Fly forurenser mer enn antatt

I 2020 vil hver nordmann årlig gjøre ni flyreiser hver. Klimagassutslippene er trolig mye høyere enn antatt, konkluderer fersk NTNU-rapport.

— Hvis den kraftige veksten i flytrafikken fortsetter, vil klimagassutslippene øke med nærmere 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer 11 millioner tur-retur reiser Oslo- Paris, sier Anders Arvesen, sivilingeniørstudent i Energi og miljø ved NTNU, med spesialisering innen industriell økologi.Han har skrevet studien "Utslipp av klimagasser fra flytrafikk" under veiledning fra professor Edgar Hertwich ved Institutt for energi- og prosessteknikk. Tall fra Avinor viser at økningen i flytrafikken økte med 6,8 prosent fra 2006 til 2007.

Ferieturer.

NTNU-studien har beregnet at utslippene i forbindelse med nordmenns flyreiser ble fordoblet i perioden fra 1992 til 2005.- Da er både innenlands- og utenlands trafikk tatt med, sier Arvesen.Ferie og helgeturer er den typen reiser som forårsaker mest utslipp (41,7 prosent), etterfulgt av yrkesreiser (29,3 prosent). De som foretar flest flyreiser er menn, personer med høy utdannelse og inntekt, administrative ledere og personer med akademiske yrker. Menn reiser 1,15 ganger mer enn kvinner. Personer med inntekt over 749 000 kroner flyr 4,3 ganger oftere enn personer med inntekt mellom 150 000- 299 000 kroner.- Tre scenarier for utslipp fra flytrafikk frem mot 2020 gir alle betydelige økninger i utslippene, konkluderer Anders Arvesen.For middels vekst i trafikken og moderat effektivisering i drivstoffbruk blir utslippene i 2020 totalt 13, 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, 7,8 millioner tonn høyere enn i 2005. Da har NTNU-forskerne også tatt hensyn til klimavirkningen av andre utslipp enn CO2.- Hvis prognosene slår til, vil hver nordmann i 2020 foreta nesten ni årlige flyreiser (én vei). En slik utslippsøkning vil spise opp en betydelig del av utslippsreduksjonen som Regjeringen legger opp til i sin klimamelding fra 2007, sier Arvesen.

Underestimert.

Den nye NTNU-studien viser at nordmenns flyreiser står for hele 1250 kg CO2-ekvivalenter pr. person årlig. Dette er et adskillig høyere tall enn norske myndigheter opererer med.- Mangel på rapporteringskrav fører til at flyenes klimavirkning er grovt underestimert. Klimautslipp fra internasjonal flytrafikk er ikke inkludert i SSBs (Statistisk sentralbyrå) klimaregnskap, og er holdt utenfor Kyotoprotokollen. I vår studie justeres CO2-utslippene for også å ta hensyn til tilleggsvirkninger. Det fastslås da at utslipp av fly i 2005 utgjorde omtrent 10,1 prosent av Norges totale utslipp av klimagasser, sier Anders Arvesen.Både han og professor Hertwich mener justeringen er usikker.

Viktig.

— Norske myndigheter snakker oftest om et årlig totalt utslipp på 2,6 prosent. Det tallet får man dersom man bare tar med innenlandstrafikk i beregningene. Samtidig er det et faktum at flyutslipp bidrar mer til menneskeskapt global oppvarming enn utslippene av CO2 alene tilsier, selv om den vitenskapelige forståelsen av dette fortsatt er begrenset, sier Arvesen.NTNU-forskerne understreker at det kan diskuteres om klimavirkningen fra andre utslipp enn CO2 skal regnes med eller ikke.- Flytrafikkens utslipp av CO2 alene utgjorde i 2005 omtrent 7,5 prosent av Norges totale CO2-utslipp, sier Anders Arvesen.- Studien fra NTNU er interessant og viktig. Den illustrerer at nordmenn har en høy flyaktivitet med store utslipp, der en betydelig del utgjør strekninger som ikke går til og fra Norge, og dermed ikke er en del av det norske klimaregnskapet og heller ikke registreres i offisiell norsk statistikk, sier Holger Schlaupitz, samferdselsrådgiver i Naturvernforbundet.Han understreker at det er svært viktig å rette søkelyset mot flytrafikken.

Ni flyreiser pr. nordmann i 2020, lyder prognosene.