Nye retningslinjer: Kvinner får ikke begynne på metadon uten først å ha fått veiledning om prevensjon

Etter lang behandlingstid og steile fronter er retningslinjene for kvinner som får legemiddelassistert rehabilitering, klare.

Kvinner som går på metadon skal nå få veiledning om langtidsvirkende prevensjon, slår nye retningslinjer fast. Illustrasjonsfoto.

Når det gjelder legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og gravide, anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR.

«Veiledning om bruk av prevensjon skal tilbys som del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i fertil alder,» står det i den nye retningslinjen som Helsedirektoratet kom ut med i forrige uke.

I forslaget som ble sendt ut på høring i våres, sto det at veiledning om bruk av prevensjon bør være del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i LAR.

Høringsinstansene delte seg i to leire: De som talte for kvinnenes rett til selv å bestemme om de vil ha prevensjon og trappe ned medisiner under graviditeten, og de som satt hensynet til barna fremst.

Drøyt halvparten av barna som fødes av kvinner som er i LAR, vil utvikle sterke abstinenser som ofte vil kreve sykehusinnleggelse.

– Babyene som blir født med abstinenser, trenger massiv reguleringshjelp og skjerming, sa en beredskapsmor til Aftenposten i sommer. Hun har tatt seg av et 50-talls slike babyer. (Arkivfoto)

I juni møtte Aftenposten en beredskapsmor som fortalte om hvordan disse barna har det:

Les også

– Noen babyer som kommer hit med abstinenser, tåler hverken lyd eller lys

Pålegges ikke å bruke prevensjon

Nå har Helsedirektoratet altså valgt en strengere ordlyd i retningslinjene.

– Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i pressemeldingen.

Han sier valget om å bli gravid alltid må være kvinnens eget.

– Det er viktig for meg å være tydelig på at informasjonen bør gis på en slik måte at kvinnen ikke opplever beslutningen om å bruke prevensjon som en forutsetning for å kunne motta behandling i LAR, heter det i pressemeldingen.

Fremdeles står det at bruk av prevensjonsmiddel anbefales ved oppstart i LAR, til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd.

Ønsket strengere retningslinjer

Astri Lang, nestleder i Norsk Barnelegeforening, hadde håpet retningslinjene ble enda strengere, og at man la enda mer vekt på «føre var-prinsippet»:

– Det vil si ønsket om å unngå potensiell sykdom og skade hos barn som utsettes for LAR-medikamenter i svangerskapet, sier hun.

Barnelegeforeningen er glad for at behandlingsapparatet pålegges et større ansvar for å sikre at kvinner som går inn i LAR, tilbys prevensjonsveiledning og gratis prevensjon.

– Dette vil kunne bidra til å redusere forekomsten av uønskede graviditeter tidlig i behandlingsforløpet. Vi er også glade for at helsedirektøren lover at forskningsaktiviteten innenfor dette fagfeltet skal styrkes. Vi trenger mer kunnskap omkring hvordan det går med barn født av mødre i LAR i Norge, kunnskap som vi vil kunne dra nytte av når den nye retningslinjen om noen år skal evalueres.

Les også

Kvinner må forplikte seg til å bruke prevensjon før de kan ta flere typer medisiner. Men det skal ikke gjelde for metadonbehandling.

– Meget uvanlig ordbruk

– Det er meget uvanlig at helsedirektøren bruker ordet «skal» i den nye retningslinjen. Vanligvis bruker man «bør» i nasjonale retningslinjer, som er en sterk anbefaling på linje med «skal», sier Guri Spilhaug, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Hun understreker at kvinner med rusproblematikk ikke vil utsette seg for uønsket svangerskap og gjerne være beskyttet av prevensjon.

– Det viktige for oss er at det ikke stilles krav om prevensjon for å få LAR. Da ville det vært fare for, slik helsedirektøren også påpeker, at mange kvinner som har behov for LAR og rett til denne behandlingen, ikke aksepterer vilkåret om prevensjon og dermed mister behandlingsmuligheten.

– Uforståelig

– Hvorfor tror du tunge høringsinstanser som Norsk forening for allmennmedisin, Barneombudet og Norsk Sykepleierforbund mener det bør stilles krav om prevensjon for å få LAR?

– Det er vel fordi de ikke ønsker at såkalte «risikobarn» blir født. Selv om mer enn halvparten av disse trenger behandling mot abstinenser etter fødsel, er det ingen sikkerhet for at LAR-medisinene i seg selv fører til mulige problemer for barna på lengre sikt, sier Spilhaug.

– Det blir født ca. 30 barn hvert år av mødre i LAR. Dette er et veldig lite antall i forhold til barn født av mødre som bruker andre legemidler man ikke kan garantere er risikofrie, gravide som røyker eller som bruker alkohol.

Det er uforståelig at hele denne stormen bare retter seg mot kvinner i LAR som har barneønske, sier hun.

Les også

Når barna kommer nederst på listen | Trine Eilertsen

«Burde vært håndtert på en annen måte»

Revisjonsarbeidet av retningslinjene har i perioder vært preget av til dels sterke faglige motsetninger. Prosessen er også kritisert, påpekes det fra Helsedirektoratet.

– I ettertid ser jeg at dette burde vært håndtert på en annen måte, men jeg føler nå at vi har lykkes med å utarbeide en retningslinje som de aller fleste involverte kan stille seg bak, sier Guldvog i pressemeldingen.