Elevene har svart: Slik synker motivasjon, trivsel og støtte fra lærerne

Professor Einar M. Skaalvik har fire forklaringer på hvorfor elevenes motivasjon synker når de blir eldre.

– Det har siden innføringen av Elevundersøkelsen vært en vanlig trend at opplevelsen av læringsmiljø-indikatorene går nedover fra 7. til 10. trinn, sier Christian Wendelborg, forsker og prosjektleder for Elevundersøkelsen ved NTNU samfunnsforskning.

I høst svarte 435.000 elever på Elevundersøkelsen. Her er det en rekke spørsmål om alt fra motivasjon og trivsel til støtte fra lærerne.

Sammenligner man svarene til elevene på 7. trinn med elevene på 10. trinn, ser man at de yngste gjennomgående gir høyere score. Unntaket er indikatoren «faglig utfordring».

Dette fallet har ifølge prosjektledelsen vært en vanlig trend, men de har foreløpig ikke analysert tallene for å finne ut hvorfor det er slik.

– Jeg har ingen god forklaring utover at det er endringer i skolekrav, men også i individene, som er i en overgangsfase, sier Christian Wendelborg, forsker og prosjektleder for Elevundersøkelsen ved NTNU samfunnsforskning.

Elevorganisasjonen: – Må ta det på alvor

– Vi ønsker ikke å spekulere på hvorfor det er slik, men er opptatt av at skolene tar opp resultatene med elevene og forsøker å finne det ut, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Agathe Waage.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, synes det er problematisk at særlig motivasjonen daler i løpet av ungdomsskolen.

– Det kan hende elevene rett og slett er skolelei, og noen grad av det er kanskje ikke uventet etter ti år, men skolen som system må forsøke å opprettholde elevens motivasjon.

– Jeg synes funnene fra Elevundersøkelsen bør settes på dagsordenen lokalt slik at man sammen med elevene forsøker å finne ut av hvorfor det er sånn, sier Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

Handal legger til at Utdanningsdirektoratet påpeker at dette er elevenes egne svar og at man må tolke dem med forsiktighet og sette dem inn i en helhet.

– Vi bør forske mer for å finne ut hva det er som gjør at særlig elevenes motivasjon daler.

Professor emeritus Einar M. Skaalvik har fire forklaringer på hvorfor elevenes motivasjon synker når de blir eldre.

Fire forklaringer til elevers synkende motivasjon

Professor emeritus Einar M. Skaalvik ved NTNU har forsket på og skrevet bøker om læringsmiljø, motivasjon og selvoppfatning. I 2011 undersøkte han motivasjonen til 9000 Oppland-elever fra 4. til 10. trinn.

– Vi fant at motivasjonen sank jevnt uansett om vi målte indre motivasjon, altså det å like å gjøre skolearbeid, innsats eller om elevene ba om hjelp når de trengte de. De hadde i tillegg en synkende opplevelse av at undervisningen var tilpasset deres forutsetninger, sier Skaalvik.

Han påpeker at de ser en jevn nedgang i motivasjon som starter tidligere på barneskolen enn 7. trinn, at det har vært slik over tid og at man ser det samme internasjonalt.

Skoleforskeren har fire forklaringer på hvorfor elevenes motivasjon synker med alder:

1. Den sterkeste motivasjonsfaktoren er opplevelse av å mestre og forventninger om å mestre. Begge deler synker gradvis med alder i skolen.

– Det finnes ingen enkel forklaring, men handler blant annet om tilpasset opplæring. Tilpassing har vært et honnørord i skolen i mange år, men etter mitt skjønn setter kombinasjonen av heterogene klasser, mange elever og krav om prestasjoner læreren i en bortimot umulig situasjon, sier Skaalvik.

2. Man ser en økende opplevelse av at lærerstoffet ikke oppleves som relevant eller har verdi.

– Forskning viser at elevene blir mer motivert når de ser verdien eller relevansen. Dette har ikke skolen tatt nok hensyn til, hverken i utvalget av lærerstoff eller i måten stoffet blir presentert på. Nå tas det til ordet for dybdelæring og en reduksjon av omfanget av stoff. Det ser jeg på som positivt.

3. Opplevelsen av å ha støttende lærere, både emosjonelt og faglig, utvikler seg også negativt med økende alder.

– Det er ikke så lett å finne en forklaring, men noe kan skyldes faglærersystemet. Det er en delikat balansegang mellom lærere som har spisskompetanse i faget og lærere som har elever i mange nok timer til å bli kjent med dem.

4. Når elevene blir eldre opplever de skolen som mer prestasjonsorientert.

– Elevene opplever å bli anerkjent for gode prestasjoner mer enn for egen fremgang. De blir opptatt av å sammenligne seg med andre og da kan egen fremgang bli usynlig, sier Skaalvik.

– Ikke bekymringsfull stor forskjell

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post at det er vanskelig å si hva som er årsaken til forskjellen mellom trinnene:

«Vi ser at en del faktorer går ned fra 7. til 10. trinn, for så å gå opp igjen på videregående. Forskjellen er gjennomgående, men ikke bekymringsfull stor. Det er mye som skjer med elevene i løpet av disse årene, både på skolen og i livet, både bytte av skole for mange og en ungdomstid som er en brytningstid for mange».

Hun skriver at de gjør flere ting for å øke motivasjonen på ungdomstrinnet, blant annet gjennom valgfag.

«Dette forsterker vi ved å innføre programmering som valgfag og vi har nettopp bestemt at det skal innføres et nytt praktisk og arbeidsrettet håndverksfag som valgfag».