Dette er de viktigste Oslo-prosjektene i Nasjonal transportplan

Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen er foreløpig beregnet til å koste 29,4 milliarder kroner. Staten lover å dekke halvparten av kostnadene.

Det skal blant annet brukes 13 milliarder kroner på kollektivfelt i begge retninger på E6 Manglerud. Kostnadene for Fornebubanen og ny sentrumstunnel for T-banen skal dekkes med 50 prosent av staten.

Se lenger ned i saken for en oversikt over de viktigste prosjektene som berører Oslo.

Onsdag ble Nasjonal transportplan (NTP) lagt frem. Planen ser frem mot 2029, fordelt på to perioder på seks år.

I flere uker har Regjerings- og støttepartiene sluppet nyheter om hvilke prosjekter som kommer i planen, og hvor mye penger de legger opp til å bruke.

Kan man forvente at alle prosjektene gjennomføres?

– Men hva kan man egentlig forvente at blir gjennomført?

– Vi vet ingenting om fremtiden. Men hvis man ser tilbake på tidligere år, ser man at i de siste periodene har man brukt mer penger enn hva det er lagt opp til. Tidligere kom det gjerne mindre penger enn planlagt, sier Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt.

Etter at planen er lagt frem begynner transportetatene å lage handlingsprogram for prosjektene. Da får man vite mer om hvor mye de vil koste.

Det er vanskelig å si hva som vil bli gjennomført. Et prosjekt som er med i NTP, er avhengig av politiske prioriteringer og finansiering på statsbudsjettet de neste årene.

Er det urealistisk at det skal brukes en billion på samferdsel frem mot 2029?

Regjeringen setter ny rekord i NTP med prosjekter for over en billion kroner mot 2029. En billion er det samme som tusen milliarder, altså 1.000.000.000.000.

– Det kan bli utfordrende etterhvert, for det er en ganske solid økning. Man skal konkurrere med helse, utdanning, forsvar og pensjonsutbetalinger i de årlige budsjettene. Samtidig er perspektivmeldingen mer pessimistisk med tanke på handlingsrommet i årene som kommer.

– Er det urealistisk?

– Dette lar seg gjennomføre, men det blir en utfordring for dem som skal sitte i regjering i periodene som kommer, å få plass til dette.

Under er en oversikt over de viktigste Oslo-prosjektene som er med i planen.

T-bane

Ny sentrumstunnel

Det var allerede godt kjent at staten vil bidra med 50 prosent av kostnadene til ny sentrumstunnel for T-banen. Hva prisen blir er fortsatt veldig usikkert, men på nåværende tidspunkt er kostnadene anslått til 17,4 milliarder kroner.

Fornebubanen

Som lovet for flere år siden, vil staten også bidra med 50 prosent av kostnadene til Fornebubanen, som nå er anslått til å koste 12 milliarder kroner. Hva som er kostnader til Fornebubanen og hva som ikke er det, er gjenstand for forhandlinger mellom Oslo, Akershus og staten. Det anslås en byggestart i 2021 og ferdigstillelse i 2025.

Ahusbanen og tverrforbindelse i Groruddalen

Et annet stort prosjekt, som lenge har vært i det blå, er Ahusbanen. I Oslopakke 3-avtalen ble den omtalt som baneløsning for Nedre Romerike.

I Nasjonal transportplan (heretter NTP) legges det inn penger til planlegging av Ahusbanen og en tverrforbindelse i Groruddalen. Men den omtales som «bane/kollektivløsning for Nedre Romerike med tverrforbindelse til Groruddalen.»

I en langsiktig strategi fra 2016 anbefalte kollektivselskapet Ruter at T-banenettet forlenges med ett stopp fra Ellingsrudåsen til Visperud, og at det derfra bygges et eget veinett for busser, som gir en tverrforbindelse i Groruddalen og nye bussruter mot Ahus.

Vei

Kollektivfelt på E6 Manglerud

E6 Manglerud er med i Nasjonal transportplan, men er ikke lagt inn før i siste periode – altså fra 2024–2029.

Veien skal bygges ut med ett kollektivfelt i begge retninger mellom Klemetsrud og Ryen. Det er også planlagt en tunnel for E6 mellom Abildsø og Alna/Ulven.

Veien skal finansieres med statlige midler, bompenger fra Oslopakke 3 og en egen bompengeordning.

Vedlikehold

Det skal også brukes penger på vedlikehold og fornying av vei. For hele landet er det satt av 14,5 milliarder kroner over tolv år, men det er ikke spesifisert hvor mye av dette som går til riksveier i Oslo.

Det skal også brukes penger på mindre tiltak på sykkel- og gangveier, broer, midtrekkverk, sikkerhetstiltak og mer. Det er ikke klart hvor pengene skal brukes.

Jernbane

Ny togtunnel under Oslo

En ny jernbanetunnel under Oslo vil delvis henge sammen med arbeidet på sentrumstunnelen for T-banen, og ikke minst de andre store jernbaneprosjektene i østlandsområdet.

Flere avganger

Det er lagt inn 10 milliarder kroner fordelt på begge periodene til å innføre hyppigere avganger på lokaltogene rundt Oslo.

«Robustiserende tiltak»

Arbeidet på Follobanen fortsetter. Det er også lagt inn penger til «robustiserende tiltak» i Oslo-området med 80 millioner kroner i den første perioden, uten at det spesifiseres nærmere hva som skal bli «robustifisert».

Kilder: