151 overgrepssaker i Tysfjord: 43 voldtektssaker, 40 omhandler seksuell omgang med barn under 14 år

Politiet har avdekket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset. 43 er voldtektssaker, mens 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år.

 Et av Forsamlingshusene til Den læstadianske forsamling i Tysfjord ligger i tettstedet Drag.

Mange av sakene omfatter grove seksuelle overgrep – herunder voldtekter av barn, opplyser Nordland politidistrikt.

Av de 43 voldtektssakene dreier de fleste seg om grove seksuelle overgrep mot barn og voksne. Også i de 40 sakene som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år, er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgiving anses som voldtekt.

Det er tatt ut ti tiltaler, og politiet tror det blir flere, skriver NTB.

Politiet opplyser at det er registrert tilsammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer. Nærmere 70 prosent av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord.

Gjennom avhør av de involverte fremkommer det også at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten – både blant dem som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.

– Modige

Mange av overgrepene i Tysfjord har pågått over lang tid, og de startet da fornærmede var svært unge. Ifølge politiadvokat Øyvind Rengård var det yngste offeret fire år gammelt.

– Vi ser en grovhet som politiet sjelden ser i overgrepssaker. Over halvparten har en strafferamme på 21 års fengsel, sier Rengård.

Politiet startet den omfattende etterforskningen etter at elleve kvinner og menn fortalte til VG i juni i fjor at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep i kommunen. Etter halvannet år er prosjektet nå avsluttet.

Politiet understreker at selv om mange av sakene ligger langt tilbake i tid, og selv og mange av dem er blitt henlagt på grunn av foreldelse, så har alle de fornærmede gitt viktige bidrag til etterforskningen. Politiet takker nå alle dem som har valgt å stå frem med sin historie – både offentlig og ved å komme til politiet.

– Vi er klar over at det har vært svært krevende for de fornærmede, og de har vært modige som har fortalt sin historie, sier politimester Tone Vangen.

 Politiet har avdekket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord. 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Her en ballbinge på tettstedet Drag i Tysfjord.

Politiet beklager

Hun innrømmer at politiet opp gjennom årene har gjort en altfor dårlig jobb med å ivareta innbyggerne i Tysfjord. Spørsmålet er om også andre etater rundt kommunen burde ha avdekket og bidratt til å avverge overgrep i årenes løp.

– Jeg skal ikke svare for andre etater, men jeg ser at den jobben som politiet har gjort frem til juni 2016, ikke har vært god nok. Det vil jeg på vegne av politiet få beklage på sterkeste, sier Vangen.

Politimesteren understreker samtidig at politiet for 20–30 år siden jobbet under helt andre betingelser enn i dag og at politiets forståelse og kompetanse knyttet til seksuelle overgrepssaker er betydelig styrket.

Tysfjord-ordføreren roser politiets gransking av overgrepssakene

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) i Tysfjord mener politiets grundige arbeid vil bidra til å forebygge flere overgrep.

– For meg virker det som om politiet har gjort en veldig grundig og god jobb, sier Johansen til NTB.

Han mener nødvendige holdningsendringer allerede er i gang.

– Det merker jeg i lokalsamfunnet, i og med at man har fått opp saker og politiet har arbeidet på en så god måte, får en tillit og forebygging bare gjennom det.

Johansen roser dem som har stått frem og fortalt om overgrep, og sier dette bidrar til at man kan få ryddet opp. Han viser også til at kommunen har fått egne midler av regjeringen til et prosjekt som skal skape bedre oppvekstvilkår og forebygge nye overgrep.

Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord, er tilhører under pressekonferansen på Hamarøy hotell hvor rapporten fra arbeidet med Tysfjordsakene ble presentert tirsdag.

Lulesamisk senter: – Har vært mange barrièrer mot å fortelle

Direktør for Arran lulesamisk senter sier det har vært vanskelig for ofrene å snakke ut.

– Det har vært barrièrer mot å fortelle. Blant annet lojalitet, manglende tillit overfor myndighetene, og det at politi og helse- og sosialtjenester ikke har hatt kompetanse til å se hva som har skjedd, sier Lars Magne Andreassen, direktør for Arran lulesamisk senter.

Gjennom politiavhør av de involverte har det kommet frem at mange har tilknytning til de læstadianske menigheten – både blant dem som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.

– Arran har jobbet i årevis med å løfte vanskelige problemstillinger, blant annet seksuelle overgrep. Det var ikke nødvendigvis en avsløring som kom med Tysfjord-saken, det var heller det at folk ville ha endring. Det var samer som selv fortalte, og som brukte blant annet VG og Arran som en arena for å få sine historier ut, sier Andreassen.

Gjenstår mye arbeid

Til tross for mange anmeldelser, opplyser Vangen at politiet har mottatt kun et fåtall nye anmeldelser fra barn og ungdom som fortsatt er bosatt i Tysfjord. Mange av de fornærmede har i dag forlatt Tysfjord og etablert seg andre steder i landet, mens de fleste mistenkte fortsatt bor i kommunen.

Politiet fastslår nå at de mest sårbare personene er jenter som ble utsatt for overgrep frem til de var 15–16 år gamle.

Selv om politiet nå avslutter Tysfjord-saken som et prosjekt, gjenstår det fremdeles mye arbeid. Politiet utelukker ikke at det kan komme nye overgrepssaker og dermed nye siktelser.

– Før vi kan slå oss til ro med at det ikke finnes flere nye overgrepssaker, så må vi jobbe enda tettere opp mot barnehage, skole, helsesøster, allmennlege, barnevern og andre som eventuelt kan fange opp bekymringer, understreker Vangen.

– Mitt store ønske er at innbyggerne i Tysfjord skal ha tillit til sitt politi. Et politi som på flere områder jobber ganske annerledes enn tidligere. Vi må jobbe sammen slik at Tysfjord blir et godt og trygt samfunn for alle innbyggerne, sier politimesteren.

Kveldsbilde av tettstedet Drag i Tysfjord kommune hvor Arran lulesamiske senter ligger helt ytterste på odden mot havet. Tettstedet, med sitt lulesamiske miljø, er tett knyttet til den omfattende overgrepssaken hvor politiet har etterforsket over 120 overgrepssaker mot barn.