Norge

ILA-smitte påvist i oppdrettsanlegg i Finnmark

Mattilsynet har påvist laksesykdommen ILA ved et oppdrettsanlegg drevet av Grieg Seafood i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark.

  • NTB

Smitten er påvist ved sjølokaliteten 15460 Laholmen i Nordkapp kommune, skriver Mattilsynet.

ILA-smitten ble bekreftet torsdag 23. januar.

– Det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde rundt lokaliteten for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen, opplyser Mattilsynet. Fisken ved Laholmen har slaktestørrelse og lokaliteten er under utslakting. Mattilsynet opplyser at de følger opp lokaliteten og vil sette en frist for tømming av lokaliteten.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Alle som ferdes og driver aktivitet knyttet til fiskerioppdrett oppfordres til å vise aktsomhet for å hindre spredning.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanke 14. januar.

Det er samtidig mistanke om ILA-smitte ved et oppdrettsanlegg i Gildeskål kommune i Nordland.

– Etter en rutinemessig prøvetaking fra Grieg Seafood sitt anlegg Laholmen i Nordkapp kommune fant vi grunn til å mistenke ILA på lokaliteten. Vi ble kjent med resultatet tirsdag 14. januar, og varslet umiddelbart Mattilsynet. Vi varslet medier og lokalsamfunn om mistanken samme dag, sier kommunikasjonssjef Kristina Furnes i Grieg Seafood ASA.

– Vi vil nå slakte ut anlegget i henhold til riktige ILA-prosedyrer. Grieg Seafood har også et annet oppdrettsanlegg, Storvika, i nærheten. Vi har ingen grunn til å tro at dette anlegget er smittet av ILA, men vi velger likevel å slakte ut Storvika etter at vi har slaktet ut Laholmen for å redusere risiko for smitte i området.

– Situasjonen vil i liten grad påvirke de planlagte slaktevolumene for 2020, fordi begge anleggene skulle være ferdig utslaktet innen mars.

Les mer om

  1. Mattilsynet
  2. Nordkapp
  3. Infeksiøs lakseanemi (ILA)
  4. Grieg Seafood
  5. Troms og Finnmark