40 prosent av kommunene vil trolig få færre innbyggere innen 2050. Oslo vil vokse mest.

Mens det blir færre på bygdene, vil den totale befolkningen trolig øke fordi byene blir større. Innen 2050 vil det bo 6 millioner mennesker i Norge, anslår Statistisk sentralbyrå.

Det er spesielt i Nord-Norge Statistisk sentralbyrå forventer befolkningsnedgang frem mot 2050.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la nylig frem årets prognose for befolkningsutviklingen i Norge.

– Befolkningsveksten er særlig tydelig i folkerike strøk, slik som på det sentrale Østlandet og i og rundt de store byene. Det betyr at sentraliseringen av Norges befolkning er forventet å fortsette. Det sier SSB-forsker Sturla Løkken i en pressemelding.

Kommunene med dårligst utsikter kan særlig vente seg en større andel eldre innbyggere, fordi mange unge flytter til mer sentrale strøk.

Verst for Nord-Norge

Forskerne i SSB har også anslått dette:

  • Veksten i befolkningen vil være ulikt fordelt mellom landsdelene. Mens innbyggertallet i Viken er ventet å vokse med 19 prosent, ventes befolkningen i Nordland å synke med 2 prosent.
  • Av bykommunene vil Oslo vokse mest, med 109.000 personer. Det tilsvarer 16 prosent. Oslo vil passere 800.000 innbyggere i 2045.
  • Blant de mest sentrale kommunene vil ingen få lavere folketall, mens halvparten av de minst sentrale vil få et lavere folketall.

I rapporten understreker forskerne at utviklingen avhenger av flere forhold som er usikre. For eksempel kommer utviklingen an på fruktbarhet, hvor mange som dør, innvandring og utvandring.

I tillegg til hovedscenarioet, som er det mest sannsynlige, har forskerne lagt frem et høyt og et lavt scenario.

Hvis det høyeste scenarioet slår til, vil befolkningen øke til 6,68 millioner innen 2050. Det lave scenarioet innebærer en liten befolkningsnedgang, fra dagens 5,43 millioner til 5,37 millioner.

Rendalen kan få den eldste befolkningen

Ifølge forskerne vil andelen av eldre innbyggere øke i hele Norge, men særlig i distriktene.

Allerede nå er andelen av eldre svært forskjellig, avhengig av sted i landet.

I Oslo er 9 prosent av befolkningen 70 år eller eldre.

Til sammenligning er andelen 19 prosent i de minst sentrale kommunene, og særlig der anslår forskerne at den vil øke betydelig.

– Noen distriktskommuner kan oppleve at over en tredjedel av befolkningen er over 70 år i 2050, sier Løkken i pressemeldingen.

Ett eksempel er Rendalen kommune i Innlandet. 32,7 prosent av befolkningen her vil være over 70 år innen 2050, tror SSB.

Også Oslo vil få en større andel eldre, men der vil «bare» 15,9 prosent av befolkningen være over 70 år i 2050, anslår de.

Under pandemien har flere enn normalt flyttet fra de store byene, som Aftenposten tidligere har omtalt. Men SSB tror ikke det blir noen varig trend.

– Det er ingenting som tyder på at sentraliseringen vil stoppe opp i kjølvannet av pandemien. Trenden med at befolkningen bor stadig mer sentralt fortsetter, sier Løkken.

Innvandring vil sørge for befolkningsvekst

I en annen pressemelding anslår SSB at i 2050 vil det være flere som dør enn som fødes i Norge.

Når SSB likevel anslår at vi vil få en befolkningsvekst videre, er innvandringen den eneste grunnen.

Ifølge SSB er nettoinnvandring også den viktigste grunnen til at befolkningsveksten har vært høy gjennom 2010-tallet, mens fødselsoverskuddet er blitt stadig mindre.

Det er altså disse utviklingstrekkene de tror vil forsterkes i tiårene fremover.

Selv om SSB forventer en betydelig befolkningsvekst, anslår de at befolkningen vil øke langsommere enn den har gjort de siste tiårene.

I den siste prognosen for innvandring har de lagt til grunn at nettoinnvandringen vil øke noe de neste årene, hovedsakelig på grunn av krigen i Ukraina. Deretter venter de at den vil synke og stabilisere seg på 11–12.000 personer i året.