Norge

Strafferettsekspert: – Ingen sjanse for at Elden får ta Hemsedal-saken videre

En av Norges fremste eksperter på strafferett forklarer punkt for punkt hvorfor han ikke tror at advokat John Christian Elden kommer til å klare å ta Hemsedal-saken videre.

Advokat John Christian Elden har tatt på seg saken til Andrea Voll Voldum. Det kan bli en utfordrende sak for Elden.
  • Petter Winther

Fredag overtok John Christian Elden som bistandsadvokat for fornærmede i Hemsedal-saken, Andrea Voll Voldum.

Til Aftenposten uttalte han at dommen skriker etter å bli anket til Høyesterett, og han skisserte fem mulige scenarioer for å ta saken videre.

  • Bakgrunn: Elden vil ta Hemsedal-saken videre. Han vurderer ny anmeldelse eller erstatningskrav.

– Elden er kreativ, men kommer ikke til å lykkes

Aftenposten har bedt en av Norges fremste ekspert på strafferett om å gå gjennom Eldens fem scenarioer.

Alf Petter Høgberg er professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har forsket på strafferett i en årrekke, og har ingen tro på noen av Eldens scenarioer vil føre fram.

– Jeg mener at det ikke er noen sjanse for at Elden får tatt saken videre, sier Høgberg til Aftenposten.

– Hvorfor tror du da Elden tok saken?

– Elden er kreativ. Flere ganger har han fått til ting der andre ikke har sett noen muligheter. Han vil nok gjøre en god jobb, men jeg tror ikke han kommer til å lykkes, sier Høgberg.

  • Les hvordan meddommerne som frikjente de tre voldtektstiltalte begrunnet sin avgjørelse her.

1. Annen straffebestemmelse blir ikke mulig

Det første scenarioet Elden skissert var muligheten for å fremme ny tiltale mot de tre mennene for andre straffebestemmelser enn voldtekt.

Professor Høgberg mener at dette ikke vil bli mulig:

– Nei, den aktuelle bestemmelse det er tatt ut tiltale etter konsumerer en eventuell voldstiltale. Å komme med en nye tiltale om vold ville stride med vernet mot dobbel straffeforfølgning.

  • Flere andre juseksperter ha også tatt til ordet for at Hemsedal-saken burde blitt anket til Høyesterett. Les saken her.

2. Riksadvokaten har fulgt retningslinjene

Eldens andre scenario gikk ut på at Stortinget eller Justisdepartementen kunne initiere en granskning av Riksadvokatens avgjørelse om å ikke anke dommen.

– Riksadvokaten har så vidt jeg kan se handlet korrekt i denne saken. Det er tatt ut tiltale for forsettlig voldtekt, noe vedkommende er frifunnet for, sier Høgberg

Høgberg forklarer videre at retten selv kan vurdere om det er andre straffebud som kan brukes. Det kan for eksempel dreie seg om ulike former for volds- og sedelighetslovbrudd.

Når retten ikke bringer inn andre bestemmelser, kan er forklaring på dette være at retten anser at dette ikke vil føre frem, ifølge Høgberg

Retten har imidlertid ingen plikt til å beskrive hvilke andre straffebestemmelser som ikke kommer til anvendelse på et forhold vedkommende er frifunnet for.

Det foreligger dermed ingen saksbehandlingsfeil, konkluderer han.

Flere, deriblant Elden selv, har hevdet at Hemsedal-saken burde vært anket til Høyesterett fordi lagmannsretten ikke vurderte om de tre mennene kunne domfelles for grovt uaktsom voldtekt.

Høgberg er uenig i dette og mener at det ikke er holdepunkter i avgjørelsen for å si at retten legger til at det er bevist et faktum som Høyesterett ville sagt kvalifiserer som grovt uaktsom voldtekt.

Tvert imot inneholdt mindretallets begrunnelse adskillig tvil.

Altså at det utenfor rimelig tvil var bevist at det i hele tatt har funnet sted seksuell omgang med en part ute av stand til å motsette seg dette.

Dermed ville en anke til Høyesterett uansett ikke ført frem.

– Man kan mene mye om det styrende mindretallets begrunnelse, men det at Riksadvokaten følger alminnelige prosessuelle retningslinjer, bør neppe lede til granskning.

3. Ingen grunn til å påklage Riksadvokaten

Det tredje scenarioet gikk ut på å påklage Riksadvokatens vedtak til Menneskerettighetsdomstolen eller til Sivilombudsmannen.

– Jeg kan ikke se at det skulle være noe grunnlag for å påklage Riksadvokatens handlemåte til noen instans, slår Høgberg fast, og utdyper:

– Riksadvokatens handlemåte er i tråd med alminnelige straffeprosessuelle prinsipper, og det er ingenting som tyder på at disse prinsipper er noe dårligere enn i noen annen rettsorden vi liker å sammenligne oss med.

4. Ikke grunnlag for erstatningskrav

Det fjerde scenarioet var å fremme erstatningskrav mot Justisdepartementet.

Heller ikke her ser jussprofessoren at Eldens scenario kommer til å føre noe sted.

– Jeg kan ikke se at det er grunnlag for noe erstatningskrav i denne saken. Riksadvokatens handlemåte er i tråd med de regler og retningslinjer Stortinget har fastsatt, sier Høgberg.

5. Kan vurderes for fremtiden, men ikke i denne saken

Eldens siste scenario var å forhøye en voldsoffererstatning på grunn av svikt hos påtalemyndigheten.

– Dette er et spørsmål Stortinget for kan vurdere for fremtidige saker, men man bør generelt utvise en viss tilbakeholdenhet med å la enkeltsaker få prege utformingen av våre lover, konkluderer Høgberg.

Les mer om

  1. Hemsedal
  2. John Christian Elden
  3. Høyesterett