Barneministeren vil ha spesialister til å utrede de minste barna i faresonen

Barneminister Solveig Horne (Frp) vil lovfeste statlig tilbud om spesialutredning for de minste barna som er utsatt for omsorgssvikt.

På barne- og familiesentre kan barn utredes og foreldre få veiledning, slik at plasseringer av barn utenfor hjemmet kan unngås. Det opplevde dette unge paret - les deres historie i lenkene nedenfor.

Tidlig innsats overfor barn under tre år som er utsatt for omsorgssvikt står sentralt i barnevernsreformen. Den ble lagt frem klokken 12 fredag.

– Etter høringsrunden har vi nå gått inn for å lovfeste et statlig tilbud om spesialutredning for de aller minste og å gi staten et mye tydeligere ansvar, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Hun sier det blir mer forutsigbart for det kommunale barnevernet. Tilbudet om utredning kan gis ved dagens statlige og private barne- og familiesentre, eller det kan åpnes opp for ambulante spesialistteam som reiser rundt og gir utredning i hjemmet.

Mens barne- og familiesentrene sto i fare for å bli nedlagt i 2014, vil Horne og Regjeringen satse på å bygge dem opp. Og staten tar regningen.

– Vi vet at de gir store konsekvenser for de minste barna hvis barnevernet kommer for sent inn med hjelpetiltak. Derfor ser vi på dette som en investering, sier Horne.

– Det gir store konsekvenser for de minste barna hvis barnevernet kommer for sent inn med hjelpetiltak, sier barne- og familieminister Solveig Horne.

De minste krever større kompetanse

Tilbudet til de aller minste barna fra null til tre år er ikke statens ansvar i dag. Det var meningen at den kommunale barnevernstjenesten selv skulle utrede hva slags tilbud utsatte barn i denne aldersgruppen trengte.

– Vi har sett at kommunen ikke klarer å bygge opp et så komplisert tilbud. Det krever kompetanse som mange kommunale barnevernstjenester ikke har, sier Horne.

– Vi har sett at noen plasser ved sentrene i perioder er blitt stående ubrukte. Dette har sammenheng med at dagens tilbud i de ulike sentrene varierer og ikke alltid treffer det barna og familiene har behov for, eller det kommunene trenger hjelp til.

Horne vil legge sterkere føringer på kompetanse og innhold ved sentrene som skal bidra til at kapasiteten utnyttes bedre, og at tilbudet blir bedre tilpasset behovene og etterspørselen.

Skaden blir større jo mindre barna er

Statsråden understreker at hele intensjonen med barnevernsreformen er å gi kommunene større ansvar, også til forebygging og tidlig innsats sammen med andre tjenester, som barnehage og helsestasjonen.

Men altså med bedre mulighet til å få spesialistbistand der hvor det trengs.

Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet vil skadevirkningene av omsorgssvikt ofte være større desto yngre barna er. Det er derfor ofte en risikabel strategi å «vente og se» for de yngste barna.

På den annen side kreves det høy faglig innsikt for å kunne gripe tidlig inn når tegnene på omsorgssvikt ikke er tydelige.

– Enkelte akuttvedtak vil kunne unngås

På Gullhella barne- og familiesenter i Asker sitter de tre enhetslederne ved sentrene i Region Øst og har planleggingsdag. De er spente på hva som kommer i barnevernsreformen.

De mener en lovfestet rett til utredningstilbud vil føre til at flere i det kommunale barnevernet vil bruke sentrene.

– Vi opplever at det er stor grad av usikkerhet i barnevernstjenestene når det gjelder å utrede de aller minste. Særlig i disse dager er det stort fokus på vold overfor sped- og småbarn, det kommer jevnlig inn barn med store skader etter vold. Det er forståelig at barnevernet kan velge å plassere barnet utenfor hjemmet, men enkelte akuttvedtak vil kunne unngås ved at familier får mulighet til å plass på senter for foreldre og barn, sier Bente Hage, senterleder ved Gullhella.

Familierom på Seljelia barne- og familiesenter på Gjøvik, der familier med barn kan bli utredet og få veiledning.

– Ikke alle vet hva vi kan bidra med

De tre lederne mener at en utredning av folk med spesialkompetanse på sentrene kan avdekke og veilede foreldrene i deres omsorgskompetanse bedre enn mange i det kommunale barnevernet har mulighet til selv.

Det er for tiden fullt belegg ved de tre sentrene i Østfold, Oppland og Akershus.

– Kommunene bruker oss i ulik grad. Det er ikke alle som har kunnskap om hva vi kan bidra med. Noen barnevernstjenester ute i kommunene har også bygget opp sin egen kompetanse til å utrede utsatte familier, sier Hage.