold i at soningsregimet hans bryter med menneskerettighetne. Til venstre advokat Mona Danielsen, saksøker Anders Behring Breivik og prosessfullmektig Øystein Storrvik fra hovedforhandlingen. Foto: Olav Olsen

De avgjørende momentene for tingrettsdommer Sekulic var isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak.

Idommen skriver retten:

«Etter rettens syn er det ikke samsvar mellom de risikovurderinger som er foretatt av ham, hans gode oppførsel i fengselet siden pågripelsen, og det strenge regimet han fortsatt er underlagt».

«Retten er etter en samlet vurdering av sakens forhold kommet til at soningsregimet innebærer en umenneskelig behandling av Breivik; terskelen for alvorlighet er overskredet».

Retten la også vekt på at Behring Breiviks psykiske helsetilstand ikke var tilstrekkelig tatt hensyn til ved fastleggingen av soningsregimet.

Staten ble også dømt til å betale Behring Breiviks sakskostnader på 330.937,50 kroner.

Stanghelle: Resultatet er igjen åpent

- En ny instans vil alltid se på saken med nye øyne, men det er ingen garanti for at dommen blir forandret. I norsk rett er det ganske vanlig at man får ulike resultater i ulike rettsinstanser, sier Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten. Foto: Morten Uglum

— Dette er det man har ventet. Når staten fikk en dom mot seg for umenneskelig behandling av en så høyprofilert fange som Anders Behring Breivik var det drøy kost å la en slik dom bli stående. Nå skal dette avgjøres av en høyere rettsinstans, og resultatet er igjen åpent, sier redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten.

- Er det noen spesiell årsak til at neste instans vil se dette annerledes?

— En ny instans vil alltid se på saken med nye øyne, men det er ingen garanti for at dommen blir forandret. I norsk rett er det ganske vanlig at man får ulike resultater i ulike rettsinstanser, sier Stanghelle.

Beklaget etter arrogansekritikk

– Jeg er alltid overrasket når ikke retten hører på det som er riktig vurdering av både faktiske ting og jusen, sa advokat MArius Emberland hos Regjeringsadvokaten etter at dommen ble offentlig onsdag. Foto: Poppe, Cornelius

Regjeringsadvokatens prosessfullmektige Marius Emberland ga klart uttrykk for at han mente dommen i forrige uke.

Den profilerte forsvarsadvokaten Frode Sulland, samt leder i Den norske dommerforening Ingjerd Thue, reagerte kraftigpå det han kaller «rettslig arroganse» fra Emberland.

— Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett. Det gis et inntrykk av at regjeringsadvokaten hever seg over, og ikke respekterer rettsapparatet og at de fortsatt mener å ha rett når retten mener de tar feil, sier Sulland.

- Jeg skjønner godt at mange reagerer. Jeg har aldri hørt noen advokat uttale seg på den måten noen gang. Det var overraskende, sa Ingjerd Thune i Den norske dommerforening.

Marius Emberland sa følgende til Aftenposten om kritikken:

— Jeg beklager at enkelte av mine muntlige kommentarer kan oppfattes som arrogante. De var virkelig ikke slikt ment, sier Emberland.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Regjeringsadvokaten om tingrettsdommerens Behring Breivik-vurdering: Galt, feilaktig, mangelfullt og svakt fundert

 2. NORGE

  NRK: Staten anker Behring Breivik-dommen

 3. NORGE

  Staten topper laget før ny Behring Breivik-runde

 4. NORGE

  «Det kan nesten virke som Emberland mener at rettsstat betyr at staten alltid har rett»

 5. NORGE

  Staten led nederlag mot terroristen i første runde. Disse spørsmålene blir viktigst i ankesaken

 6. NORGE

  Slik snudde statens jurister nederlaget mot Behring Breivik til full seier i dag