Nå svarer Samferdselsdepartementet om ny jernbanekurs. Gir ingen garantier til InterCity-byene.

Flere byer på Østlandet frykter at planene om byutvikling med utgangspunkt i ny jernbane, går i vasken. Regjeringen gir ingen garantier om at det ikke vil skje.

– Vi har ikke penger til alt, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik til Aftenposten. De nye signalene om at det ikke lenger er sikkert at byutvikling og nye stasjoner i byene blir prioritert, har skapt frustrasjon flere steder på Østlandet. Illustrasjonen viser den planlagte jernbanestasjonen i Larvik.

Regjeringen står fast på hovedmålet om at InterCity skal knytte byene sammen og at jernbanestasjonene skal være inne i byene. Det sier statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet etter Aftenpostens artikler om ny kurs for jernbane på Østlandet.

Men han gir ingen garantier om at InterCity-byene vil få dekket ønsker om byutvikling og sin foretrukne plassering av ny jernbanestasjon.

– Vi ønsker å være krystallklare og entydige på at Nasjonal transportplan (NTP) ligger fast. Den er styrende og retningsgivende for prioriteringer og valg vi legger til grunn fra departementet, sier Werp.

– Men parallelt med dette ser vi at det kommer store kostnadsøkninger på store prosjekter på vei og bane når vi nærmer oss realisering av prosjektene. Derfor har vi gitt ordre om å gå gjennom prosjektene for å få mer samferdsel for hver krone, legger han til.

– Vi liker ikke kostnadsøkningene vi ser, men vi må forholde oss til det og unngå at det skjer i fremtiden. Dette oppdraget ligger nå hos Veivesenet og Jernbanedirektoratet.

Les også

Staten endrer kurs for jernbanen på Østlandet. Disse byene kan miste nye stasjoner.

Anders B. Werp er statssekretær for Høyre i Samferdselsdepartementet.

– Det er vi som tar de endelige beslutningene

– Hva sier NTP grovt sett om jernbane?

– At hovedstrategien for InterCity er at den skal knytte byene sammen, og at vi skal ha stasjoner i byene. Dette er vår tilnærming og arbeidsform. Det foreligger ingen ny kurs, svarer Werp.

– Men jernbanedirektør Slotsvik gir klare signaler om at fokuset på stasjoner og byutvikling tones ned. Hun mer enn antyder også at plassering kan komme andre steder enn i sentrum, og at farten togene har gjennom byen ikke nødvendigvis er så viktig. Dette må vel være endret kurs?

– Her er ingen konsekvenser trukket. Hva angår storbyutvikling generelt, står denne regjeringen bak tidenes satsing på byvekstavtaler, som involverer mange av de aktuelle byområdene med tilrettelegging for kollektivtilbud, sykkel og gange. Jernbanesatsingen er ikke den eneste vi har på byutvikling.

– Men byene har vel blitt fortalt at byutvikling er en del av InterCity-satsingen?

– Ja. InterCity er en satsing med et stort perspektiv for å knytte bo- og arbeidsmarkeder sammen på en miljø- og klimavennlig måte. Departementets aksje i dette er infrastrukturen, men vi er også opptatt av den totale samfunnsutviklingen.

– Hva mener departementet egentlig om bidraget til byutvikling og Slotsviks uttalelser?

– Jernbanedirektøren har presentert noen tanker om dette. Og kostnader er en grunnleggende faktor som må være på plass. Men det er vi i departementet som tar de endelige beslutningene.

Les også

Reagerer på bildene av jernbanearbeidet: – Nå må toppene ta grep

Vet ikke når beslutninger blir tatt

– Forstår du frustrasjonen i byene som får kryssende signaler?

– Også jeg har vært lokalpolitiker. De har bygget opp forventninger om samarbeid, og de stiller spørsmål når det kommer det som kan oppfattes som nye signaler. Jeg forstår at kommunene har sterke og insisterende ønsker om at dette må sees i en større sammenheng. Dette er et samspill. Vi vil altså følge planen som er lagt, men må samtidig ta inn over oss kostnadsøkningene.

– Apropos miljøsatsing, tidligere miljøvernminister og nå WWF-topp Bård Vegar Solhjell mener at den største klimaeffekten av jernbanesatsingen handler om nettopp byutvikling?

– Det er åpenbart at også vi ser at det er i byene den største klimaeffekten kan hentes ut ved at det legges til rette for at familier kan velge kollektiv, sykkel og gange.

– Når tar dere beslutninger om det som vil skje i byene?

– Det kan skje underveis i arbeid med statsbudsjettene, eller i forbindelse med ny Nasjonal transportplan. Det er vanskelig å svare på i dag, sier Werp.