Norge

Like uføresaker blir behandlet forskjellig i Trygderetten

Etter å ha fått avslag på saken sin i Nav-systemet går hundrevis av nordmenn hvert år til Trygderetten. Hvilken dommer saken havner hos, har vesentlig betydning for hvem som vinner frem, viser Aftenpostens analyse av 26.000 uføredommer.

afp000809734-KYTxXMIKeQ.jpg
  • Øystein K. Langberg

Mellom 1998 og 2013 behandlet Trygderetten over 26.000 saker om uføretrygd. Aftenposten har analysert utfallet av disse, og resultatene avdekker store individuelle forskjeller mellom de 112 personene som har vært rettsadministrator i perioden.

Den viser at dommerne som ligger i den liberale enden av skalaen, har gitt innklagerne medhold i rundt 40 prosent av sakene. Den strengeste gruppen har gitt medhold i ned mot 10 prosent av dem.

– Spredningen mellom dommerne er mye større en det som kan forklares med rene tilfeldigheter. Det viser at de er uenige om hvor grensen for å få trygd, bør ligge, sier Magne Mogstad, forsker ved Universitet i Chicago.

– Dette gir en utrygghet for om avgjørelsen er riktig og rettferdig, sier Anne-Gry Rønning-Aaby, advokat i Fagforbundet.

Dette sier dommer ne: Dommere tror egne holdninger spiller en viktig rolle i uføreavgjørelser

Les hovedsaken: Stort sprik mellom strenge og liberale dommere i Trygderetten

Les kommentaren: Det er mennesker som dømmer og mennesker som blir dømt. Heldigvis.