Skal EU eller Norge bestemme mest over norsk jernbane? Nå står slaget.

Regjeringen ligger an til å vinne slaget om EUs nye jernbanegrep. I så fall kommer Vys monopol aldri tilbake. Det blir full konkurranse om alle norske jernbanelinjer.

To lyntog, det ene fra Tyskland, det andre fra Frankrike, ankommer stasjonen Gare de l'est i Paris. En rekke «jernbanepakker» fra EU skal bidra til flyt for tog over landegrensene. Men de gir også EU større kontroll over jernbanen i de enkelte landene.

Snart skal Stortinget si ja eller nei til EUs nye Jernbanepakke. Aksepterer Norge EUs jernbanegrep, vil det gi full konkurranse om hvem som skal kjøre tog i Norge.

Til gjengjeld skal EU sørge for fri flyt av tog over landegrensene i Europa. Slik at mengder av folk skal kunne bytte fra fly og bil til jernbane.

Dette sier EUs Jernbanepakke 4:

  • Alle må godta felles teknologi for skinnegang og signalsystem.
  • EU skal styre togselskapenes sikkerhetssertifikater (lisenser), uansett hvor de kjører.
  • Satt på spissen kan EU trekke Vys «lisens» til å kjøre tog i Norge.
  • Staten skal fortsatt eie skinner og signalsystem.

Norge har gjennom flere år satt ut jernbanestrekninger på anbud. De er vunnet av britiske Go-Ahead, svenske SJ og norske Vy. Med EUs nye pakke skal alle strekninger ut på anbud, også der landets myndigheter ikke ser behov for konkurranse.

I Norge er det stor politisk uenighet om konkurranse på jernbane i Norge. Regjeringen er for. Partier som Ap, Sp, SV og Rødt er imot. De har varslet omkamp om de skulle vinne valget i 2021.

Å si ja ti EUs pakke, betyr at Norge gir fra seg kontroll over egen jernbane. Og at det neppe er noen vei tilbake fra konkurransen.

Så bør Norge si ja eller nei?

Flytogsjefen vil si ja, men ikke nå

Fagforeningene Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet stritter imot Jernbanepakke 4. De frykter tapte arbeidsplasser.

Philipp Engedal er sjef for Flytoget. Han er for konkurranse og frie markedskrefter. Men han mener at tidspunktet for å si ja til Jernbanepakke 4 er galt. Han har appellert til Stortinget om å ta seg bedre tid.

Med jernbanepakken forsvinner Norges frihet til selv å bestemme når og hvordan konkurranser skal gjennomføres.

Norske selskaper som Vy og Flytoget vil få problemer med å omstille seg raskt nok, tror Philipp Engedal.

Innføres Jernbanepakke 4 i Norge nå, kan Flytoget miste retten til å trafikkere Oslo-Gardermoen. Det kan bli utkonkurrert av et utenlandsk selskap. Her er Flytog-sjef Philipp Engedal.

Han påpeker at land som Tyskland og Frankrike ikke har forhastet seg med ny jernbanepakke. De har latt egne selskaper få «øve seg» på konkurranse utenlands. Dermed står de bedre rustet til konkurranse på hjemmebane.

Tog skal bli mer brukervennlig

Engedal mener et viktig argument for jernbanepakken er at den er et miljøtiltak.

– Målet er å gjøre jernbane mer brukervennlig. Tog skal erstatte bilreiser. Virkemiddelet er å innføre konkurranse. Med fritt frem for alle til å delta, sier Engedal.

– Så overordnet går dette i riktig retning. Men det er usikkert hvor stor effekten blir for Norge nå. Under en promille av våre togreiser krysser i dag en landegrense. Det er viktigere å få dette på plass i Sentral-Europa, sier han.

– Kan man drømme seg tilbake til tiden da nordmenn bestilte togreiser fra Oslo til Roma?

– Noen kan nok det. Men i mellomtiden har luftfarten utviklet seg voldsomt. Jernbanen kan ikke lenger konkurrere på pris, reisetid eller hyppige avganger.

Ifølge Engedal ligger det en stor gevinst i at landene som sier ja må forholde seg til ett felles jernbanesystem og ett felles regelverk. I mange år har nasjonale selskaper laget seg egne systemer med egne fysiske og digitale løsninger. Det har gjort det vanskelig å krysse landegrensene.

Les også

Utvalg vil skrote elbil-fordelene

Mer byråkrati, færre arbeidsplasser

Men Philipp Engedal er også skeptisk til sider ved EU-pakken.

Et for raskt ja til ny EU-pakke krever store tilpasninger for å operere i samsvar med ny lovgivning for norsk jernbane, sier Philipp Engedal.

Når offentlige myndigheter og togselskaper blir avhengig av folk som forstår det nye regelverket, blir det mer byråkrati.

Engedal tror også på færre ansatte hos jernbaneselskapene. Han mener fagforeningens frykt for tapte arbeidsplasser er reell.

– I fremtiden vil kamera- og sensorteknologi ta seg av mye av den løpende kontrollen av tog og togdrift. Det vil komme sikkerhetssystemer og teknologi, som godkjennes av en europeisk tilsynsmyndighet. Disse kan togselskapene enkelt ta i bruk, sier Engedal.

Men han tror at det går en grense.

– I dag er det i stor grad maskiner som styrer fly, ikke piloten. Likevel har man ikke fjernet piloten. Og man vil neppe fjerne lokføreren. Det må trolig fortsatt være personell om bord som kan håndtere en evakuering, sier han.

– Du hevder at sikkerheten blir bedre med Jernbanepakke 4, ikke dårligere?

– EU er neppe mindre strenge enn oss. At Norge skulle sitte på de beste løsningene i Europa, tviler jeg på, sier Engedal.

Regjeringen vil flytte makten til EU og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all fremtid, sier leder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Kan miste retten til å kjøre tog

Om et selskap som Vy i fremtiden ikke forholder seg til det nye regelverket, kan det miste retten til å kjøre tog. EUs jernbanebyrå kan da inndra «lisensen». Philipp Engedal ser det som svært lite sannsynlig at det vil skje. Selskapene vil få god tid til å rette opp eventuelle brudd på regelverket.

Heller ikke professor Christoffer Conrad Eriksen ved UiO, spesialist på forvaltningsrett, tror EU vil stanse Vy-trafikk. Han har skrevet en lang betenkning om jernbanepakken for Jernbaneforbundet.

Han frykter tapet av norsk kontroll. Og han ser for seg større konflikter mellom europeiske og nasjonale myndigheter når felles regler skal innføres, enn i luftfarten. Jernbane er komplisert.

Tillitsvalgte og Bane Nor-sjef rykende uenige

Rolf Ringdal er leder for Lokomotivmannsforbundet. Han mener det er unødvendig å vedta Jernbanepakke.

– Jernbanereformen og konkurranse er allerede innført i Norge. Å vedta EU-pakken vil låse norske folkevalgte til denne måten å organisere jernbanen på for all fremtid, sier han.

Gorm Frimannslund er sjef for Bane Nor. Han mener derimot at Jernbanepakke vil fornye og modernisere jernbaneinfrastrukturen. At den vil gi togene flere passasjerer.

Pakken gir også sikrere og billigere jernbane, hevder Frimannslund i Aftenposten.

Samme argumentasjon bruker samferdselsminister Knut Arild Hareide, og Aftenposten på lederplass. Hareide hevder i motsetning til andre kilder at kravet om konkurranse ikke er hugget i sten.

Frp ser ut til å sikre flertall

På Stortinget fører SV og spesielt Arne Nævra en knallhard kamp mot jernbanepakken.

– Infrastruktur som jernbane er så viktig at den skal styres av norske myndigheter, ikke fra Brussel. Vi er imot at anbudshysteriet på jernbanen skal bli obligatorisk, sier Nævra.

Han mener dessuten at grunnlovsforholdet gjør at Stortinget ikke burde behandle saken i det hele tatt.

Frp ser uansett ut til å sikre regjeringen flertall.

– Vi er positive til pakken. Men vi ønsker ikke at Norge skal miste all kontroll. Vi ser fortsatt på ulike utkast, sier Bård Hoksrud.

Den 20. oktober skal Stortinget si ja eller nei til EUs jernbanepakke.