Ny rettsrunde om Krekar-utlevering

Mandag og tirsdag skal Oslo tingrett ta stilling til om utleveringsvilkårene for mulla Krekar er oppfylt. Men veien til en eventuell utlevering er uansett lang.

Advokat Brynjar Meling og mulla Krekar under fengslingsmøtet 17. juli.
  • NTB-Edvard Stenersen

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

To dager senere ble han i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker. Italia begjærte Krekar utlevert 18. juli, og det er grunnlaget for varetektsfengslingen, som senere er blitt forlenget til 8. desember.

Les også

Norge trekker tilbake statsborgerskapet til terrordømt nordmann i Krekar-saken

Forkastet anke

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, anket 30. juli Oslo tingretts beslutning. Han mener det ikke er grunnlag for varetektsfengslingen.

Anken ble forkastet 8. august.

– Lagmannsretten er enig med tingretten i at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot Ahmad for det forholdet utleveringsbegjæringen bygger på, het det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett.

NTB har søndag uten hell forsøkt å få kontakt med Meling. Justis- og beredskapsdepartementet og PST har ikke ønsket å kommentere saken.

Les også

Mulla Krekar forblir varetektsfengslet

Langdryg prosess

Etter den italienske utleveringsbegjæringen har påtalemyndigheten fremmet begjæring om prøving av utleveringsvilkårene. Om Oslo tingrett mandag og tirsdag denne uken finner at vilkårene er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Så vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Om det vedtaket påklages, vil det være Kongen i statsråd som til slutt avgjør spørsmålet om utlevering, opplyser Justisdepartementet.

Les også

Italia har begjært mulla Krekar utlevert