misfornoyde

Det er kommet så mange mindreårige asylsøkere til Norge de siste månedene at systemet for å teste alderen i tvilstilfellene var i ferd med å bryte sammen. Derfor legger UDI om systemet for å teste enda flere.

En gruppe asylsøkere som var ved asylmottaket for mindreårige i Tøyen i Oslo i sommer.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er i forhandlinger med sine leverandører for å få alderstestet enda flere asylsøkere som hevder de er under 18 år. De legger også om egne rutiner fullstendig for å effektivisere prosessen.

Antallet enslige mindreårige asylsøkere har nemlig skutt i været de siste månedene. Hittil i år er det kommet 4770 enslige mindreårige asylsøkere, over 2000 av dem bare de siste syv ukene. Til sammenligning kom det bare 1204 enslige mindreårige asylsøkere til Norge i hele fjor.

Noe måtte gjøres

Å aldersteste asylsøkerne er et vesentlig poeng, siden det er mye større sjanse for å få bli i Norge dersom man får aksept for at man er under 18 år, og siden det viser seg at én av tre av dem som blir testet viser seg å være over 18 år.

UDI-sjef Frode Forfang sa den 9. november at økte ressurser ble satt inn for å aldersteste flere som oppgir å være under 18 år.

UDI har innsett at dersom de skulle fortsatt som før, så måtte de enten ha redusert andelen som ble alderstestet betraktelig, eller så ville de aldri rukket å hente inn det etterslepet som uavvendelig vil oppstå.

— Rutinene ble satt på prøve

— I og med at det er kommet så mange flere enslige mindreårige asylsøkere nå så er våre rutiner blitt satt på prøve, sier enhetsleder Bente Aavik Skarprud ved barnefaglig enhet i asylavdelingen i UDI. – Å gjøre det slik vi har pleid å gjøre det har vi ikke kapasitet til lenger.

UDI gjør derfor to ting;

For det første vil de øke antallet undersøkelser. I Norge har man inntil nå gjennomført både en undersøkelse av skjelettet, en såkalt håndrotsundersøkelse, og en tannundersøkelse. UDI er nå i forhandlinger med odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo om å øke antallet tannundersøkelser og har i samråd med Unilabs økt antallet håndrotsundersøkelser.

Oslo er bedt om å etablere gigantmottak og ta imot asylskip:

Les også

Vil ha asylskip i Oslo

Mange kan muligens slippe med bare én alderstest

For det andre legger UDI om hele systemet for å effektivisere. Nå skal prosessen begynne med at Politiets utlendingsenhet skal innhente samtykke fra asylsøkeren til å foreta en alderstest. Dermed slipper man å vente på at samtykket blir innhentet ved en såkalt ankomstsamtale hos UDI. Dernest vil man først foreta en håndrotsundersøkelse og bare foreta en tannundersøkelse dersom det fremdeles er tvil om vedkommende er under 18 år. I de tilfellene hvor UDI konkluderer etter håndrotsundersøkelsen med at asylsøkeren må anses å være under 18 år, så dropper man tannundersøkelsen.

— Vi håper å unngå tannundersøkelsen i en del tilfeller, siden det er der det har vært størst kapasitetsproblemer, sier Skarprud.

Ett års venting på svar

Omleggingen av systemet er allerede i gang. Politiets utlendingsenhet begynte å innhente samtykke til alderstestene allerede den 9. november.

Skarprud forsikrer at det ikke skal bli enklere for asylsøkere å komme unna med å oppgi for lav alder. Men hun sier saksbehandlingstiden kommer til å øke. For asylsøkere under 15 år har UDI satt seg som mål at det første intervjuet skal foretas innen fire måneder og at asylvedtaket i første instans skal være klar tre måneder etterpå. For dem som er i alderen 15 til 17 år vil det ta enda lengre tid; opptil syv måneder før intervjuet og ytterligere fem måneder før vedtaket i første instans.

Resultatet av alderstesten skal være klar innen det første intervjuet skal foretas. Men om UDI virkelig lykkes med å oppnå det målet vet de ennå ikke.

— Om vi klarer å overholde fristene avhenger av om vi får økt antallet tester, hvor mange som kommer hit til landet og hvor mange saksbehandlere vi får satt til disse oppgavene, sier Skarprud.

Kommunene har bare merket begynnelsen av flyktningkrisen:

Les også

Nytt bosettingssjokk for kommunene

Sverige begynner med aldersundersøkelser

Som en del av den omfattende tilstrammingen som Sverige nå gjennomfører for å få stoppet den enorme tilstrømmingen av asylsøkere til landet, så innfører også nå svenskene alderstesting av personer som sier de er under 18 år.

Sverige har mottatt over 140.000 asylsøkere hittil i år og de regner med at de vil motta 30.000 enslige mindreårige asylsøkere i løpet av året.

Slik virker alderstestene

Det er ikke alle som blir testet. UDI sier de vil teste der det er tvil om asylsøkeren er under 18 år, i praksis i en del tilfeller der asylsøkeren oppgir å være 16–17 år, og i noen tilfeller der det ikke er tvil om at vedkommende er under 18 år, men hvor det likevel er mistanke om at asylsøkeren er mye eldre enn det som oppgis.

Alderstestene er blitt sterkt kritisert for å være unøyaktige. Vergeforeningen og NOAS hevdet tidligere i år at det ble lagt altfor stor vekt på medisinsk aldersvurdering av unge asylsøkere. I september sa Vergeforeningen at de fryktet strengere tolkning av medisinske alderstester og at barn som søker asyl dermed kunne bli sendt ut av landet.

Fordi alderstestene er unøyaktige har UDI valgt å gå ut ifra at bare dersom man med 90 eller 100 prosents sannsynlighet kan si at asylsøkeren er over 18 år, så skal han ikke lenger behandles som mindreårig. Selv dersom de medisinske testene viser at asylsøkeren med 70 prosents sannsynlighet er minst 18 år gammel, så vil vedkommende som hovedsak få aksept for å være mindreårig. Dersom det er 50 prosents sannsynlighet for at alderen som er oppgitt ikke er riktig, så skal asylsøkeren alltid regnes som mindreårig.

Antallet aldersundersøkelser har vært avhengig av kapasiteten. I juli avviklet odontologisk fakultet ferie, og dermed gikk antallet alderstester ned.

Hvor fordelaktig det er å bli regnet som enslig mindreårig asylsøker illustreres av tallene for afghanske asylsøkere. 96 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne, hvorav de aller fleste er gutter, får opphold i Norge. Blant enslige menn over 18 år var det bare 6 prosent som fikk opphold i Norge, viser UDIs statistikk for 2015.