Norge

Klimakamp som dreper natur

Er det greit om vi ofrer truede fuglearter og gyteplasser for fisk for å produsere ren grønn energi?

olesklodesira.jpg
 • Ole Mathismoen
  Ole Mathismoen

Om kort tid avgjør Regjeringen om det skal tillates å bygge 30–40 enorme vindturbiner på Siragrunnen utenfor kysten av Sokndal og Flekkefjord.

Det er etter sigende stor uenighet blant Erna Solbergs statsråder – i begge parter. Det er dyp splittelse i miljøbevegelsen.

Regjeringen avsluttet fjoråret med å stanse tre nasjonalparkplaner i Nord-Norge på grunn av lokal motstand. Alt skogvern uten grunneieres medvirkning, er stanset. Vil Regjeringen tillate vindpark på Siragrunnen fordi lokalmiljøet ønsker det?

Er vi i ferd med å få lokalstyrt naturvern?

Lomvi på trekk over Siragrunnen

Fagfolkene sier nei

De aller fleste offentlige faginstanser har vendt tommelen ned på Siragrunnen.

Til syvende og sist avgjøres striden av synsing. Om man synser klima og nye arbeidsplasser er viktigere enn trekkfugler og gytende sild. Eller om man synser motsatt.

Jeg skal straks argumentere både for og mot utbygging.

Men først litt bakgrunn

Dette er forslaget:

 • Havgul Clean Energy ønsker å reise drøyt 30 vindturbiner, opptil 180 meter høye.
 • Vindparken skal strekke seg over et 40,5 kvadratkilometer stort område.
 • Anlegget antas å ha en årlig produksjon på 780 GWh – tilsvarende forbruket til ca 35 000 husstander.
  Dette har skjedd:
 • For et år siden avslo NVE (Norges Vassdrags— og energidirektorat) konsesjonssøknaden. Hensynet til naturmangfold, fiskeri og landskapsvern veide tyngst.
 • I tillegg til NVE har Miljødirektoratet, Fylkesmannen i både Rogaland og Vest-Agder, Fiskeridirektoratet, Riksantikvaren og Havforskningsinstituttet gått mot.
 • Norges Fiskarlag, Norsk ornitologisk forening, Naturvernforbundet, WWF, Sabima, Den Norske Turistforening og Bellona sier blankt nei.
 • Av miljøorganisasjonene er det kun Zero som støtter prosjektet.
 • Fylkestingene i Rogaland og Vest-Agder og kommunestyrene i Sokndal, Flekkefjord og Farsund har sagt klart ja.
  Det er sterke argumenter både for og mot vindparken.

Når NVE vender tommelen ned for et utbyggingsprosjekt av hensyn til naturvern er det ingen tvil om at store verdier som står på spill. Ingen kan normalt klandre NVE for å ta utidig stort hensyn til naturvern.

Krykje på Siragrunnen

La oss se på argumentene

Derfor er det riktig:

 • Klimakrisen er vår tids største utfordring – i sin ytterste konsekvens er den en trussel mot alt liv på Jorden.
 • På klimatoppmøtet i Paris ble det enighet om at alle land må bygge ut det de makter av fornybar energi for å stanse utslippsveksten.
 • Ren vindenergi fra Siragrunnen kan eksporteres til andre land og dermed redusere behovet fossil energi.
 • Utbyggingen vil gi mange arbeidsplasser i en region som sliter med galopperende ledighet.
  Derfor er det galt:
 • Flere trekkruter for sjøfugl, rovfugl, vadere og spurvefugl samles til en fil mellom Lista og Jæren. Altså rett over Siragrunnen. Titusener av individer fra minst 150 arter flyr gjennom området vår og høst.
 • Ornitologene mener at Siragrunnen er det absolutt verst tenkelige stedet for trekkfugl å plassere en vindpark i hele Norge.
 • 42 av artene er rødlistet, og ni av dem er direkte truet av utryddelse. For flere av disse artene har Norge et Europa-ansvar.
 • 25 prosent av Europas sjøfugler trekker til og fra Norge – svært mange av dem over Siragrunnen.
 • Verdens sjøfuglbestander er redusert med 70 prosent de siste 60 årene. Europa skal ha 421 millioner færre hekkende sjøfugl nå enn for 30 år siden.
 • Flere flaggermusarter har trekkrute over området.
 • Siragrunnen er et viktig gyteområde for sild og torsk, og et viktig leveområde for hummer.
Sirgrunnen markert med gult.

Klima-paradokset

Norge er en stormakt i ambisiøse klimaløfter, men dårligst i klassen på gjennomføring. Det er fordi vi er så små og så ivrige med regnskogmilliarder at vi har sluppet unna en internasjonal gapestokk. Vi har større utslipp nå enn vi hadde i 1990. De fleste land vi liker å sammenligne oss med har gjennomført store kutt.

Derfor er Norge er nødt til å få til store utslippskutt i årene fremover. Og vi må akseptere at det vil har en pris.

Lomvi på trekk forbi en fiskebåt på Siragrunnen. Fiskarlaget kjemper mot vinparken sammen med de fleste miljøorganisasjonene.

Jobben må gjøres på veiene

Men det er ikke i el-produksjon vi kan fikse vårt dystre nasjonale CO2-regnskap. Nesten all el-produksjon i Norge er ren og fornybar. Norske utslippskutt må skje på veiene, i industrien og på plattformene.

Derfor vil ikke gigantvindmøller på Siragrunnen forbedre vårt nasjonale utslippsregnskap. Selvsagt skal Norge bidra til ren energiproduksjon som kan eksporteres, men spørsmålet er om vi best gjør det ved å bryte nær sagt alle konvensjoner og internasjonale avtaler om natur— og artsvern?

Dreper de fugler?

Det diskuteres heftig i hvilken grad store vindturbiner virkelig dreper store mengder trekkfugler eller ei.

”Det vil bli en katastrofe for fugletrekket.”, sier Kjetil Solbakken, generalsekretær i Norsk ornitologisk forening.

Dersom det stemmer kan en storutbygging på Siragrunnen bli spikeren i kisten for sjøfuglarter Norge har et europeisk forvaltningsansvar for.

Siden NVE avslo konsesjonssøknaden for ett år siden, har den nye rødlisten for norsk natur påvist at situasjonen for mange sjøfugl er enda verre enn man visste da.

En viktig årsak er klimaendringer.

Det vil være et paradoks for historiebøkene hvis arter som er truet på grunn av klimaendringer utryddes av tiltak som skal begrense klimaendringene.

Les mer om

 1. Klimakrisen - Oles klode