Norge

Politiet får kraftig refs for Klomsæt-etterforskning

Spesialenheten for politisaker gir politiadvokat Knut Skavang kraftig kritikk for håndtering av taushetsbelagte teledata fra advokat Sigurd Klomsæts mobiltelefon. Skavang blir ikke tiltalt, men advokat Arvid Sjødin mener han bør straffes og klager til Riksadvokaten.

Bistandsadvokat i 22. juli-saken, Sigurd Jørgen Klomsæt ble frikjent for grov uforstand i tjenesten. Foto: SCANPIX

 • Håkon Letvik
  Håkon Letvik

Spesialenhetens etterforskning og konklusjon inneholder en kraftig irettesettelse av politiadvokat Knut Skavang. Politiadvokaten hadde påtaleansvaret når Asker og Bærum politidistrikt etterforsket om advokat Sigurd Klomsæt hadde lekket bilder av Anders Behring Brevik til massemediene.

Som ledd i etterforskningen sørget Asker og Bærum politidistrikt for at det ble innhentet teledata.

Data fra telefonene til advokat Sigurd Klomsæt og en annen advokat på Klomsæts kontor skulle brukes for å se om advokatene hadde vært i kontakt med journalister fredag 3. februar 2012. Denne ettermiddagen ble flere bilder fra politiets etterforskningsmateriale publisert i mediene.

Samtykket ikke

På spørsmål fra politiet sa advokat Sigurd Klomsæt i et avhør at han ikke ville samtykke i at politiet innhentet teledata, fordi han ville undersøke nærmere om dette kunne være i strid med hans taushetsplikt som advokat.

Etter flere avgjørelser i Høyesterett er det klart at opplysning om en advokats klientforhold er taushetsbelagt.

Fem dager senere sendte politiet begjæring til Post— og Teletilsynet om å få opphevet Telenors taushetsplikt. Politiet fikk deretter teledata fra Klomsæts telefon og også telefonen til advokat Johannes Mæland ved Klomsæts kontor. Begge var siktet for å ha lekket taushetsbelagte opplysninger til massemediene.

Politiet jobbet videre med beslaget uten å informere Klomsæt. Teledataene ble koblet opp mot arbeidstagerregisteret for å finne ut om advokatene hadde vært i kontakt med journalister. Fem journalister ble senere innkalt til avhør.

Tenkte ikke på taushetsplikt

Spesialenhetens etterforskning har avdekket at to politioverbetjenter og politiadvokat Skavang ikke tenkte på at en advokats telefonbruk kan være omfattet av taushetsplikt. –Det spilte da ingen rolle at Klomsæt ikke samtykket, mente politifolkene.

Etter at advokat Arvid Sjødin på vegne av Klomsæt klaget beslaget inn for Oslo tingrett, bestemte tingretten at beslaget ikke skulle opprettholdes. Asker og Bærum politidistrikt anket saken til lagmannsretten, som kom til samme resultat.

Skulle overlatt data til tingretten

Politietterforskerne brukte likevel teledataene videre, selv om de etter gjeldende rett skulle ha overlatt teledataene til tingretten, som så skulle ha skilt taushetsbelagte opplysninger fra opplysninger som ikke var taushetsbelagt.

Les også

Spesialenheten etterforsker politiet i Klomsæt-saken

-Det selvsagte utgangspunkt er at domstolers avgjørelser respekteres. Dersom retten kommer til at et beslag ikke opprettholdes, skal påtalemyndigheten innrette seg etter dette. Ønskes et annet resultat, må den påtaleansvarlige anvende rettsmidler, skriver spesialenhetens leder Jan Egil Presthus og viser til at saken ikke ble anket til Høyesterett.Teledataene som politiet ikke hadde lov til å ha, ble brukt også i forhold til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Regjeringsadvokaten da Klomsæt gikk til sak for å få tilbake advokatbevilling som han hadde mistet.

Særdeles klanderverdig

— Det som er særdeles klanderverdig ved Asker og Bærum politidistrikts håndtering av teledatamaterialet etter lagmannsrettens kjennelse 23. august, er at materialet ikke er samlet og oppbevart forsvarlig og at det ble brukt blant annet ved videreformidling av opplysninger til Regjeringsadvokaten i møte 15. januar 2013, heter det videre i Spesialenhetens konklusjon.

Etterforskningen har avdekket av ingen har full oversikt over hvor de taushetsbelagte opplysningene nå befinner seg – noe ligger i et pengeskap hos politiet, og noe ligger på ulike datamaskiner hos flere av politidistriktets ansatte. Tjenestemennene som kjenner innholdet i dataene er ikke tatt av saken, som fortsatt etterforskes før frifinnelsen av Klomsæt i straffesaken skal opp som ankesak i Borgarting lagmannsrett i januar.

Henlagt etter bevisets stilling

Spesialenheten er i tvil om politiadvokat Knut Skavang har utvist grov uforstand i tjenesten og dermed opptrådt straffbart. Årsaken er at Spesialenheten mener rettstilstanden rundt håndtering av teledata var noe uavklart da dataene ble innhentet i februar i fjor. Spesialenheten er også i tvil om politiets håndtering av teledataene skjedde etter en bevisst strategi. Saken ble derfor henlagt etter bevisets stilling.

For to overbetjenter i Asker og Bærum er saken henlagt som intet straffbart forhold, fordi det var politiadvokaten som var påtaleansvarlig og dermed leder av etterforskningen.

-Uforstandig

Politiadvokaten får likevel skarp kritikk;

- Det må stilles strenge krav til påtalejurister når det gjelder anvendelse av tvangsmidler, som er i kjerneområdet for den rettssikkerhetsgaranti som skal ligge i påtalefunksjonen i politiet. Politiadvokat Skavangs beslutninger og håndtering av teledatamaterialet må etter Spesialenhetens mening karakteriseres som uforstandig, heter det i avgjørelsen.

Advokat Arvid Sjødin som er Sigurd Klomsæts forsvarer reagerer sterkt, både på politiets etterforskning og Spesialenhetens avgjørelse.

Klager til riksadvokaten

— Det er lenge siden vi har lest en så kritisk avgjørelse som det Spesialenheten nå kommer med, uten at det leder til tiltale av de ansvarlige. Det henvises til at det i dag er klart at det de har gjort er ulovlig, mens det ikke var det i 2012. Vi er uenig i at det har vært noen endret rettstilstand i dette tidsrommet. Avgjørelsen blir påklaget til riksadvokaten og vi mener politiet i Asker og Bærum og politiadvokat Skavang bør tiltales for det de har gjort, sier advokat Sjødin.

Han peker også på det paradoksale i at Sigurd Klomsæt mistet bevillingen og levebrødet og fortsatt er uten bevilling, selv om han ble frifunnet i Oslo tingrett.

— Det er også et paradoks når politiadvokat Skavang ilegger Klomsæt en bot for angivelig å ha lekket noen bilder, selv gjør seg skyldig i langt alvorligere brudd på taushets- og tjenesteplikter i sin iver etter å få ham dømt, sier Sjødin.

- Ikke noe ulovlig

— Hverken tingretten eller lagmannsretten har ment at vi har gjort noe ulovlig. Kritikken går på det formelle - teledataene skulle ha vært forseglet og forelagt retten for å få skilt ut det som var klientopplysninger. Men det finnes ingen rutiner for det, og det har vel knapt vært gjort i noen annen sak tidligere. Politiet hadde ingen interesse av advokatenes klienter - vi ville finne ut hvilke journalister som hadde vært i kontakt med dem. Det fremgikk jo også av artiklene på nettet denne dagen hvem som hadde skrevet dem. Og ingen av journalister hadde vært Klomsæts klienter. Det at en advokats taushetsplikt også omfatter navnet på en klient, er ny rettspraksis, sier politiadvokat Knut Skavang.

 1. Les også

  Politiet anker frifinnelsen av Sigurd Klomsæt

 2. Les også

  Klomsæt frikjent

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Tom Hagens forsvarer anmelder politiet

 2. NORGE
  Publisert:

  Birgitte Tengs’ fetter får ikke prøvd saken sin på ny

 3. NORGE
  Publisert:

  Faren til Birgitte Tengs fetter: «Tilståelsen er plukket i fillebiter. Vi er uendelig lettet»

 4. LANGRENN
  Publisert:

  Ber Spesialenheten vurdere Northug-lekkasjer

 5. NORGE
  Publisert:

  Politiet har fått inn 130 tips i Tengs-saken

 6. NORGE
  Publisert:

  Entusiastene jublet etter kjennelsen fra tingretten. Nå har politiet den beste hånden. Pokermiljøet nekter å kaste kortene.