Norge

Ap-utvalg:- Vi har ikke nådd målene vi satte oss

– Virkemidlene har ikke vært sterke nok. Vi har ikke nådd målene vi satte oss. Og det er for stor forskjell på eldreomsorgen kommuner imellom, sier Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen, som nå lanserer «en kraftfull» eldrereform.

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, ønsker nye målbare kriterier for god kvalitet i eldreomsorgen.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Ap tar selvkritikk etter åtte års rødgrønt styre og foreslår nye virkemidler i eldrepolitikken.

— Det er et betydelig behov for flere og mer presise indikatorer for å måle opplevd kvalitet i eldreomsorgen, sier Torgeir Micaelsen, leder av Aps helseutvalg. Utvalget presenterer tirsdag forslag til en ny eldrereform.

Et av forslagene er et nytt kartleggingsverktøy for å måle, styre og sammenligne tilbud som gis i eldreomsorgen.

 • Kommer hjemmetjenesten som avtalt – og kommer rett person?
 • Er medisineringen riktig?
 • Hvor lenge må pleietrengende vente på tiltak?
 • Får eldre i seg nok mat?
 • Har mange har liggesår?
 • Hvordan står det til med tennene?
  Dette er eksempler på konkrete ting som utvalget mener kan inngå i et nytt nasjonalt rapporteringssystem over omsorgstilbudet i norske kommuner.

Med et slikt nytt måleverktøy på plass, ønsker Ap-utvalget å innføre en rekke nasjonale minstekrav til tjenester og kvalitet i eldreomsorgen. Og for å nå kravene, foreslår utvalget et nytt øremerket statlig tilskudd til helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Les også:

Les også

Hun valgte å klage på pleien faren fikk. Det er det nesten ingen andre som gjør.

Økt statlig styring

Konsekvensene av forslagene blir økt rikspolitisk innflytelse over eldreomsorgen, noe Frp lenge har etterlyst. Men Micaelsen kaller Aps oppskrift for en «tredje vei ».

I dag får kommunene en pott med penger fra staten som de fritt kan fordele mellom blant annet barnehager, eldreomsorg og skole. Pengene kalles frie midler i motsetning til øremerkede midler, som kun kan brukes til definerte formål.

Ap har det siste tiåret vært motstander av øremerking av midler til eldreomsorg, fordi en slik finansiering bærer preg av statlig overstyring av lokalpolitikerne.

Frp ønsker prinsipielt at all eldreomsorg skal finansieres av staten. Partiet mener et vedtak om sykehjemsplass eller hjemmesykepleie, automatisk skal utløse en bestemt sum fra staten som pasienten selv kan bruke på et offentlig eller privat tilbud.

«En tredje vei»

Nå beveger Ap seg et lite skritt i retning av Frp ved at staten skal sterkere på banen, samtidig som modellen er helt annerledes. I Aps modell vil ikke pengene følge pasienten – men skal gå til sektoren.

— Det vi foreslår er at nye kvalitetskrav må kombineres med et øremerket tilskudd til helse- og omsorgssektoren. Tilskuddet må innrettes slik at kommuner som oppfyller kriteriene for målbar god eldrehelse – og omsorg, kan bruke de øremerkede pengene til hva de vil. Dette er en slags tredje vei , sier Micaelsen som mener dette ivaretar hensynet til både å gi kommunene stor lokal frihet samtidig som de må oppfylle visse målbare kriterier i eldreomsorgen.

— Slik mener vi at staten kan sikre en faktisk satsing på eldreomsorg, samtidig som vi tar hensyn til at de som allerede har gjort og gjør en god jobb i pleie- og omsorgssektoren, kan ha andre behov som pengene heller bør brukes til, opplyser han.

Kom til kort

Årsaken til at Ap-politikeren foreslår en slik snuoperasjon – vekk fra frie midler og mot økt bruk av øremerkede midler – er en erkjennelse av at store overføringer til kommunene og målrettede tilskudd til bygging av sykehjemsplasser ikke har gitt godt nok resultat.

Aftenposten avslørte i fjor høst at det under åtte års rødgrønt styre kun ble en kapasitetsøkning på 567 institusjonsplasser. Mange nye sykehjemsplasser erstattet tidligere plasser på aldershjem, og nye enerom erstattet tomannsrom.

— Vi nådde ikke de målene vi satte oss, erkjenner Micaelsen.

— Virkemidlene har ikke vært sterke nok. Mange kommuner oppgir at regningen for driften av sykehjem utgjør en så høy terskel at det bremser investeringsviljen, sier han. Samtidig konkluderer Aps helsepolitiske talsmann med at resultatet av dagens system er blitt et omsorgstilbud som varierer for mye fra kommune til kommune.

Statlige penger til mer enn sykehjem

Selv om Micaelsen fortsatt ønsker økt utbygging av sykehjemsplasser, synes han det er et paradoks at staten kun bidrar med direkte støtte til investering i slike.

Derfor mener han at det nye øremerkede tilskuddet skal brukes på å «styrke alle trinnene» i eldreomsorgen fra enkle til omfattende tilbud i hjemmet til dagsenter og heldøgns pleie- og omsorgstilbud i institusjoner.

Ap-utvalgets forslag skal behandles på partiets landsmøte til våren.

Les også

 1. Eldrebløff farligere enn bomvekst

 2. - En selvfølge at det ikke skal være noe tak på pengebruk

 3. KrF forventer rask handling fra H/Frp i eldreomsorgen