Norge

Elden i anken til Høyesterett: Fagdommerne så bort fra rettsbelæringen

Fagdommerne i Borgarting lagmannsrett overprøvde juryens frikjennelse av Eirik Jensen, og så dermed bort fra sin egen rettsbelæring, skriver advokat John Christian Elden i anken til Høyesterett.

Advokat John Christian Elden sammen med Aftenpostens rettskommentator, Inge D. Hanssen. Begge er kritiske til at fagdommerne i Jensen-saken satte til side juryens frifinnelse.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

NRK og Aftenposten har fått tilgang til den 12 sider lange anken til Høyesterett, der advokat Elden på vegne av Eirik Jensen argumenterer for at Høyesterett må oppheve lagmannsrettens beslutning om å sette juryens avgjørelse til side.

Juryen i saken mot Eirik Jensen frifant ham for medvirkning til hasjsmugling, men fant ham skyldig i grov korrupsjon. Forskjellen er stor fra 21 års strafferamme for hasjimporten til ti års fengsel for korrupsjon.

  • Jensen-saken endte opp i en juridisk floke

Dette er hva lagdommer Kristel Heyerdahl sa i rettsbelæringen, en form for juridisk rettesnor for juryen, før de ti edsvorne kvinnene og mennene startet sin rådslagning:

– Det jeg sier om bevisene konkret i denne saken er bare veiledende for dere. Bevisvurdering vil si å ta stilling til hva som faktisk har skjedd. Og det er lagrettens (juryens, red.anm.) område, sa Heyerdahl.

Men da juryen etter seks dager med rådslagning, den lengste i Norges-historien, ville delvis frikjenne Jensen, grep fagdommerne inn.

«Rettsbelæringen inneholder ingen instruks som gjør at lagretten må avgjøre spørsmålet i en bestemt retning for å vise at de overholder loven. Den holder det åpent til lagretten å veie bevis frem og tilbake i en totalvurdering ...» skriver Elden i anken.

Eirik Jensen i rettssalen mandag 28. januar, da han først ble frifunnet for hasjsmugling og deretter fikk vite at fagdommerne satte juryens kjennelse til side.

Videre skriver Elden i anken:

«Det som i realiteten har skjedd, er at fagdommere har latt sin egen bevisvurdering telle avgjørende inn ved å overprøve de som etter loven har kompetanse til å gjøre dette – nemlig lagretten. Og da tillater jeg meg også å minne om all forskning rundt bevisvurdering, som tilsier at jurister ikke er bedre rustet enn folk flest til å vurdere troverdighet eller pålitelighet».

I anken viser Elden blant annet til en lovendring i 1933. Det var da fagdommerne fikk anledning til å sette til side en frifinnende kjennelse fra juryen. Tidligere kunne de bare sette til side en fellende kjennelse som etter deres mening ville vært et justismord.

– Ikke til troende

Elden siterer flere juseksperter som er sitert i mediene, blant andre professor Benedicte Moltumyr, som har sagt dette i en debatt på Facebook om Jensen-saken:

«Jeg synes dette er pinlig for juriststanden; nesten kollektivt beskytter juristene tre fagdommere som mener deres skjønn er viktigere enn de – minst fire – lekdommere som har frifunnet. Jeg gir blaffen i om Jensen er skyldig eller ikke, men å si at juryens kjennelse utvilsomt er gal i denne saken, står seg rett og slett ikke til troende».

I anken anfører Elden prinsipalt at Høyesterett har tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at beslutningen om å sette til side juryens frikjennelse skyldes uriktig lovanvendelse. Subsidiært mener Elden at den mangelfulle begrunnelsen fra lagmannsrettens side ikke gjør det mulig å prøve anken over lovanvendelsen, og at beslutningen derfor må oppheves.

Hvis Høyesterett tar Jensens anke til følge, blir juryens frifinnelse stående. Hvis ikke, blir det ny rettssak med en rett satt sammen av fagdommere og legdommere. De siste vil være i flertall og kan avgjøre saken alene.

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken
  2. John Christian Elden
  3. Eirik Jensen