Eirik Jensen fikk 21 års fengsel av tingretten

Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel for medvirkning til smugling av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Eirik Jensen (t.h.) og John Christian Elden (t.v.), den ene av hans to forsvarere.

- Jensen er fullstendig avkledd av tingretten.

Det mener Inge D. Hanssen, Aftenpostens rettskommentator.

– Retten avviser alle hans forklaringer. Jeg hadde på forhånd trodd at det kom til å være noe tvil på enkelte punkter, men her er det ikke fnugg av tvil noe sted i dommen, sier Hanssen.

Også dommerne bruker sterke ord om Jensen i dommen:

– Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av.

Retten mener at det må være et sentralt og tungtveiende moment i straffeutmålingen at narkotikaforbrytelsen og korrupsjonen er forøvet av en i Jensens posisjon.

– Enestående

– Det er enestående i norsk strafferett at en politimann med de ledende stillinger som Jensen har hatt .... i en årrekke selv har gått tungt inn i forbrytersk virksomhet og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettspraksis, heter det i dommen.

Gjermund Cappelen er dømt til 15 års fengsel for grov korruposjon og hasjsmugling. Aktoratet hadde lagt ned påstand om 18 års fengsel.

Dette har dommerne sagt om skyldspørsmålet når det gjelder Jensen:

– Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen var innforstått med at Cappelen skulle betale for en omfattende oppussing av badet på gården til Jensen, heter det i dommen.

Oppussingen av badet er på en verdi av minst 200.000 kroner og er å regne som korrupsjon, ifølge dommen. Retten har også kommet til at det var korrupsjon da Jensen fikk en klokke til 17.000 kr som gave fra Cappelen.

Retten mener at Jensen har mottatt kontanter og gaver på tilsammen 667.800 kroner.

– Fordelen er gitt av Cappelen til Jensen i kraft av hans stilling som politi, heter det i dommen.

Dette betyr at både Jensen og Cappelen er skyldig i grov korrupsjon etter tiltalen. Retten finner ingen av Jensens forklaringer troverdige, slår dommen fast.

Jensen er tydelig oppgitt under opplesningen av dommen. Han trekker synlig pusten og skifter stilling flere ganger. Jensen risikerer 21 års fengsel.

Medvirket til hasjsmugling

En halv time tidligere slo retten fast at Jensen har medvirket til smugling av til sammen 13,9 tonn hasj.

– Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Cappelens importvirksomhet. Han blir således å domfelle for medvirkning etter tiltalens punkt 1, sa tingrettsdommer Kim Heger under opplesningen av dommen.

– Hadde plikt til å gripe inn

I dommen slår retten fast at Jensen var klar over Cappelens omfattende hasjsmugling, og at han hadde en plikt til å gripe inn.

– Allerede ved Jensens kunnskap om Cappelens hasjimport, har Jensen trådt inn i sirkelen av straffbar medvirkning. Jensen er blitt med på ferden og solidarisert seg med Cappelen, heter det i dommen.

Eirik Jensen på vei inn i rettssal 250 sammen med forsvarer Arild Holden (t.h.).

Dommerne leste fra den delen av dommen som omhandler de mange hundre SMS-ene mellom de to tiltalte, blant annet kommunikasjonen etter innbruddet i Cappelens hasjlager.

Ingen av de to visste da at det var politiet – i en topphemmelig aksjon – som hadde brutt seg inn og tatt narkotikaen.

– Retten kan ikke lese SMS-utvekslingen annerledes enn at Jensen ga Cappelen råd om hvordan han kunne finne ut om en bestemt, navngitt person sto bak innbruddet, heter det i dommen.

Jensen fulgte ikke regelverket

Dommen slår fast at en kilde aldri kan tillates å begå straffbare handlinger på vegne av seg selv eller andre.

– Ingen møter mellom Jensen og Cappelen etter 2005 har fulgt regelverket, leste tingrettsdommer Kim Heger opp.

Gjermund Cappelen i samtale med sin forsvarer Benedict de Vibe.

Videre heter det i dommen:

– Retten sitter med den klare oppfatning av at Jensen systematisk og bevisst ikke har forholdt seg til regelverket. Retten kan etter dette ikke se det annerledes enn at Jensens kontakt med Cappelen bevisst ble holdt skjult for omverdenen.

Ikke rykter eller hevn

Heger leste opp rettens vurderinger av flere vitneprov fra tidligere kolleger av Jensen, som var kritisk mot ham.

Det er i denne delen av dommen at den kommer inn på det som flere vitner har forklart: Rykter om at Jensen hjalp Cappelen med hans virksomhet.

«Retten er enig med Jensen i at tidligere rykter og arbeidskonflikter ikke kan tillegges vekt», heter det i dommen – før den slår fast at det ikke er rykter eller hevn som er grunnlaget for anklagene.

Deler av rettsforhandlingene i vår gikk for lukkede dører. I dommen slår retten fast at ingenting av det som er kommet frem bak lukkede dører, har fått betydning for rettens vurdering av skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Tingrettsdommer Kim Heger brukte rundt fire timer på å lese opp den omfattende dommen.

Hasjsmugling i to tiår

Dommen inneholder blant annet et sammendrag om hvordan Cappelen har forklart at han gjennom årene organiserte hasjsmugling til Norge. Da et parti hasj ble stoppet av svenske tollere i 2013, ble Cappelen irritert – men slo seg til ro med at han bare hadde mistet tre partier de foregående 20 årene.

Dommen gjenga også Cappelens uttalelser i retten om at Eirik Jensen stadig maste om mer penger.

Kl. 10.40 slo dommerne fast at Cappelen vil bli dømt for hasjimporten han har innrømmet.

Ville ikke si noe på vei inn

En god time tidligere ankom både Cappelen og Jensen sal 250 i Oslo tingrett.

Jensen, kledd i skinnjakke og svart skjorte, sa ingenting på vei inn. Han ble fulgt av et stort antall fotografer og sine to forsvarere – John Christian Elden i front, Arild Holden bak.

I salen var tilskuerplassene allerede fylt opp. Hans samboer Ragna Lise Vikre var på plass før kl. 08.

De var begge enda litt mer preget enn de var under hovedforhandlingen i vår: Cappelen tilbakelent og med blikket vendt mot dommeren da opplesningen startet, mens Jensen stort sett så ned.

– Dommen er enstemmig, og etter en nøye vurdering er vi fortsatt av den oppfatning at domsslutningen leses til slutt, sa tingrettsdommer Heger da opplesningen av dommen startet.

Jensen har helt siden pågripelsen i februar 2014 nektet skyld.