Østrogentilskudd kan begrense demens hos kvinner

Kvinner som tar østrogentilskudd fra starten av overgangsalderen og fortsetter med det i noen år, kan ha redusert risiko for demens

Ny forskning viser at det kan være bra for kvinner å ta østrogen før overgangsalderen for å motvirke demens.

Det viser funn i en doktorgradsavhandling fra NTNU. Teorien er at hormon påvirker reseptorer i hjernecellene.

— Disse forsvinner og endres med alderen fordi at de ikke stimuleres og brukes som tidligere når hormon nivåene blir lavere. Med østrogen før overgangsalderen opprettholdes reseptoren i cellene og fungere som i "yngre dager", sier professor Asta Håberg.

Disse damene fikset overgangsalderen:-Bedre enn sitt rykte

160 norske kvinner har deltatt i en studie om østrogen og overgangsalder.

Håberg er er professor i nevromedisin ved NTNU og har veiledet Carl Pintzka som er lege og doktorgradsstipendiat.

Det er første gang en internasjonal studie ser på formen av hippocampus og bruk av østrogen.

Dyrestudie viser det samme

— Dyrestudier typer imidlertid på den samme sammenhengen, sier hun.

Forskerne ved NTNU går derfor videre med arbeidet.

På verdensbasis rammes en ny person av demens hvert fjerde sekund. I 2010 ble det anslått at 36 millioner hadde demenssykdom.

– Østrogentilskudd kan ha en positiv effekt mot demens hvis kvinnene starter tidlig nok med behandlingen, sier Carl Pintzka.

Andre spesialister,både på kvinnemedisin og demens, er imidlertid skeptiske til funnene.

Funnet er nylig publisert i tidsskriftet Neurobiology of Aging, og omtalt pågemini.no

Les studien her

Et utvalg på 80 kvinner som hadde brukt østrogentilskudd gjennom overgangsalderen ble sammenlignet med 80 kvinner som aldri hadde brukt østrogentilskudd. Alle hadde deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

-Østrogen er viktig for en sunn hjerne

Etter overgangsalderen reduseres østrogennivået kraftig i forhold til nivået før overgangsalderen.

MR-bilder av hjernen til kvinnene viste at de som hadde tatt østrogentilskudd gjennom hele overgangsalderen hadde en større hippocampus. Hippocampus ligger i en av de mest sentrale strukturene for hukommelse og stedsans, og blir tidlig rammet ved Alzheimers sykdom.

– Vi undersøkte også formen på hippocampus og fant at områdene der hormonbehandling hadde størst effekt er de samme områdene som først blir rammet ved Alzheimers sykdom, sier Pintzka.

Gikk i overgangsalder etter gentest: Fjernet bryst og livmor

Må ta østrogen fra slutten av 40-årene

— Funnene til Pintzka viser at østrogentilskudd gir større volum av hippocampus, spesielt i det området som angripes ved Alzheimers sykdom. Siden det ikke finnes noen medikamentell behandling som forhindrer eller stopper utviklingen av Alzheimers sykdom i dag, er forebygging av sykdommen blitt et viktig fokusområde. Å bevare hjernens strukturer er en viktig strategi for å forebygge demens. Bedre bevaring av hippokapus medøstrogentilskuddfra tidlig overgangsalder kan redusere risikoen for demens, sier Asta Håberg.

Frem til 2002 var det svært mange kvinner i Norge og internasjonalt som tok østrogentilskudd. Bakgrunnen for å ta østrogentilskudd er å slippe hetetokter, benskjørhet og forebygge hjerte- og karsykdommer. Så falt antallet dramatisk fordi det ble publisert en studie som viste sammenheng mellom hormontilskudd og kreft.

Positive effekter

Håberg mener at det er overveiende sannsynlig at det er positive effekter for hjernen ved bruk av østrogentilskudd, men om det på sikt beskytter mot demens er fremdeles uklart.

– Om kvinner ønsker å ta østrogentilskudd, bør de starte tidlig for å få den positive effekten i hjernen, sier Håberg.

Pintzka påpeker at ingen av deltagerne i hans doktorgradsavhandling hadde demens og heller ikke har utviklet i tiden etter MR bildene ble tatt, og at hverken han eller veilederen hans ikke vet hvor mange som kan utvikle demens når de blir ennå eldre. Dette skal en forskningsgruppe ved NTNU følge opp i den neste HUNT undersøkelsen.

Demente bruker GPS

- Hvordan stemmer disse funnene med den generasjonen kvinner der mange gikk på østrogen?

— I de tidligere studiene startet kvinnene med hormonbehandling etter menopause, i mange studier 10–15 år etter menopause og i noen andre nyere studier 3- 7 år etter menopause. Det vil si at kvinnene var eldreenn i HUNT studien og de var over overgangsalderen. Varigheten av hormonbehandling var også lengre i de tidligere studiene, opptil 23.5år, svarer Asta Håberg.

I studien fra NTNU var varigheten av behandlingen i gjennomsnitt nesten 8 år.

Gynekolog: Ikke anbefalt å bruke østrogen mot demens

— Østrogener kan kvinner starte med og bruke hvis de har mye plager i overgangsalderen, men ikke først og fremst for å beskytte skjelettet, påvirke utseende og hud eller forebygge demens sier Erik Qvigstad, overlege ved gynekologisk avdeling, OUS og professor ved UIO.

OPT_141769366_doc6o2ashd4aag1nvzqnrz-8HKvFv6NF_.jpg

Han sier det har vært noen andre få og små studier som har vist en sammenheng mellom østrogen før overgangsalder og demens.

— Men internasjonalt vil nok ingen si at dette er god nok indikasjon på å ta østrogen.

Qvigstad opplyser at bruken av østrogen ble redusert til 1/3 etter at forskning konkluderte med at det var øket risiko for brystkreft og økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

- I dag er vi nøye med at behandling med østrogen skal være begrenset til en viss periode, og mengden skal reduseres etter hvert.

Også assisterende forskningssjef og dr.philos. ved Nasjonal kompetansesetjeneste for aldring og helse, Øyvind Kirkevold synes studien har viktige funn som bør følges opp. Han mener imidlertid som Erik Qvigstad, at studien ikke gir grunnlag for å anbefale østrogen mot demens.

- Observasjonsstudie, må ha randomisert studie

— Dette er en observasjonsstudie hvor to grupper på eget initiativ har valgt å ta medisin eller ikke. Selv om kontrollgruppen er matchet på en god måte, så vet en ikke om det kan være andre systematiske forskjeller mellom gruppene det ikke er tatt høyde for. For å trekke konklusjoner, så må det randomiserte kontrollerte studier til, som følger opp de med behandling og de uten, over tid. Dette er får så vidt godt beskrevet i artikkelen, men i intervjuene så forstår jeg at de ut fra dette nærmest anbefaler hormonterapi, sier Kirkevold.

Han mener at behandlingseffekt på biologi som har kjent sammenheng med sykdom ikke nødvendigvis medfører noen stor effekt på sykdomsforekomsten.

— Det har for eksempel vist seg at det å redusere beta amyloid i hjernen (noe som er sterkt assosiert med Alzheimers sykdom) ikke påvirker demensforløpet. Personene i aktuelle studie må følges opp i mange år for å få svar på om større hippocampus før 65 år, reduserer risikoen for Alzheimers sykdom senere i livet.