Sammen med Svein Olav Johnsen er det konstituert leder av divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital, Randolf Vågen, som svarer på spørsmål knyttet til Kim Eides død mens han var pasient.

— Er du enig i at behandlingen Kim fikk var uforsvarlig?

— Jeg forholder meg til den vurderingen Helsetilsynet har gjort. Det er vanskelig å være uenig i det som beskrives, svarer Johnsen.

- Er det slik at idet en person er fylt 18 år, så skal ikke pårørende involveres, om pasienten ikke ber om det?

— Dette har vi tenkt på mye i ettertid. Selv om pasienten har fylt 18 år og skal bestemme alt selv, mener Helsetilsynet at vi har en forpliktelse å etablere en sterk kontakt med pårørende. Det tar vi med oss.

- Hverken pårørende eller kommunehelsetjenesten ble varslet da Kim skrev seg ut. Er det en vanlig svikt?

— Nei, det er ikke en vanlig svikt! Og det er sterkt beklagelig at det skjedde. Dette har vi jobbet veldig mye med for å unngå at det skjer skal skje igjen. Vi har etablert en sjekkliste, hvor dette er et viktig punkt, og hvor man må signere for at kontakten er gjort før utskriving. Kontakten vi har med kommunehelsetjenesten er veldig god, dette har vi et godt system på.

- Helsetilsynet mener at Orkdal DPS ikke har en internkontroll for å sikre at pasienter får forsvarlig behandling, og konkluderer med at risikoen for at de ikke får det er for høy?

— Vi ser et bilde av en organisasjon som var der den var på det tidspunktet, med for lite internkontroll. Så langt var organisasjonen kommet da, og det var ikke bra nok. Tilsynet påpeker ting som kan være vanskelige å oppdage i en travel hverdag. Etter denne saken har det skjedd mye, sier konstituert leder av psykisk helsevern, Randolf Vågen.

Svein Olav Johnsen, avdelingssjef Orkdal DPS
Rune Petter Ness

Ble Kims sak spesiell for Orkdal? - Ja. Det er det eneste selvmordet vi har hatt i døgnenheten den tiden jeg har vært der, 3,5 år. Ekstra spesielt ble det fordi Kim var så ung. Det var en veldig alvorlig hendelse. I utgangspunktet er det ikke hyggelig å få tilsyn, men utrykningsgruppen til Helsetilsynet jobbet veldig systematisk, var ryddige og ordentlige og ivaretok de som hadde vært involvert, forteller Johnsen.

- Skal vi tro at vi kan være tryggere nå enn før?

— Ja. Vi gjør tingene mer riktig nå enn før. Derfor er jeg tryggere. Vi har jobbet systematisk med det tilsynet har påpekt, forbedret og innført nye rutiner. Og nå har vi også et godt ambulant team med tre spesialister som vi ikke hadde da. Vi har også fått bekreftelse fra fylkeslegen om at den jobben vi har gjort, har vært god.

- Helsetilsynet er også kritiske til at Kim ble oppmedisinert uten overvåking og heller ikke fikk informasjon om forhøyet selvmordsrisiko i startfasen?

— Vi registrerer at Helsetilsynet legger mer vekt på den biten enn det som er vanlig i fagmiljøene. Men dette handler igjen noe om med overgangen fra barn til voksne. I barnepsykiatrien ville man kanskje ha vært mer varsom. Uansett var informasjonen for dårlig, erkjenner divisjonssjef Vågen.