Fagfolk kritiserer Oslo kommune: – Unge lovbrytere burde få bedre hjelp. Tiltakene finnes.

I resten av landet kan familier med ungdom som har alvorlige adferdsvansker, få tilbud om spesialteam som følger dem tett opp. Men ikke i Oslo.

Fagfolk fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (Nubu) mener det er provoserende at familien til de to kriminelle brødrene Aftenposten har skrevet om, ikke har fått bedre hjelp.

Etter at Aftenposten nylig skrev historien om de to brødrene som var blant Oslos tyngste ungdomskriminelle, har debatten rundt Oslos barnevern fått en ny omdreining.

Fagfolk fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (Nubu) mener det er provoserende og unødvendig at de to guttene og familien deres ikke har fått bedre hjelp. De påpeker at det finnes tiltak som kan hjelpe ungdom med alvorlige adferdsvansker, men at Oslo ikke vil ta dem i bruk.

Nubu: Oslo på sidelinjen

«Det er paradoksalt at tiltakene finnes i alle landets barnevernsregioner, men ikke i Oslo – hvor behovet er størst», skriver fire psykologspesialister ved Nubu i et innlegg i Dagbladet tirsdag.

De mener Oslo kommune aktivt har valgt å stå på sidelinjen og i stor grad basert seg på tiltak uten solid dokumentasjon og effekt for disse ungdommene, fremfor behandlingsmetoder med internasjonalt og nasjonalt forskningsgrunnlag.

Et av tiltakene er multisystemisk terapi (MST), et behandlingstilbud for familier med ungdom som har alvorlige adferdsvansker eller begår kriminalitet. Den statlige Barne,- ungdoms og familieetaten (Bufetat) driver tiltakene, som tilbys av en rekke team rundt om i landet.

– Har fått flere henvendelser

– Det er mange ungdommer og familier i Oslo kommune som kan ha nytte av disse behandlingene, og som ikke får god hjelp i dag, sier Rebecca Ervik-Jeannin, spesialrådgiver ved Nubu og en av fagpersonene bak innlegget.

– Vi har fått flere henvendelser om å starte disse metodene fra ledere i ulike bydeler i Oslo kommune, men prosessene har stoppet opp uten at vi har detaljkunnskap om årsakene.

Oslo har en helt egen organisering av barnevernet: Barne- og familieetaten er underlagt byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Det er bydelsbarnevernet som betaler hele regningen for tiltakene etaten tilbyr.

– Flere bydeler har henvendt seg til statlig barnevern utenfor Oslo for å få tilbud om MST til enkeltfamilier. Men Bufetat må prioritere ungdom i egen region, sier Ervik-Jeannin.

Hun sier effekten av disse behandlingene er undersøkt gjennom en lang rekke studier.

– Ikke alle får hjelp gjennom de behandlingsmetodene Nubu er involvert i. Men en betydelig andel av dem som gjennomfører behandlingen, blir boende hjemme, slutter med rusmisbruk, begår mindre vold og annen kriminalitet og følger i større grad opp skole eller arbeid, sier hun.

Avviser Oslo-skepsis mot metodene

Direktør Hege H. Malterud i Barne- og familieetaten (BFE) avviser at Oslo kommune er skeptisk til slike forskningsbaserte metoder.

– Fra 1999 hadde vi to MST-team. De ble midlertidig avviklet i 2012. 11 av 15 bydeler svarte i 2015 at det ville ha liten eller ingen konsekvens for dem om teamene ble permanent avviklet, sier hun.

– Senere har noen av dem etterlyst tilbudet igjen, særlig det siste året.

Hun sier etaten ønsket å utvikle en ny metode for bydelene som er mer i tråd med verdigrunnlaget Oslos barnevern bygger på.

Hege H. Malterud sier at modellen Oslo skal utvikle, vil ligne på MST, men være noe tyngre forankret i teorier om traumesensitiv tilnærming enn det mange mener at MST er.

– Metodefrihet i Oslo

Har byråd Inga Marte Thorkildsen lagt politiske føringer for hvilke type hjelpetiltak man skal velge?

– Byråden er tydelig på at det er metodefrihet for barnevernstjenestene i Oslo. Samtidig er det lagt en føring på at våre tiltak skal være trygge, nyttige og samarbeidende sett fra barns synspunkt. Så langt har vi ikke sett at Nubu kan dokumentere hva barna selv mener om tiltakene de gjennomfører, sier Malterud.

– Nå vil vi utvikle en egen Oslo-modell for tiltak overfor denne målgruppen.

– Vil det ikke ta unødig mye tid og være dyrt å bygge opp et eget tiltak fra grunnen av?

– Vi mener det vil være en berikelse for norsk barnevern at vi hengir oss til å lage en ny metode.

Metoden blir utviklet i samarbeid med andre kompetansemiljøer enn Nubu, og den vil bestå av en kartleggingsdel, en institusjonsdel og en del med hjelp i hjemmet.

Malterud opplyser at bydelene vil kunne kjøpe dette hjemmebaserte tilbudet fra Barne- og familieetaten i løpet av høsten.

– Jeg er utålmodig på disse barnas vegne og redd for at flere av dem havner i fengsel eller institusjon før de får god hjelp fra kommunen, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombud Inga Bejer Engh har gjentatte ganger kritisert Oslo kommune for manglende hjelpetiltak overfor unge lovbrytere.

– Jeg undrer meg over motstanden Oslo kommune har mot å bruke de forskningsbaserte tiltakene som allerede eksisterer. Jeg frykter at det tar for lang tid før vi får på plass gode hjelpetiltak, sier Engh.