44-åring dømt til 12 års forvaring for overgrep mot barn

En 44 år gammel mann fra Hadeland er i Gjøvik tingrett dømt til 12 års forvaring med en minstetid på åtte år for seksuelle overgrep mot en rekke barn.

gjovikdag3sladda.jpg

«Han har i cirka en tiårsperiode operert over store deler av østlandsområdet og begått til dels svært grove seksuallovbrudd. Størstedelen av dem er begått overfor helt unge og forsvarsløse barn, som er påført traumer i ulikt omfang».

Slik begrunner Gjøvik tingrett forvaringsdommen på tolv år for en 44 år gammel serieovergriper fra Hadeland.

Barna skal ha vært fra spedbarnsalder og opp til 18 år. De aller fleste var tilfeldige ofre, men det mest alvorlige forholdet gjelder incest mot mannens egen datter.

44-åringen er også dømt for å være i besittelse av minst 60.000 bilder og 2145 bilder som viser overgrep mot barn og dyr eller som seksualiserer barn, samt to tilfeller av seksuell omgang med dyr.

Anker forvaringen

Den domfelte har allerede bestemt seg for å anke deler av dommen, opplyser mannens forsvarer, Vegard Aaløkken, til Aftenposten.

— Vi vil anke selve forvaringsdelen av dommen, men også antall år. Vi mener 12 år er for mye, sier Aaløkken.

Han opplyser at hans klient også vil sende inn en anke på to andre punkter i dommen.

— Det ene gjelder post 1 i tiltalen, vedrørende voldtekt av spedbarn. Vi vil også anker over en annen post som dreier seg om ett tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig, sier Aaløkken.

Les mer om mannens forklaring her:

Les også

Serieovergriperen innrømmer at han foretrekker de yngste barna

Vet ikke om det finnes andre

44-åringen ble dømt på alle tiltalepunkter. Forvaringsstraffen på tolv år er i tråd med aktors påstand. Statsadvokat Marit Bakkevig sier til Aftenposten at hun erfornøyd med dommen.

— Jeg er tilfreds med at retten følger meg punkt for punkt og at de er enige i de vurderingene jeg har gjort når det kommer til straffeutmåling, sier Bakkevig.

Fornøyd er også bistandsadvokat Inger Marie Støen. Hennes klient er tilkjent 225.000 kroner i oppreisningserstatning.

— Jeg er fornøyd med dommen og straffeutmålingen, sier Støen.

Ettersom flere av tiltalepunktene har en strafferamme på over seks års fengsel har 44-åringen rett til å få saken prøvet i lagmannsretten. Aktor forventet at mannen kom til å anke ved domfellelse.

— Sånn som han har forklart seg hadde jeg blitt overrasket om han ikke anket de mest alvorlige forholdene, sier Bakkevig.

Aktor antyder at mannen kan ha begått flere overgrep enn de han nå dømmes for. Hun opplyser til Aftenposten at politiet i løpet av etterforskningen gjennomgikk en del uoppklarte saker hvor modus var nokså likt den nå domfeltes. Mannen nektet skyld i disse sakene, og på grunn av manglende bevis ble de lagt vekk.

— Vi vet jo ikke om det er begått andre forhold som ikke er anmeldt, sier Bakkevig til Aftenposten.

Levde et dobbeltliv

Mannen er tidligere ustraffet og skal ha levd et dobbeltliv i flere år. I retten forklarte han at overgrepene ofte skjedde mens han var på vei til eller fra et jobbrelatert ærend på Østlandet.

— Jeg har prøvd å holde det skjult. Jeg vet jo at det er galt og straffbart. Likevel så tenkte jeg at det ikke kunne skade dem (barna, journ.anm.) så mye, sa han i retten.

I dommen heter det: «XX har i tiårsperioden handlingene ble gått, levd et stabilt og helt ordinært familie-, yrkes- og sosialt liv, når det bortses fra de straffbare handlingene».

Dette var han tiltalt for:

— Stor fare for nye overgrep

Allerede i tiltalebeslutningen varslet aktor at hun kunne komme til å legge ned påstand om forvaring, en tidsubestemt straff for å verne samfunnet mot de aller farligste forbryterne.

De to sakkyndige i saken, psykiatrispesialist Rita Lyngved og psykologspesialist Bjørn Solbakken, mener det er høy fare for at 44-åringen vil utføre nye overgrep, og at det kan bli vanskelig å endre gjennom terapi.

— Hans gjennomgående bagatellisering og benekting av forholdene kan reflektere personlighetstrekk som vanskelig lar seg endre, selv gjennom omfattende terapi, sa Lyngved da hun la frem de sakkyndiges rapport.

Retten slutter seg til de sakkyndiges vurderinger. I dommen heter det: «Han fremstår gjennomgående som grenseløs i valg av seksualobjekter – i alle fall er det vanskelig å få øye på noen sperrer hos XX i og med at han har forgrepet seg på spebarn og barn i barneskolealder, samt voksne og dyr.»

Retten fikk høre flere forklaringer ofrene i saken:

Les også

6 år gammel jente om overgrepstiltalt: – Han så ganske snill ut

«Bortforklaringer» og «selvmotsigelser»

44-åringen hevdet en rekke ganger under hovedforhandlingen at politiet hadde lagt ord i munnen på ham og hjernevasket ham til å tro at han hadde begått enkelte av overgrepene. Retten, som har sett opptak av avhørene, er ikke enig i dette.

— Han fikk god tid til å tenke seg om og svare, og ble ikke utsatt for noen form for press av avhører. Han kan nok ha vært preget av avhørssituasjonen og alvoret i saken, men retten kan ikke se at dette kan ha medført at han har snakket seg mer inn i saken enn det reelt var grunnlag for.

Dommerne bemerker også at 44-åringen ga en annen forklaring i retten enn han gjorde i avhør om flere av overgrepene. De legger stor vekt på jentenes forklaringer i saken og mener mannens forklaring i vitneboksen er lite troverdig.

Flere ganger i dommen heter det at retten mener 44-åringen forsøker å «minimere straffansvaret», kommer med «bortforklaringer», er «selvmotsigende» eller forsøker å «pynte på omstendighetene».

Flere års jakt på en serieovergriper

Dommen mot 44-åringen fra Hadeland er et resultat av flere års jakt etter en serieovergriper. Politiet fant den samme ukjente DNA-profilen i fire ulike overgrepssaker på Østlandet. Store ressurser ble satt til å finne mannen.

Kripos overtok etterforskningen og gikk ut med fantombilde og beskrivelse (Aftenposten har valgt ikke å gjengi fantombildet i denne saken av hensyn til mannens familie). Analyse av overvåkingsbilder, mobiltrafikk og bankterminaler førte til slutt til pågripelse i oktober i fjor.

Mannen ble da bedt om å avgi DNA-prøve, og i løpet av avhøret kom svaret fra Folkehelseinstituttet: Mannens DNA-profil kunne knyttes til flere overgrep.

Gjøvik tingrett har behandlet i alt 17 tiltalepunkter. Politiet mener å ha avdekket minst 13 lovbrudd til, men henla sakene på grunn av foreldelse eller bevisets stilling.

Vil du vite hvordan og hvorfor Aftenpostens journalister jobber med grove overgrepssaker? Journalist Nina Selbo Torset forteller her: