Norge

Mange nattevakter øker kreft-risikoen

Å jobbe mange nattevakter på rad øker faren for å rammes av brystkreft. Det viser en banebrytende ny norsk studie, utført blant sykepleiere.

Sykepleier Kristin Eie (48) på vei inn til nattevakt. Klikk på lenke i saken for å lese intervjuet med henne.

Les også intervjuet med sykepleier (48):

— Risikoen for å få brystkreft øker med 80 prosent hos sykepleiere som har arbeidet mer enn fem år i en turnus med minst seks påfølgende nattevakter. Og tendensen er klar: Jo flere nattevakter man jobber sammenhengende, desto mer øker risikoen for å rammes.

De som er inkludert i studien er utdannet før 1985, og har fått påvist brystkreft fra 1990 og frem til 2007.

Det sier forsker Jenny Anne Sigstad Lie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Hun kan nå legge frem nye, oppsiktsvekkende funn fra en omfattende studie av brystkreft blant norske sykepleiere. Her blir det for første gang påvist en sammenheng mellom antall nattevakter og hvor stor risikoen for brystkreft er.

Resultatene blir i disse dager publisert i det anerkjente medisinske fagtidsskriftet American Journal of Epidemiology.

Tidligere studier har også påvist en sammenheng mellom nattarbeid og risiko for brystkreft. Så sent som i 2006 viste en norsk undersøkelse at sykepleiere som hadde jobbet nattevakter i mange år, var særlig utsatt. På bakgrunn av disse studiene har også FNs kreftforskningsinstitutt, IARC, klassifisert skiftarbeid som en mulig kreftfremkallende faktor, opplyser Sigstad Lie.

Så langt har ikke forskningen gitt noe klart svar på hva det er ved nattarbeidet som representerer en risiko. Det er her resultatene til den norske forskeren brøyter nytt land, ved å påvise at selve omfanget av påfølgende nattevakter har betydning for kreftrisikoen.

— Det er større usikkerhet knyttet til resultatet for dem som jobber færre enn seks nattevakter på rad, påpeker Sigstad Lie.

— Hva er forklaringen på at kreftrisikoen øker jo flere nattevakter man arbeider?

Døgnrytmen forstyrres

— I utgangspunktet er kroppen innstilt på å hvile når natten kommer. Og en rekke funksjoner i kroppen har sine ulike rytmer, som følger døgnet. Ved å snu på døgnrytmen, blir en rekke av disse funksjonene forstyrret, sier Sigstad Lie. Hun fortsetter:

— I tillegg har disse forstyrrelsene av døgnrytmen også innvirkning på søvnen – mange av dem som jobber nattskift, får ofte søvnforstyrrelser. Vi vet ennå lite om hvordan alt dette virker inn på kreftrisiko, men vår studie er altså en indikasjon på at det å jobbe i flere år med mange og sammenhengende nattskift har en betydning.

— Hvor store grupper kan være utsatt for den typen kreftrisiko som du her har påvist?

— Antallet sykepleiere som jobber så mange nattevakter som det vi her har tatt for oss, er på vei ned. Nå er det blitt stadig mer vanlig å arbeide i turnus med færre vakter. Det betyr at risikogruppen blant sykepleiere er mindre enn før, sier Sigstad Lie.

Bør begrense

— Samtidig ser vi en økende tendens til å ta i bruk skiftarbeid og turnus i stadig større deler av arbeidslivet. På bakgrunn av andre undersøkelser som både vi ved Stami og andre forskningsinstitusjoner har gjort av sammenhengen mellom arbeidstid og helse, så anbefaler vi å begrense en slik utvikling mest mulig.

— Er dine funn klare nok til å si at det allerede i dag bør bli et forbud mot å jobbe flere enn for eksempel tre nattevakter sammenhengende?

— Dette er én enkelt studie. Selv om funnene er klare, så er det for tidlig å gå til slike tiltak. Det må gjennomføres flere undersøkelser, gjerne i andre yrkesgrupper, og kartlegges andre mulige sammenhenger før vi kan trekke konklusjoner som gir grunnlag for denne typen restriksjoner, sier Sigstad Lie.

— Hva vet man om sammenhengen mellom menn som jobber nattevakt og risiko for kreft.

— Vi har nå studert sykepleiere, men er også interessert i å undersøke kreftformer blant menn som arbeider skift. Hittil er det få slike studier, og så langt vet man ikke nok om sammenhengen.

Les også

- Jeg hadde valgt annerledes i dag