Norge

Norsk Cyber-forsvar mister 70 prosent av investeringsbudsjettet

Cyber-trusselen mot Norge øker og er betydelig sier E-tjenesten. Så hvorfor kuttes budsjettet til Norges Cyberforsvar med 70 prosent? Sjefen for Cyberforsvaret har slått alarm.

Studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole bekjemper cyberangrep og analyserer aktivitet på nettverket under øvelse Cold Matrix 2014. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Et svekket cyberforsvar vil ikke bare føre til at Norges muligheter til å stå i mot dataangrep fra utlandet blir svekket.

Muligheten for nye kampfly, nye krigsskip og nytt hærmateriell til å virke som de skal blir også svekket. Dette er våpensystemer Norge nettopp har kjøpt eller er i ferd med å kjøpe, for til sammen over 100 milliarder kroner.

«Betydelig trussel mot norske mål»

«Nettverksbaserte operasjoner er en betydelig trussel mot norske mål, både offentlige og private.»

Dette var ett av tre hovedbudskap da sjefen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, torsdag formiddag la frem E-tjenestens ugraderte rapport om trusselsituasjonen for Norge.

I en krise eller krig kan nettverksoperasjoner benyttes både til sabotasjeformål og til støtte for konvensjonelle militære operasjoner, heter det i rapporten «Fokus 2015».

De to andre hovedbudskapene handlet om Russland og utviklingen rundt militante islamistgrupper i Midt-Østen og Nord-Afrika.

Sammen med bl.a. Nasjonal sikkerhetsmyndighet tilhører Forsvarets cyberenhet de viktigste forsvarsverk for Norge.

Skal også få fly, skip og hæravdelinger til å virke

I tillegg har Cyber-forsvaret en helt avgjørende funksjon i det som kalles det nettverksbaserte forsvar. Der flyvåpen, marine og hærstyrker skal samhandle i strid og er avhengig av et felles, datastyrt situasjonsbilde.

Brutalt sagt, når dette ikke fungerer forsvinner mye av kampkraften.

Nylig holdt sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Odd Egil Pedersen, et foredrag i Oslo der han slo alarm om betydelige svakheter, og at investeringsbudsjettene for Cyber-forsvaret skal halveres i 2015 og kuttes med hele 70 prosent i de påfølgende årene.

Sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Odd Egil Pedersen, slår alarm om konsekvensene av å kutte dramatisk i budsjettene. Foto: Kirsti Hovde, Forsvaret

Slik beskrev generalmajor Pedersen konsekvensene:

 • Dette vil åpenbart ha negative konsekvenser for muligheten til å utnytte potensialet og egenskapene til Forsvarets nye avanserte kampplattformer som F-35, nye fregatter og kampkjøretøy (for hæren).
 • I fremtiden vil nettverkstilknytningen gå helt ned til den enkelte kampplattform og soldat. Vi vil oppnå større operativ effekt ved at vi evner å knytte sammen land, sjø— og luftstyrker på helt andre måter enn tidligere.

Norske kampfly kan komme til å virke dårligere enn de skal hvis ikke Cyberforsvaret henger med, sier sjefen for denne delen av Forsvaret. Foto: Morten Hanche / Luftforsvaret

 • Likeledes er evnen til å bringe informasjon fra sensorer og etterretning og sammenstille det til et situasjonsbilde til et hovedkvarter avhengig av IKT.
 • Logistikkstøtten til operative avdelinger fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er avhengig av datakraft og det samme er både strategisk og operasjonelt hovedkvarters operasjonsplanlegging.
 • IKT er altså en premissgiver for hele den operative virksomheten til Forsvaret.
 • Kutt i investeringer vil videre medføre at mulighetene for å oppnå forventede og pålagte kostnadsreduksjoner i IKT— infrastrukturen blir begrenset.
 • Den voldsomme økningen i tilgangen på datainformasjon som Cyberforsvaret skal håndtere gir ifølge Pedersen et løpende behov for å utvide kapasiteten.
 • Mer komplekse systemer gir behov for bedre utdannet personell.

- Limet som holder Forsvaret sammen blir borte

I mer folkelige vendinger beskrev Pedersen situasjonen slik:

- Konsekvensene av å kutte radikalt i IKT-investeringene er at limet som knytter Forsvaret sammen blir borte på enkelte viktige områder. Effekten av øvrige viktige investeringer blir redusert.

— IKT-­investeringene i Forsvaret er svært sammensatt. Om man trekker ut enkelttråder fra veven får det konsekvenser for helheten, og resultatet blir en klar svekking. Ikke bare av den operative evne, men også sikkerheten og de effektiviseringer og ressursbesparelser som vi forsøker å oppnå, sier Pedersen.

Da vil ikke Forsvarets samlede kampkraft kunne øke

Og han fortsetter:

- Det moderne Forsvaret kan ha verdens beste hovedkvarter, etterretningstjeneste, kampfly, fartøy og kampkjøretøy, men om disse kapasiteten ikke har forutsetning for å operere samlet med samme situasjonsforståelse i nasjonal og alliert sammenheng vil vi ikke realisere en vesentlig styrking av Forsvarets operative evne som helhet, sier Pedersen.

Studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole bekjemper cyberangrep og analyserer aktivitet på nettverket under øvelse Cold Matrix 2014. Foto: Daniel Nordby, Forsvarets mediesenter

I foredraget sier Pedersen at han ble orientert om budsjettkuttene i november. Selv setter han dem i sammenheng med at Norge skal kjøpe et stort antall F-35 kampfly og bygge basen for disse på Ørland.

Ifølge generalmajoren er Cyberforsvaret i løpet av det siste året ikke kommet mye nærmere å realisere Forsvarssjefens strategiske målsetninger for IKT Forsvaret.

Fungerer ikke som det skal i dag

Ifølge Pedersen hevder Cyberforsvaret seg ganske bra. Det har også mange engasjerte og dyktige medarbeidere. Men selv om det er fremgang å spore sliter man med å få nettverksforsvaret til å fungere.

— De fellesoperative målsettingene har vist seg vanskelig å oppnå grunnet manglende «interoperabilitet» (manglende datasamhandling) mellom taktiske sjefer, og kanskje spesielt mellom kampsystemer på nivåene under de taktiske sjefene, sa Pedersen i sitt foredrag.

Spesielt vanskelig i nordområdene

Pedersen var spesielt opptatt av Nordområdene, som E-sjef Grandhagen var det torsdag formiddag.

— Når man fra politisk og militært hold sier at nordområdene blir stadig viktigere, får det også konsekvenser for Forsvarets IKT. Forsvaret kan ikke operere i dette området uten samband, sa Pedersen.

Han ser for seg en fremtid med kombinasjoner av innleide satellitter med nåværende teknologi, ny radio og ny satelitt-teknologi.

Selv ønsker han å samle alle ressurser innen IKT i Forsvaret i én enhet, og gi én sjef makt og myndighet til å lede og styre IKT-virksomheten på vegne av forsvarssjefen.

Forsvarssjefen bekrefter at det skal kuttes

I et intervju med Aftenposten torsdag ettermiddag bekrefter forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at det blir kutt i cyber-budsjettene.

— Vi kuttter i materiellprosjekter her for å holde oss innenfor våre budsjetter. Vi har valgt å gjøre det på IKT fordi vi vet at vi her må gjøre en del større grep.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bekrefter at det skal kuttes i Cyber-budsjettet. Her sammen med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Ingar Storfjell

— Vi må endre hele vår strategi på IKT. Vi må få færre systemer, slik at vi vet at vi kan holde dem oppdatert, og ivareta sikkerheten. Vi kommer til å løse de utfordringene Pedersen peker på, men ikke i det tempoet han ønsker, sier Bruun-Hanssen.

Dette sier E-tjenesten torsdag om trusler i det digitale rom

E-sjef Kjell Grandhagen peker ut stormakter som Russland og Kina som noen av de mest aktive på nettverksbaserte etterretningsoperasjoner.

Dette står det i E-tjenestens nye trusselvurdering:

«Nettverksbaserte etterretningsoperasjoner blir stadig mer målrettede og teknisk avanserte. Det er statlige aktører som står bak den mest alvorlige trusselen.

Russland og Kina er de meste aktive aktørene bak nettverksbaserte etterretningsoperasjoner rettet mot Norge. Den mest alvorlige etterretningstrusselen i fredstid er at aktører får innsyn i politiske vurderinger, militære forhold, kommersielle data og intellektuell eiendom.

I en krise eller krig kan nettverksoperasjoner også benyttes til sabotasjeformål og til støtte for konvensjonelle militære operasjoner.»

Les også:

Les også

 1. Krig vinnes fortsatt ikke i cyberspace

 2. Forsvaret jakter datanerder på The Gathering

Les mer om

 1. Forsvaret