Norge

Mener tiggeforbud bør vurderes

Riksadvokaten er svært skeptisk til Regjeringens forslag om meldeplikt for tiggere, og mener et forbud bør vurderes.

Riksadvokaten mener meldeplikt for tiggere vil ha liten effekt på de «tilstøtende problemer man ønsker å komme til livs» rundt tigging.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Politimestrene i de største byene vil ha forbud mot tigging. Politidirektoratet vil ha forbud. Og nå mener også landets øverste påtalemyndighet Riksadvokaten at et forbud må vurderes.

Regjeringen vil innføre en meldeplikt som gjør at politiet kan fastsette når og hvor tigging kan finne sted. Det vil også medføre at politiet registrerer de personer som er gjenstand for meldeplikten.

Justisminister Grete Faremo (Ap) mener det ikke er grunnlag for å innføre forbud, men har nå alle de største politidistriktene, Politidirektoratet og også landets øverste påtalemyndighet mot seg.

— Har endret seg

Av Riksadvokaten får Regjeringens forslag nå hard kritikk. I høringsuttalelsen til foralaget skriver Knut Erik Sæther, assisterende riksadvokat, følgende:

«Slik riksadvokaten oppfatter lovforslaget bærer det preg av at man ønsker å gjøre noe med den faktiske situasjonen, men ikke ønsker å ta steget fullt ut ved å forby tigging».

I tillegg reiser Riksadvokaten spørsmål om ikke forutsetningene har endret seg siden opphevelse av løsgjengerloven i 2006, og «om ikke et forbud bør vurderes i lys av dagens situasjon».

Les også

Politiets øverste ledelse vil ha forbud mot tigging

«For politiet vil et forbud mot tigging selvsagt være mye enklere å håndheve», heter det i uttalelsen.

-Liten effekt

Etter Riksadvokatens syn vil meldeplikt, slik Regjeringen foreslår, ha "liten effekt på de uheldige følger av tigging, eller de tilstøtende problemer man ønsker å komme til livs".

Det stilles spørsmål ved om det i det hele tatt er kommunenes oppgave å fastsette vedtekter om tigging.

«Det kan også hevdes at selve fenomenet med omfattende, aktiv og pågående tigging nå er mer et nasjonalt anliggende enn et regionalt. I det perspektivet er det kanskje ikke så naturlig å la den enkelte kommune fastsette vedtekter, men at Stortinget i større grad bør regulere dette direkte gjennom lovgiving».

Mot regjeringen

Tidligere har politimestrene i Norges største byer alle sagt at de er mot forslaget om meldeplikt. Det samme har landets øverste politiledelsen i Politidirektoratet, som ønsker et generelt forbud.

Politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold vil ha tiggeforbud.

«Politidirektoratet er primært av den oppfatning at et forbud mot tigging bør gjennomføres, særlig på bakgrunn av de erfaringer som er gjort i Oslo politidistrikt, med ikke ubetydelige ordensproblemer, utrygghet blant befolkningen og utbredt vinningskriminalitet».Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, er klar på hva han mener.

-  Vi ønsker primært et tiggeforbud blant annet fordi vi erfaringsmessig ser at det i kjølvannet av tigging følger med vinningskriminalitet og ordensproblemer, har Sjøvold tidligere sagt til Aftenposten.

Les hele høringsuttalelsen til Riksadvopkatenher.

Les også

  1. - Ikke dokumentert sammenheng mellom tigging og kriminalitet

  2. Her er det tiggeforbud