Norge

Oslo - Ski litt nærmere

*Vil redusere reisetiden fra 22 til 11 minutter. *Vil frakte folk som tre firefelts motorveier. *Vil kunne fjerne 750 trailere fra trafikken. *Vil ikke stoppe på Kolbotn. *Vikingene i Gamlebyen kan lage trøbbel.

I mars ifjor presenterer de rødgrønne tidenes togsatsing med en reise mellom Oslo og Ski. Her statsminister Jens Stoltenberg og daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete på tur.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Et snaut år etter at Regjeringen bestemte seg for å bygge Oslo-Ski, presenterer Jernbaneverket planen for Follobanen.

Den forteller at det vedtatte nye dobbeltsporet sammen med dagens Østfoldbane mellom Ski og Oslo har potensial til å sluke all forventet trafikkvekst på strekningen frem mot 2040. Det inkluderer både passasjerer og gods.

Samtidig erklærer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at hun ikke tror banen kan bli ferdig i 2015, slik uavhengige eksperter har hevdet.

Dropper Kolbotn

Follobanen, som det nye dobbeltsporet skal hete, vil trolig gå i tunnel hele veien til Ski. Her får de raske togene plass, med hastigheter opp mot 250 km/t. Reisetiden til Ski blir halvert om Jernbaneverket får det som det vil og dropper stans på Kolbotn.

På dagens østfoldbane skal lokaltogene råde grunnen. Her blir det plass til langt flere av dem, ikke minst i rushtiden. Ved å unngå blanding av raske og trege tog fjernes ifølge Jernbaneverket mye av grunnlaget for dagens forsinkelser. Samtlige av dagens stasjoner opprettholdes. Også Kolbotn får et bedre tilbud enn i dag, selv om Follobanen legges utenom.

Godstog skal delvis kjøre på dagens spor, delvis på Follobanen. Det er i hver ende av strekningen potensialet for trøbbel er størst. Follobanen trenger egne spor gjennom Gamlebyen, der kulturminner og friluftsområder ligger tett. Her har nordmenn satt spor etter seg siden vikingetiden, og egne utgravninger kan tvinge seg frem.

Byggeplass

Ski sentrum med stasjon blir en byggeplass i mange år fremover. Først skal 50 km med kabler på plass. Så en ny snuplass for tog, og til slutt seks spor i stedet for dagens tre, nye plattformer, ny bussterminal og nye parkeringsplasser. Fortsatt er det dem som håper at hele stasjonen kan legges under bakken, slik at mye av dagens jernbaneområde kan gi ny sentrumsbebyggelse.

Avviser forsering

Mellom endepunktene handler det ikke minst om å hindre at Follobanen rammes av de samme problemene som tunnelen på Gardermobanen, Romeriksporten. Det skal gjøres mange grunnundersøkelser.

Jernbaneverket fastholder byggestart tidligst i 2013, fullføring tidligst 2018. Dette har gardermoutbygger Bjørn Sund og flere andre eksperter stilt seg uforstående til. De hevder at hele banen bør kunne stå ferdig i 2015. Overfor Aftenposten avviser statsråd Magnhild Meltveit Kleppa dette, nettopp av hensynet til mulige kulturkonflikter i Gamlebyen, ønsket om å unngå skandaler som i Romeriksporten og generelt en demokratisk planprosess. Kleppa skal nå avgjøre om departementet selv skal innstille på akkurat hvor banen skal gå, og så sende innstillingen på høring, eller om valg av trasé skal gjennom en tradisjonell prosess med kommunedelplaner og regulseringsplaner.