Norge

Høyesterett med plenumsdom om retten til Finnmarks natur

I snart to måneder har alle dommerne i Høyesterett vurdert hvem som har rett til å bestemme over utmarksressursene i Nesseby i Finnmark. Fredag faller dommen.

Nestleder Øystein Nilsen (t v) og leder Gunn-Britt Retter fra Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag ser frem til å få en avklaring rundt hvem som har rett til å styre og forvalte utmarksressursene på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune. Professor Øyvind Ravna og advokat Brynjar Østgård i Høyesterett til høyre for Nilsen og Retter. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Striden har stått mellom hvorvidt lokalbefolkningen skal overta retten til å bestemme over jakt og fiske, bærplukking og annet, der det nå er Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier og forvalter det meste av utmarksressurser. Vinner Nesseby bygdelag frem med sine krav, vil det trolig få følger for andre lokalsamfunn i fylket.

Leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter, har uttalt til NTB at målet er å få anerkjent at lokalbefolkningens kollektive bruksrettigheter også betyr rett til å styre og forvalte utmarksressursene. Men hun representerer ikke alle i lokalsamfunnet. I Finnmark er det også de som frykter at en dom i bygdelagets favør vil utløse et skred av lignende saker og ende med et lappeteppe av rettigheter med forskjellige regler fra sted til sted.

Legitimitet

FeFo hevder den i utgangspunktet ikke har noen egeninteresse i saken, men har fremholdt at konsekvensene av lokal bestemmelsesrett kan bli store. Der for anket FeFo saken til Høyesterett da bygdelaget 23. januar i fjor fikk medhold i at det alene har rett til å styre og forvalte ressursene.

– En avgjørelse fra Høyesterett vil ha stor legitimitet, uansett utfall, sier FeFo-leder Jan Olli til NTB.

Nettopp på grunn av denne legitimiteten er alle Høyesteretts 19 dommere med på voteringen.

Begge parter i saken har understreket at de ikke har noen formening om utfallet, og at det viktigste er at det kommer en avklaring om rettighetene.

– Hvis FeFo får gjennomslag, så fortsetter forvaltningen som før. Får vi gjennomslag for vårt syn, venter en prosess der en etablerer en forvaltning der alle brukergruppene i området er delaktige. Finnmarkseiendommen vil fortsatt stå som grunneier, sier Retter.

Store areal

Det aktuelle området, fra Meskelva i vest til grensen mellom Nesseby og Vadsø i øst, er på 470 kvadratkilometer, men utfallet av saken kan skape presedens for andre områder som tilsammen er nesten 100 ganger større, 46.000 kvadratkilometer, et ressursrikt areal større enn Danmark.

– Politisk er dette en viktig sak. Får et bygdelag tilkjent forvaltningsrett for utmark, er det en erkjennelse og aksept av at folk der har rettigheter, at det de har forvaltet i århundrer, er deres rett, akkurat som i sør der det selges jaktkort og fiskekort, og lokale myndigheter forvalter sine områder, sier professor i kulturvitenskap Ivar Bjørklund ved Norges arktiske universitet (UiT).