«Jakob-saken»: – Vi har mye å lære, sier statsadvokaten

Statsadvokat Kari Kirkhorn er enig med bistandsadvokat Britt Kjelleberg, i at politi og påtalemyndighet bør lære av «Jakob-saken».

Statsadvokat Kari Kirkhorn (t.v.) var aktor i «Jakob»-saken i lagmannsretten. Hun er enig med bistandsadvokat Brit Kjelleberg i at det er mye å lære av saken.

– Påtalemyndigheten er ikke uenig med bistandsadvokaten i at det kan være mye å lære av denne saken. Vi vil se på det som eventuelt kunne ha vært gjort annerledes eller bedre, sier statsadvokat Kari Kirkhorn, som var aktor under ankeforhandlingen i Borgarting lagmannsrett.

Les også

– Jeg er rystet og sjokkert over at ingen ble dømt for vold i denne saken

– Det er kjempefint at påtalemyndigheten vil lære av denne saken, sier bistandsadvokat Brit Kjelleberg. Hun håper at også politiet vil lære av svakhetene i «Jakob»-saken.

Det at ingen av de to foreldrene ble dømt for vold mot «Jakob» har skapt reaksjoner, siden lagmannsretten er sikre på at en av de to må ha utført volden mot gutten.

«Jakobs» bistandsadvokat Brit Kjelleberg mener at mye gikk galt i denne saken og at politi og påtalemyndighet må lære av svakhetene, slik at en lignende situasjon ikke oppstår i andre saker.

Bistandsadvokaten er kritisk til at det gikk ett år før rekonstruksjon ble foretatt og bistandsadvokat ble oppnevnt, at politiet tidlig mente det var faren som var gjerningsmann, at det var treg saksbehandling og at påtalemyndigheten ikke anket frifinnelsen av moren til lagmannsretten.

– Det er kjempefint at også påtalemyndigheten ser at ting kunne vært gjort bedre og vil lære av det som gikk galt i denne saken. Og jeg håper denne læringen også omfatter politifolkene som skal etterforske lignende saker, sier bistandsadvokat Kjelleberg.

Med et slikt kraftig grep ble seks uker gamle «Jakob» påført 19 ribbensbrudd av sine egne foreldre, mener Borgarting lagmannsrett. Siden dommerne i tingrett og lagmannsrett ikke kan si sikkert hvem av foreldrene som gjorde det, slipper begge straff for vold.

Advokatene må være tydeligere

Hun sier at også advokatene må være tydeligere i slike saker, slik at det blir sterkere fremdrift og grundigere etterforskning.

– Det gjelder selv om vi bistandsadvokater får beskjed om å gjøre minst mulig, sier bistandsadvokat Kjelleberg.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere dommen mot «Jakobs» foreldre, men understreker at slike saker skal prioriteres høyt av politi og påtalemyndighet.

– Strafferammen for grov vold i nære relasjoner er nå hevet til 15 års fengsel, det viser hvor alvorlige disse sakene og vold mot barn er. Derfor skal disse sakene prioriteres høyt. Og det må være høy kvalitet på etterforskningen og iretteføringen, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Les også

Retten er sikker på at en av foreldrene påførte «Jakob» 19 ribbensbrudd. Likevel blir ingen dømt for volden.

– Det er mye å lære av denne saken, sier statsadvokat Kari Kirkhorn etter lagmannsretten dom hvor også «Jakobs» far ble frifunnet for vold.

Statsadvokat Kirkhorn har selv lang erfaring som politijurist ved Oslo politidistrikts voldsavsnitt, med etterforskning og påtalebehandling av grove voldssaker som spesialitet.

– Svært krevende å etterforske

– Disse sakene er svært krevende å etterforske. Som regel er det bare foreldrene og barnet til stede. Det er ingen andre vitner og barnet kan jo ikke fortelle hva som har skjedd. Det er derfor viktig å komme tidlig på banen, og å ha en bred, grundig og objektiv etterforskning, sier Kirkhorn.

– Vurderer anke

Statsadvokaten vurderer nå om saken kan ankes til Høyesterett, innen de stramme rammer som gjelder; lovanvendelse, saksbehandling eller straffeutmåling.

Skyldspørsmålet for begge foreldrene er endelig avgjort i lagmannsretten, som dømte dem til seks måneders ubetinget fengsel for å ha unnlatt å skaffe «Jakob» legehjelp.

– Jeg har etter gjennomgang av dommen ikke sett noe umiddelbart grunnlag for anke til Høyesterett, sier statsadvokaten. Hun er tilfreds med at lagmannsretten har ment at begge foreldrene brøt omsorgsplikten når de ikke tok barnet til legen straks de så eller merket at han var skadet.

– Vi har ennå ikke tatt stilling til om dommen skal ankes, sier advokat Bjørn Rødser, farens forsvarer. Morens forsvarer, advokat Torhild Holth sier til VG at det ikke er tatt stilling til ankespørsmålet.