Snart kan foreldre bli pålagt å ta imot hjelpetiltak

Barnevernet vil få mer makt og flere virkemidler. Et flertall i familie- og kulturkomiteen på Stortinget går inn for at familier kan pålegges å ta imot alt fra leksehjelp til kontrolltiltak som urinprøver og meldeplikt.

Barnefamilier som sliter kan snart bli pålagt å ta imot hjelpetiltak. Det er bredt flertall på Stortinget for forslaget.

I dag er det slik at barneverntjenesten ikke får gitt barn den hjelpen de trenger hvis foreldre motsetter seg å ta imot hjelp.

Det er et vakuum mellom frivillige hjelpetiltak og omsorgsovertagelser i barnevernloven, mener medlemmene i familie— og kulturkomiteen på Stortinget. Tirsdag gikk de inn for å gi barnevernet utvidet adgang til å pålegge foreldre ulike typer hjelpe- og kontrolltiltak. Aftenposten skrev om lovforslaget da det ble sendt på høring høsten 2014.

Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) mener det nye forslaget vil redusere antallet omsorgsovertagelser.

— De får litt mer makt - for å unngå å bruke mye

- Dermed får barnevernet enda flere maktmidler enn de har i dag. Er det god Frp-politikk, saksordfører Morten Stordalen (Frp)?

— Vi gir barnevernet litt mer makt for å unngå at de skal bruke mye makt – det vil si at de kan sette i verk mindre inngripende tiltak enn omsorgsovertagelser, og jobbe mer forebyggende med familiene enn de kan i dag. Det er underlig at man ikke har gjort noe med dette for lenge siden. Bant høringsinstansene var det 78 av 87 som ga forslaget støtte. Jeg har arbeidet for at det skulle bli bredt flertall for dette siden min interpellasjon i Stortinget for ett år siden.

Alt fra avlastning til meldeplikt

- Hvilke konkrete hjelpetiltak er det snakk om?

— Det dreier seg om tre typer tiltak: såkalt kompenserende tiltak som barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak og støttekontakt. Omsorgsendrende tiltak – som foreldreveiledning og opphold i sentre for foreldre og barn. Samt kontrolltiltak, som tilsyn, urinprøver og meldeplikt. Flertallet i komiteen mener at barnevernet selv kan vurdere nødvendige hjelpetiltak som har effekt, uten å måtte holde seg til en ferdig liste.

Frivillighet først

- Kritikerne mener det er en innebygd motsetning mellom tvang og hjelp – nytter det med slike tiltak hvis foreldre ikke er innstilt på å samarbeide?

— Det er en forutsetning at frivillige tiltak blir prøvd først og at barnevernet vektlegger å bygge tillit. Men jeg har møtt mange foreldre som er blitt fratatt barna i omsorgsovertagelser, og som har angret på at de ikke takket ja til frivillige hjelpetiltak fra barnevernet. «Hadde vi bare visst,» er omkvedet. Jeg tror dette både blir til barnets og foreldrenes beste.

Billigere å satse forebyggende

- Dette høres dyrt ut?

- Slett ikke. Det vil bli mye billigere for kommunene å satse forebyggende, enn å gå til dramatiske omsorgsovertagelser, som har økt mye de siste ti årene. Det er veldig dyrt med beredskapshjem og fosterhjem. Når det er sagt, er komiteen opptatt av at pålagg om hjelpetiltak ikke må føre til at nødvendige omsorgsovertagelser ikke utsettes unødig.

Fylkesnemnda skal avgjøre

- Hvordan skal rettssikkerheten sikres?

— Hele komiteen er enig i at det er fylkesnemndene som skal avgjøre om pålagte hjelpetiltak skal iverksettes. Det er altså ikke opp til barnevernet alene å bestemme om slike tiltak skal gjennomføres. Komiteen er også opptatt av at barnets rett til å bli hørt og medvirke blir tatt hensyn til.

- Opp til kommunene å ta nye verktøy i bruk

– Hvordan skal man sørge for at barnevernet tar de nye virkemidlene i bruk?

— Det er opp til kommunene å satse på de nye verktøyene for å forebygge flere omsorgsovertagelser. Vi må henstille til kommunepolitikerne om å legge forholdene til rette, slik at barnevernet kan pålegge hjelpetiltak.

– Hva blir prosessen videre?

– 11. juni skal Stortinget ha sin første votering. Vi håper at lovforslaget blir ferdig behandlet før sommeren.