Noen politipatruljer i Oslo er fortsatt bevæpnet hver dag. Men politiet mener ordningen ikke er permanent.

Bevæpningsutvalget kritiserer Oslo politidistrikt for å ha permanent bevæpnede patruljer, flere måneder etter at den midlertidige bevæpningen ble avsluttet. Politiet er ikke enig i kritikken.

 Ifølge bevæpningsutvalget praktiserer Oslo politidistrikt en særordning med permanent bevæpnede patruljer. Bildet er fra 2015.

I slutten av mars kom rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle vurdere generell bevæpning av norsk politi.

Utvalget fant ikke trekk i samfunnsutviklingen som tilsier behov for permanent bevæpning, og konkluderte med at politiet fortsatt skal være ubevæpnet.

Kritiserer Oslos særordning

Likevel kommer det frem av rapporten som ble levert til justis- og beredskapsministeren at permanent bevæpnede politifolk fortsatt patruljerer i Oslo. I et avsnitt på side 271 i rapporten kommer utvalget med klar kritikk av ordningen:

Bekrefter bevæpning

Pressesjef i Oslo politidistrikt Unni Turid Grøndal bekrefter at det er bevæpnede politifolk på jobb i Oslo hver dag. Hun sier ordningen er å anse som en «mobil ambassadevakt», som også utfører «vakthold og oppgaveløsning opp mot andre sårbare objekter».

– Ordningen omfatter enkelte patruljer og funksjoner, og er hjemlet i våpeninstruksen, sier Grøndal, og understreker at også etter gammel våpeninstruks var ambassadevakter bevæpnet.

Grøndal sier at uttrykket «permanent bevæpning» er hentet fra bevæpningsutvalgets utredning og må stå for deres regning.

– For oss gjelder at noen mannskaper er omfattet av en stående bevæpningsordre fra politimesteren som gjelder inntil grunnlaget for den endres. Dette er regler som gjelder for alle politidistrikter i Norge, sier hun.

Grøndal opplyser at Oslo politidistrikt skal avgi høringssvar til bevæpningsutvalgets rapport innen fristen 1. november.

Etterlyser avklaring

Våpeninstruksen ble endret 1. april 2016. Leder for bevæpningsutvalget Anne Kari Lande Hasle sier instruksen gir politimesteren større fullmakter til å beslutte midlertidig bevæpning.

Hun sier utvalget tok med eksempelet fra Oslo i rapporten fordi de mente det er nødvendig å få en bedre avklaring fra Politidirektoratet og Justisdepartementet på om bevæpningen er tilstrekkelig hjemlet i våpeninstruksen.

Anne Kari Lande Hasle ledet bevæpningsutvalgets utredning. Her fra overleveringen av rapporten tidligere i år.

– Utvalget hørte forskjellige tolkninger av våpeninstruksen som grunnlag for særordningen i Oslo, sier Lande Hasle.

– Dessuten mener vi man burde ha en lik fortolkning over hele landet, blant annet for å sørge for at man kan følge bruken av våpen ordentlig.

Flere måneder etter den midlertidige bevæpningen av politiet er avsluttet, sier utvalget at det fortsatt er permanent bevæpnede patruljer i Oslo. Bildet er fra 2015.

Uklar tidsbegrensning

Et sentralt spørsmål er hva som kan regnes som midlertidig.

– I prinsippet kan man jo si at dersom politimesteren hver dag vurderer og beslutter at det er behov for bevæpning, så er den på sett og vis fortsatt midlertidig, sier Lande Hasle.

Hun mener det ikke har vært en tilstrekkelig gjennomgang av de forskjellige tolkningene av den nye instruksen og etterlyser skriftlig vurdering av bevæpningsbeslutningene som tas.

– Spørsmålet om når en ordning som er midlertidig begrunnet, blir permanent, bør drøftes når erfaringene med ny våpeninstruks skal oppsummeres, sier Lande Hasle.

– Ikke permanent

Politidirektoratet (POD) sier de ikke er kjent med at bevæpningsordningen i Oslo er permanent.

– Så lenge det ikke er en permanent ordning, og bevæpningen bestemmes ut fra en konkret trusselsituasjon, så er det innenfor politimesters fullmakt å beslutte å bevæpne politiet – også i lengre perioder ved behov, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud.

POD gjør ingen etterkontroll av bevæpningsordrene som politimestrene gir.

 Beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet sier det er vanskelig å definere hva som er permanent bevæpning ifølge våpeninstruksen. Bildet er fra 2015.

– Bør ikke POD gi en tydeligere avklaring på tidsbegrensningene for en slik ordning, slik utvalget etterlyser?

– Dersom det skulle vise seg at våpeninstruksen er blitt fortolket feil, så vil vi vurdere å gjøre det. Foreløpig har vi ingen indikasjoner på at dette er tilfellet.

– Vil det si at Politidirektoratet uenig i bevæpningsutvalgets kritikk?

– Bevæpningsutvalget tar utgangspunkt i at de angjeldende IP-3-patruljene i Oslo politidistrikt har permanent bevæpning, noe Oslo politidistrikt har opplyst oss at de ikke har.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i Frp har lovet å se på problemstillingen.

Lovet granskning

I Stortingets spørretime den 5. april stilte leder for justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) spørsmål om hjemmelen for ordningen som beskrives i bevæpningsutvalgets rapport.

Justisminister Per-Willy Amundsen svarte at han registrerer at problemstillingen er reist og at departementet vil se nærmere på det.

Justisministeren vil denne uken ikke svare Aftenposten på om han er uenig i utvalgets beskrivelse av permanent bevæpnede patruljer i Oslo.

– Gjeldende våpeninstruks setter rammer for politiets bevæpningspraksis, og denne forutsetter jeg også at Oslo politidistrikt følger, skriver han i en e-post.

Les også: