Utvalg: - Treholt ble ulovlig overvåket

Minst ni ganger gjennomførte Politiets overvåkingstjeneste (POT) hemmelige ransakinger av Arne Treholts leilighet.

Arne Treholt ble overvåket i lang tid. Dette bildet er tatt fra en ventende bil i det Treholt kommer ut fra en drosje på Fornebu kort tid før han ble arrestert 20. januar 1984.

Det fremgår av en særskilt rapport fra Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester (EOS-utvalget). Hittil har det bare vært kjent at POT foretok to ransakinger av leiligheten.

Avlyttet på tre rom

I godt over et år hadde Politiets overvåkingstjeneste (POT) leiligheten til Arne Treholt og Kari Storækre under konstant oppsyn. Treholt ble avlyttet av mikrofoner på tre rom: Biblioteket, kjøkkenet og soverommet.

Les også:

Les også

Treholt-saken på 6 minutter

Det var også videooverføring fra et kamera i biblioteket og et i trappeoppgangen. I tillegg var det et utvendig kamera rettet mot kjøkkenvinduet og et mot hovedinngangsdøren.

Ifølge kontrollutvalget var det ulovlig av politiet å drive romavlytting av Treholt gjennom de tre skjulte mikrofonene.

Også deler av videoovervåkingen og de mange ransakingene manglet rettslig grunnlag, mener utvalget — som avviser nødrettsbetraktninger.

Nylig ble det klart at Arne Treholt ikke får gjenopptatt saken sin. FOTO: TORE MEEK / SCANPIX

Grunnlag for telefonavlytting

Men deler av videoovervåkingen — den som ble foretatt fra politiets dekkleilighet, og som var rettet mot kjøkkenvinduet og hovedinngangsdøren - kunne vært utført av spanere, mener utvalget. Det er mer uklart om denne overvåkingen var lovstridig, mener utvalget.

Det konkluderer ellers med at POT hadde rettslig grunnlag for å foreta telefonavlytting av Treholt.

EOS-utvalget iverksatte sin undersøkelse på bakgrunn av presseoppslag om mulig ulovlig overvåking fra POTs side.

Utvalget har ikke greid å avdekke om påtalemyndighet og departement var kjent med den ulovlige metodebruken. Men departementet bevilget penger til POTs dekkleilighet og til teknisk utstyr.

På biblioteket

Utvalget er usikker på om biblioteket, som var Treholts arbeidsrom, ble overvåket både via lydmikrofon og videokamera, eller om avlyttingen skjedde med kamerautstyret. Kameraet ble installert ved hjelp av en samarbeidende tjeneste, dvs. amerikanerne, som boret seg på skrå ned fra politiets dekkleilighet. Selve kameraet kom ut i taklisten og var ikke større enn et knappenålshode.

Etter hva utvalget har fått opplyst, ble kameraet bare slått på når politiet hørte at Treholt beveget seg inn i biblioteket. Ifølge utvalgsleder Helga Hernes hadde politiet forhåpninger om å kunne se hva Treholt foretok seg, f.eks. om han så på hemmelige dokumenter eller hvilke avisartikler han leste. Men kvaliteten var ikke god nok til at man kunne se slike detaljer.

Det var mulig å gjøre opptak av bildene fra biblioteket, men dette ble visstnok bare gjort helt unntaksvis. Fra de tre andre kameraene kunne det ikke gjøres opptak.

Kjøkken og soverom

Mikrofonen på kjøkkenet var lånt av amerikanerne og ga god lyd fra samtalene. På soverommet ble Treholt og hans daværende ektefelle Kari Storækre avlyttet gjennom en modifisert telefon som overførte lyd fra rommet når den ikke var i bruk. Også her skal det ha vært god lydkvalitet og opptaksmuligheter. Avlyttingen foregikk omtrent et år.

EOS-utvalget har forgjeves forsøkt å få klarlagt hvilke rutiner som ble fulgt når det gjaldt avlyttingen på soverommet, f.eks. ”i hvilket omfang det ble lyttet på aktivitet av intim karakter”.

Lydopptakene ble slettet fortløpende, slik at båndene kunne brukes på ny. Utvalget har ingen informasjon om videoopptak.

Ransakinger

Etter det utvalget har funnet ut, må POT ha vært inne i Treholts leilighet minst ved ni anledninger.

To av disse er kjent. Det dreier seg om ransakinger 17. mai og 22. august 1983, der etterforskerne skal ha avbildet og telt opp utenlandske pengesedler fra Treholts koffert.

I begge disse tilfeller foreligger det ransakingsordre som er undertegnet av overvåkingssjefen, uten at utvalget mener dette gjør ransakingen lovlig.

De andre politibesøkene i Treholts leilighet skjedde dels for å rekognosere, dels for å installere eller vedlikeholde teknisk utstyr. Politiet sjekket også Treholts notisbok og andre dokumenter.

Alvorlige lovbrudd

Utvalget skriver at det ikke har grunn til å tro at POT forsøkte å skjule overvåkingen av Treholt for overordnet myndighet.

Hernes fastslår at det dreier seg om alvorlige lovbrudd, men tilføyer at det også er viktig å sette seg inn i tankegangen hos folk på den tiden. Ulovlighetene er foreldet i dag.